Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten Voeding en Diëtetiek

Tentamens en herkansingen

Voeding en Diëtetiek

Op deze pagina vind je informatie over de tentamens en herkansingen van Voeding en Diëtetiek.

Inschrijven tentamens

Voor reguliere tentamens hoef je je niet in te schrijven. De studentenadministratie van Voeding en Diëtetiek schrijft je automatisch in.

Aantal kansen

  • Elk studiejaar heb je 2 gelegenheden om toetsen, assessments en opdrachten te maken of verslagen in te leveren (zie OER, paragraaf 3.3):
    • eenmaal regulier - aan het eind van het blok waarin je de lessen van het studieonderdeel hebt gevolgd;
    • eenmaal als herkansing - in de herkansingsperiode in het blok na het blok waarin je de lessen van dit studieonderdeel hebt gevolgd. Een herkansing vraag je aan bij de examencommissie.
    • de herkansingsmomenten vind je in het jaarrooster van Voeding .
  • Als je niet deelneemt aan deze 2 gelegenheden, kan je geen beroep doen op extra tentamenmogelijkheden binnen hetzelfde studiejaar. Dit geldt ook in de situaties waarin je je moet aanmelden voor tentamens en je de gelegenheid hebt om je af te melden (zie paragraaf 4.1 van de OER). Ook dan geldt dat je geen recht hebt op extra gelegenheden.
  • Het volgende studiejaar krijg je wederom 2 gelegenheden om niet-behaalde vakken uit het vorige studiejaar te herkansen.
  • Een extra herkansing kan alleen als er sprake is van persoonlijke omstandigheden en na toestemming van de examencommissie.

Extra herkansing aanvragen

Als je verhinderd bent om van een toetsgelegenheid gebruik te maken, ben je aangewezen op de eerstvolgende toetsgelegenheid. In het geval van bijzondere omstandigheden kan de examencommissie besluiten in een voor jou gunstige zin af te wijken van deze regel. De examencommissie wint zo nodig advies in van deskundigen voordat zij hierover beslist. Lees meer over extra herkansing.

Tentamenrooster

Het tentamenrooster van Voeding en Diëtetiek vind je in jouw lesrooster.

Tentamenregels

Download de tentamenregels van FBSV.

Cijfers

De beoordeling(en) die je hebt behaald, is - bijzondere omstandigheden daargelaten - beschikbaar binnen uiterlijk 15 werkdagen nadat je het tentamen of deeltentamen hebt afgenomen, en zichtbaar in SIS. Daarbij wordt rekening gehouden met de herkansingsmogelijkheid.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 8 december 2020