A-Z Studenten

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt intern toezicht op en adviseert over de toepassing en naleving van de AVG door de HvA.

Om deze taken naar behoren te kunnen vervullen heeft de FG toegang tot persoonsgegevens en verwerkingsactiviteiten. De FG wordt tijdig betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De informatie waar de FG kennis van neemt wordt vertrouwelijk behandeld.

De FG werkt samen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en treedt op als contactpunt van de HvA voor de AP. Dit betekent ook dat de FG belast is met de melding van datalekken.

Om de FG in staat te stellen zijn taken goed uit te voeren wordt de FG in een vroeg stadium betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. Dit biedt de FG de mogelijkheid over de bescherming van persoonsgegevens te adviseren en te toetsen of de voorgenomen activiteiten in overeenstemming zijn met de AVG. Zijn er datalekken of ernstige beveiligingsincidenten, dan wordt de FG hierover geïnformeerd. Deze informatie helpt de FG inzicht te krijgen in de aard en het niveau van beveiliging van de organisatie en kan aanleiding zijn hierover advies uit te brengen.

De Functionaris Gegevensbescherming van de HvA is de heer Jan van den Berg. Je kunt met hem contact opnemen via de email: Functionarisgegevensbescherming@hva.nl.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 24 oktober 2022