A-Z Studenten Leraar Biologie

College van Beroep voor de Examens (CBE)

Procedurestappen voor beroep instellen bij het CBE

Het College van Beroep voor de Examens biedt vooral rechtsbescherming aan studenten die uitsluitend ingeschreven staan om examen te doen.

1. College van beroep voor de Examens

Het College van Beroep voor de Examens wordt benoemd door het College van Bestuur. Het College bestaat uit maximaal vijftien leden; de voorzitter, twee plaatsvervangende voorzitters, zes leden en zes plaatsvervangende leden.

Zowel studenten als medewerkers met een onderwijsgevende functie zijn lid van het College. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter zijn jurist en hebben geen dienstverband met de hogeschool.

Het College is bij elke zitting samengesteld uit drie leden: een voorzitter, een docentlid en een student-lid. Het secretariaat van het College van Beroep voor de Examens berust bij de afdeling juridische zaken.

2. Reglement van orde

De werkwijze van het College van Beroep voor de Examens is uitgewerkt in het reglement van orde. Overweeg je in beroep te gaan dan doe je er verstandig aan dit reglement en ook het Studentenstatuut van tevoren te raadplegen.

3. Belanghebbende - appellant

Het College van Beroep voor de Examens biedt vooral rechtsbescherming aan studenten die uitsluitend ingeschreven staan om examen te doen. In het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs bestaat de mogelijkheid om als student, je in te schrijven voor een examen, zonder lessen of colleges te volgen, (extranei). In sommige situaties is het echter denkbaar dat ook aan toekomstige studenten of extranei of aan cursisten rechtsbescherming wordt geboden.

De besluitvorming hierover berust bij het College van Beroep voor de Examens en is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) zijn medewerkers van de hogeschool of examencommissies geen betrokkenen die bij het College van Beroep voor de Examens beroep kunnen instellen.

Dit betekent dat als een examinator het bij voorbeeld niet eens is met een beslissing van een examencommissie, hij of zij daartegen niet in beroep kan gaan bij het College van Beroep voor de Examens. Degene die beroep instelt noemt men in de regel appellant.

4. Beslissingen waartegen beroep kan worden ingesteld

Je kunt beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens tegen negatief uitvallende besluiten van de examencommissie, in het kader van de volgende onderwerpen:

 • afstuderen
 • negatief Bindend Studieadvies (BSA)
 • beoordeling van een tentamen of toets. Let op: je kunt niet in beroep gaan tegen een deeltentamen of deelcijfer (zie ook het OER).
 • extra herkansing
 • straf wegens fraude
 • geldigheidsduur studieresultaten
 • het volgen van een studieonderdeel (onderwijseenheid)
 • het volgen van een minor
 • een verzoek voor een second opinion
 • het volgen van een stage
 • voorzieningen i.v.m. een functiebeperking
 • vrijstelling
 • weigering om te beslissen*

* Een beslissing wordt gelijk gesteld met een weigering om te beslissen waartegen je in beroep kunt gaan bij het College van Beroep voor de Examens.

5. Indienen van een beroepschrift

Het beroepschrift kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan jou is bekend gemaakt worden ingediend. Het beroepschrift kan uitsluitend digitaal worden ingestuurd via de formulieren op de pagina Loket Beroep, Bezwaar en Klacht (LoketBBK).

Het Loket registreert de ontvangst van jouw beroepschrift, stuurt deze door aan de betreffende examencommissie en draagt het beroepschrift ter verdere behandeling over aan het College van Beroep voor de Examens.

5a Vereisten waaraan het beroepschrift moet voldoen

Het formulier voor het indienen van het beroep leidt je als vanzelf door de vragen. Je vindt deze formulieren bij: het Loket BBK. Het beroepschrift moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

 • De naam en het adres van de indiener. Heb je een HvA ID dan neemt het formulier jouw gegevens direct mee uit SIS. Controleer je gegevens goed, met name jouw emailadres;
 • Indien van toepassing: het studentnummer en de opleiding waarop het beroep betrekking heeft;
 • Een kopie van het besluit met datum waartegen het beroep is gericht;
 • Jouw uitgebreide motivering, de gronden van het beroep;
 • En wanneer je een gemachtigde jouw zaak laat behartigen: NAW-gegevens en e-mailadres van de gemachtigde.

