A-Z Studenten

Algemene vragen

Organisaties zoals de HvA die persoonsgegevens verwerken moeten in het kader van de AVG kunnen verantwoorden hoe ze in onderwijs-, onderzoeks- en bedrijfsvoeringsprocessen omgaan met de basisprincipes van de AVG.
Lees alles over de basisprincipes.

Daarnaast houdt de HvA rekening met de AVG door rekening te houden met Privacy by Design en Privacy by Default. Privacy by Design betekent dat er al in de fase van ontwikkeling van activiteiten aandacht moet zijn voor de bescherming van de privacy van betrokkenen. Concreet betekent dit, dat als de HvA bijvoorbeeld voor een bepaalde activiteit een computerprogramma wil aanschaffen, de HvA niet alleen mag kijken naar de functionaliteiten, maar ook moet kijken naar de impact op privacy. We spreken van Privacy by Default als de instellingen van een programma, app, website of dienst zodanig zijn dat maximale privacy wordt betracht. Het gaat daarbij niet alleen om opties die kunnen worden ingesteld, ook zaken als algemene voorwaarden moeten privacy vriendelijk zijn.

Het is onder de AVG verplicht voor de HvA om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen.
Lees alles over de FG.

In het privacybeleid van de HvA wordt verder uitgewerkt hoe de HvA omgaat met jouw persoonsgegevens, welke maatregelen de HvA heeft getroffen om jouw privacy te beschermen en welke regels er gelden voor de HvA.

Lees het concept privacybeleid en cameratoezicht van de HvA.

De AVG verstevigt de rechten van betrokkenen waarvan persoonsgegevens verwerkt worden. Dat betekent dat je als student of medewerker van de HvA verschillende rechten hebt waarvan je gebruik kan maken. Denk aan het recht op inzage van je gegevens, of het recht op vergetelheid. Lees alles over je rechten en hoe je die kunt uitoefenen. Daar vind je ook een overzicht van de belangrijkste systemen die jouw gegevens verwerken en de instanties waarmee jouw gegevens gedeeld worden.

De HvA is verplicht om gehoor te geven aan jouw verzoeken tenzij deze ongegrond of buitensporig zijn, bijvoorbeeld als je heel vaak achter elkaar hetzelfde vraagt. Binnen een maand moet je een reactie ontvangen van de HvA, ook als de HvA besluit om geen gehoor te geven aan jouw verzoek. De HvA moet een eventuele weigering beargumenteren. Als je het niet eens bent met de weigering dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij Juridische Zaken.

In specifieke situaties stelt de AVG dat de HvA geen gehoor hoeft te geven aan de rechten van de betrokkenen. Deze situaties doen zich voor wanneer bijvoorbeeld het beperken van de rechten van de betrokkenen noodzakelijk is voor de waarborging van bijvoorbeeld de nationale veiligheid, strafrechtelijke onderzoeken, bescherming van de betrokkenen en bescherming van rechterlijke procedures. Naast deze uitzonderingsgronden kan de HvA het recht van verwijdering beperken als:

  1. De verwerking noodzakelijk is om de vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  2. HvA wettelijk verplicht is de gegevens te verwerken;
  3. De gegevens in het kader van algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden gearchiveerd;
  4. De gegevens noodzakelijk zijn voor een rechtsvordering.

Ook geldt het recht van informatie niet als:

  • De betrokkene zelf over de informatie beschikt;
  • De informatieverstrekking aan de betrokkene onmogelijk blijkt, of een onevenredige inspanning vergt;
  • De verwerking bij wet is voorgeschreven en in die wet de belangen van de betrokkene zijn gewaarborgd;
  • De gegevens vertrouwelijk moeten blijven in verband met een beroepsgeheim.

De HvA heeft geen verwerkersoveenkomst met WeTransfer. Je mag dit programma dus ook niet gebruiken voor het versturen van persoonsgegevens. Alternatief is Surffile transfer (zie: https://www.surffilesender.nl/).

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 24 oktober 2022