A-Z Studenten Leraar Biologie

Loket Beroep, Bezwaar en Klacht

Wanneer je een klacht hebt of het niet eens bent met een bepaalde beslissing, zijn er een aantal mogelijkheden om daar wat aan te doen. Je kunt als student, ook aanstaand of voormalige studenten, bij het Loket Beroep, Bezwaar en Klacht terecht (Loket BBK). Op de interne site op mijn HvA, kun je de meest actuele informatie vinden van de afdeling juridische zaken waar je o.a. op verschillende onderwerpen van beroepen en bezwaarschriften de uitspraken en adviezen kunt inzien.

Wat is het onderscheid tussen een beroep, een bezwaar of een klacht?

Een klacht heeft betrekking op een gedraging van een orgaan of medewerker van de hogeschool, terwijl een bezwaar of beroep alleen kan worden ingediend tegen een besluit van een orgaan (bijvoorbeeld CSA of de examencommissie).
Hieronder lees je de uitleg over de verschillende procedures en regelingen.

Het loket BBK behandelt zelf geen zaken. Ook verzorgen wij geen advisering voor studenten. Voor hulp bij vragen kijk je op: Student Info helpt je verder (sharepoint.com).
Bij binnenkomst van een beroep of bezwaar beoordelen de medewerkers van het Loket wat er met het ingediende bezwaar of beroep moet gebeuren en zenden de zaak door aan het (wettelijk) bevoegde orgaan of de aangewezen afdeling of persoon.

Ook verzorgt het Loket BBK de administratieve ondersteuning zoals het verzorgen van de zittingen van het College van Beroep voor de Examens (CBE) en de Geschillenadviescommissie (GAC). Je kunt het Loket van maandag t/m donderdag tussen 13:00 uur en 16:00 uur bereiken voor vragen via telefoonnummer 020 - 595 3373, keuze 2.

Je leest uitspraken die het CBE heeft gedaan over de diverse onderwerpen en besluiten van het CvB in bezwaarzaken, op de interne site van JZ op Mijn HvA .

Termijn van indienen

Binnen zes weken na ontvangst van het besluit van de examencommissie of beslissing van CSA, moet jouw beroep of bezwaar zijn ingediend. Je kunt uitsluitend een beroep, bezwaar of klacht indienen via het digitale formulier op deze pagina.
Heb je iemand die jouw zaak behartigt als gemachtigde, dan kan de gemachtigde dit samen met jou, of namens jou indienen.
De gemachtigde heeft dan jouw inloggegevens nodig zodat het systeem jouw persoonsgegevens kan ophalen uit SIS. Dan wel kun je het formulier zonder HvA ID gebruiken.
Houd wel goed de termijn van zes weken in de gaten. Het te laat indienen van een beroep- of bezwaarschrift heeft bijna altijd tot gevolg dat het inhoudelijk niet kan worden beoordeeld.

Voordat je een beroep- of bezwaarschrift indient kun je jouw kwestie natuurlijk ook bespreken met een studieadviseur, studentendecaan of examinator (docent).

Beroepen worden behandeld door het College van Beroep van de Examens (CBE).
Je dient een beroepschrift in bij het CBE als je het niet eens bent met een schriftelijk meegedeeld besluit van de examinator (docent) of de examencommissie. Een besluit is een individuele beslissing die op alleen jou van toepassing is.

Lees verder over de stappen voor het beroep bij het CBE in het linkermenu en je kunt ook het stroomschema downloaden van de procedure om bij de hand te houden.

Meer informatie over deze beroepsprocedure kun je vinden in het Studentenstatuut.
Beroep kun je indienen door middel van de formulieren in het het onderste uitklapmenu en ook in de rechterkolom. het formulier leidt je gemakkelijk door de vereisten voor instellen van het beroep heen.

Eerdere uitspraken van het College van Beroep voor de Examens over de diverse onderwerpen vind je ook op de interne Sharepoint site van JZ.

