A-Z Studenten Leraar Natuurkunde

ICT-gedragsregels

Iedereen aan wie toegang is verleend tot het HvA-netwerk is gehouden aan de hieronder beschreven en goedgekeurde ICT-gedragsregels, die integraal deel uitmaken van het Reglement HvA-netwerk.

Bij overtreding van één of meer van de gedragsregels kan de overtreder de toegang tot het HvA-netwerk worden ontzegd voor een door of namens het College van Bestuur te bepalen periode. Deze periode bedraagt ten hoogste één jaar. Bij recidive kan deze periode verlengd worden.

1. Ga vertrouwelijk om met je HvA-ID + wachtwoord

 • Je HvA-ID + wachtwoord uitlenen is niet toegestaan, deze is strikt persoonlijk. Uitlenen aan een medestudent of collega is ook niet nodig; zij beschikken over een eigen HvA-ID + wachtwoord.
 • Je HvA-ID + wachtwoord uitlenen aan derden is verboden; SURFnet, waar het HvA-netwerk deel vanuit maakt, staat gebruik van het netwerk door derden niet toe.
 • Systeembeheerders mogen nooit om je HvA-ID wachtwoord vragen.

2. Kies goede wachtwoorden en verander ze regelmatig

Gebruik voor je wachtwoord bijvoorbeeld de eerste letters van een gemakkelijk te onthouden zin en verander een of twee letters in tekens. ‘Spruitjes eet ik echt niet meer hoor’ wordt dan bijvoorbeeld Se!enmh. Er is programmatuur dat via password guessing jouw wachtwoord kan achterhalen indien dat te voor de hand liggend is. Gebruikersnaam en wachtwoord moeten altijd verschillend zijn.

3. Bewaar je gegevens in de cloud, niet op je pc

Wanneer je je gegevens in de cloud bewaart, zoals in OneDrive, blijft bij calamiteiten de schade aan je bestanden beperkt. Van de bestanden in de cloud wordt namelijk een back-up gemaakt. Ook zijn je bestanden in de cloud beter beveiligd tegen virussen.

4. Geef geen aanleiding of gelegenheid tot het kraken van computers

 • Stel op je computer een screensaver met wachtwoordbeveiliging in.
 • Gebruik op je privé-apparaten zoals je laptop of tablet een firewall.
 • Voorzie je software altijd van de laatste updates.
 • Installeer met regelmaat updates van je besturingssysteem.
 • Installeer of activeer geen overbodige software.
 • Houd je verre van hacking, cracking, spoofing, defacing, cross-site scripting, portscans, sniffing en denial of service attacks.

5. Handel niet in strijd met de wet

Medewerkers en/of studenten van de HvA mogen via het HvA-netwerk geen activiteiten verrichten die in strijd zijn met enige wet, zoals bijvoorbeeld de auteursrechtwetgeving. Voor HvA-medewerkers geldt dat zij een arbeidsrechtelijke relatie hebben met de HvA waardoor ook vanuit de CAO kaders worden opgelegd.

6. Verspreid geen discriminerend, lasterlijk en/of beledigend materiaal

Ondanks de vrijheid van meningsuiting zijn er grenzen aan het toelaatbare. Verspreid geen discriminerend, lasterlijk en/of beledigend materiaal. Neem de goede omgangsvormen in acht. Hierbij geldt tevens ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’.

7. Installeer en/of gebruik geen illegale en/of ongewenste software

Hieronder valt software waarvoor geen contract en/of licentie is afgenomen (terwijl dat wel moet) en software die de werking van de computer en/of het HvA-netwerk verstoort. Software zoals BitTorrent is niet illegaal, maar de gevolgen van het gebruik ervan zijn dat meestal wel.

8. Verspreid geen computervirussen

 • Onder virussen worden ook wormen en Trojaanse paarden verstaan.
 • Installeer op je privé-apparaten zoals je laptop of tablet een antivirusprogramma en zorg dat je de meest actuele antivirusbestanden hebt.
 • Wees voorzichtig met het openen van bijlagen en programma’s op het internet.

9. Verstuur geen ongewenste e-mail

 • Het is niet toegestaan om anonieme e-mails te versturen of e-mails met een fout afzenderadres (spam).
 • Het is ook niet toegestaan om een e-mail te sturen aan een willekeurige groep medewerkers uit het adresboek, om hen bijvoorbeeld te vragen mee te doen aan een enquête. Dit veroorzaakt overlast voor zowel de medewerkers als voor het systeem.

10. Gebruik het HvA-netwerk en/of HvA-software niet voor commerciële doeleinden.

In geval van misbruik kan de toegang tot ICT-diensten, zoals het HvA-netwerk of Brightspace, worden ontzegd. Bij medewerkers kan misbruik reden zijn voor ontslag.

Gepubliceerd door  ICT Services 2 februari 2024