A-Z Studenten

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is de wet die de privacy regelt. De wet stelt eisen aan organisaties over de verwerking van persoonsgegevens en de verantwoording hierover. Bij de HvA zijn dat persoonsgegevens van bijvoorbeeld studenten, medewerkers, alumni en respondenten van onderzoek.

Verwerken omvat het ‘verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen (bijvoorbeeld e-mail), aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens’.

Elke medewerker van de HvA zal er in meer of mindere mate mee te maken krijgen. Docenten verwerken gegevens zoals studieresultaten en verzamelen wellicht zelf gegevens, ondersteunende medewerkers verwerken vaak student- of medewerkersgegevens en onderzoekers werken met persoonsgegevens van respondenten.

Ook studenten kunnen persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld in het kader van onderzoek bij afstudeeropdrachten.

De HvA heeft ook eigen beleid vastgesteld op het gebied van privacy. Dat vind je hier:​

  1. Privacybeleid
  2. Studentenstatuut
  3. Research Datamanagementbeleid
  4. Template datamanagementplan
  5. Privacy Statement
  6. Privacy Statement DLO
  7. Reglement Camera Toezicht
Gepubliceerd door  Centraal Privacy Team 3 juli 2024