Bezwaren worden behandeld door de geschillenadviescommissie (GAC). De bezwaarprocedure bij de GAC staat open voor studenten die zich willen beklagen over een besluit genomen door of namens het College van Bestuur. Een besluit is een individuele beslissing, bijvoorbeeld op een verzoek. Hieronder vallen ook de beslissingen van een faculteitsdecaan en de Centrale Studentenadministratie (CSA). Het gaat bijvoorbeeld om beslissingen met betrekking tot (tussentijdse) in- en uitschrijvingen, studiekeuzecheck, wettelijk collegegeld, instellingscollegegeld, ordemaatregelen of het niet toegekend krijgen van financiële ondersteuning op grond van de FOS-regeling. Als er nog geen schriftelijk besluit genomen is door de CSA of de faculteitsdecaan, dan kun je geen bezwaar instellen bij de GAC. Je zult dan eerst een verzoek moeten indienen bij de CSA of de faculteitsdecaan.

Op het besluit dat je krijgt staat onderaan vermeld dat je in bezwaar kunt gaan bij de GAC. Voor het indienen van een verzoek bij de faculteitsdecaan, kun je contact opnemen met jouw opleiding. Een verzoek bestemd voor de CSA kun je wel indienen via deze website. Gebruik daarvoor het laatste formulier onderaan deze pagina. Dit verzoek komt rechtstreeks binnen bij de CSA en zij dragen zorg voor afhandeling hiervan. Heb je vragen over de afhandeling van jouw verzoek, dan kun je deze stellen aan de CSA via 020 - 595 14 01. Het Loket BBK verstrekt geen informatie over de afhandeling van verzoeken.

Als je een klacht hebt over de Hogeschool, de faculteit of medewerkers ervan, probeer deze dan eerst op te lossen met de desbetreffende medewerker, afdeling of opleidingsmanager. Leg je klacht uit en vraag om een gesprek of een schriftelijke reactie. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kun je overwegen een klacht in te dienen bij het Loket BBK. Voor het indienen van je klacht is een digitaal formulier ontwikkeld en tref je aan op deze pagina. Je kunt uitsluitend een klacht indienen via dit formulier. Je vult het formulier in en stuurt alle bijlagen mee.
Het Loket registreert jouw klacht en stuurt deze door aan de desbetreffende opleiding(smanager), faculteitsdecaan of afdeling, met het verzoek tot een passende oplossing te komen. Betreft het een klacht tegen de faculteitsdecaan dan neemt het College van Bestuur deze klacht in behandeling.
Voor vragen kun je dan terecht bij desbetreffende opleiding(smanager), faculteitsdecaan of afdeling.

Bij het Loket kan je geen klacht over ongewenst gedrag indienen. Heb je met ongewenst gedrag te maken, dan kun je in eerste instantie voor hulp en advies terecht bij een van de vertrouwenspersonen van de HvA. Een klacht over ongewenst gedrag kan per e-mail ingediend worden bij de secretaris van de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag, de heer O. (Ody) Jungst klachtencommissieongewenstgedrag-BS@hva.nl

Studenten die zich willen beklagen over de toepassing van de privacyreglementen kunnen hiervoor een klacht indienen bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Meer informatie over deze klachtenprocedure kun je vinden in het Studentenstatuut.

Gebruik voor het indienen van een beroep of bezwaar uitsluitend onderstaande linken. Je (of jouw gemachtigde) logt in met je HvA ID en er zijn al gegevens ingevuld. Als je het formulier verder goed invult en de gevraagde bijlagen toevoegt, voldoet je beroep of bezwaar in principe aan de daaraan gestelde eisen. Controleer je gegevens goed en druk op ‘submit’. Je ontvangt een automatische bevestiging dat je beroep of bewaar goed is aangekomen bij het Loket. Daarin vind je een toegewezen zaaknummer, bewaar dit zaaknummer goed.

Formulieren

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 12 mei 2023