5b Gronden van het beroep

In een beroepschrift moeten de gronden van het beroep bij voorkeur uitgebreid gemotiveerd zijn. Jij als belanghebbende, kan je dus niet beperken tot de mededeling dat je het niet eens bent met een bepaald besluit. Je zult moeten aangeven waarom precies en het is nuttig om jouw ingenomen standpunt met schriftelijke bewijzen te staven.

Ben je het niet eens met de beoordeling van een tentamen, dan is het goed om te beseffen dat het College van Beroep voor de Examens een beroepschrift hierover in de regel slechts marginaal toetst.
Het College gaat het tentamen niet zelf opnieuw beoordelen en gaat dus niet op de stoel van de examinator zitten.

6. Eerst onderzoek minnelijke schikking

Alvorens het COBEX het beroep in behandeling neemt zendt het Loket het beroepschrift aan het orgaan of de functionaris die de beslissing heeft genomen (we noemen deze: de verweerder) waartegen het beroep is gericht, om na te gaan of een minnelijke schikking van het beroep mogelijk is. De verweerder krijgt drie weken de tijd om hierover te beslissen. De examencommissie zal je uitnodigen voor een persoonlijk gesprek of telefonisch horen.

Wordt niet binnen deze termijn beslist of blijkt geen minnelijke schikking mogelijk, dan wordt het geschil ter beoordeling voorgelegd aan het College van Beroep voor de Examens. De verweerder zal als blijkt dat er geen schikking mogelijk is een verweerschrift indienen bij het college, waarin zij de gronden van het beroepsschrift zullen weerleggen.

Deze stuurt het loket naar de belanghebbende toe. In spoedeisende gevallen kan, naar het oordeel van het College van Beroep voor de Examens, van de termijn van drie weken worden afgeweken.

7. Geen schorsende werking

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent, dat als een belanghebbende tegen een besluit beroep heeft ingesteld, dit er niet toe leidt dat met de uitvoering van het besluit wordt gewacht. Wil men dat de uitvoering van een besluit wordt opgeschort, tot over het beroep is beslist, dan is het mogelijk bij de voorzitter van het College van Beroep voor de Examens een voorlopige voorziening te vragen.

8. Vereenvoudigde behandeling en verzet

In sommige gevallen kan de voorzitter van het College van Beroep voor de Examens het beroepschrift onmiddellijk afdoen. Men noemt dit een vereenvoudigde behandeling.
Een beroepschrift wordt bij voorbeeld vereenvoudigd behandeld, wanneer de voorzitter van mening is dat het beroep kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is.

9. Versnelde behandeling en voorlopige voorziening

In de regel duurt een procedure bij het College van Beroep voor de Examens tien weken gerekend vanaf de dag, volgend op de termijn waarop het indienen van het beroepschrift, is verstreken. Belanghebbenden kunnen niet altijd zo lang wachten en hebben er soms belang bij zo snel mogelijk een beslissing te ontvangen. In de regelgeving wordt hierin voorzien. Belanghebbenden met een spoedeisend belang, kunnen vragen om:

 1. een voorlopige voorziening of
 2. een versnelde behandeling vragen.

Daarvoor is nodig een in de gevraagde procedure dat de voorlopige voorziening (vovo) wordt toegewezen. In dat geval is er snel(ler) een uitspraak over het besluit waartegen men in beroep is gegaan.
Download pdf: Belangrijke informatie over een voorlopige voorziening.

10. Mondelinge behandeling - zitting

Wordt besloten een beroepschrift mondeling te behandelen, dan worden beide partijen schriftelijk uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn in een hoorzitting en wordt hen de gelegenheid gegeven het woord te voeren. Wil een belanghebbende gebruik maken van deskundigen of getuigen, dan kan dat alleen als dit tenminste vijf dagen voor de zitting schriftelijk is meegedeeld aan het College van Beroep voor de Examens en de wederpartij.
Dat kan eenvoudig door in het MyInfo portaal te reageren op de uitnodiging die je krijgt voor de hoorzitting.

11. Kosteloze procedure

Procedures die gevoerd worden bij het College van Beroep voor de Examens zijn kosteloos.

12. Rechtsbijstand: advocaat of gemachtigde

Belanghebbenden zijn niet verplicht om voor een procedure bij het College van Beroep voor de Examens een advocaat in te schakelen. Men kan de procedure zelf voeren of men kan zich ook door een schriftelijk gemachtigde - niet zijnde een advocaat - laten vertegenwoordigen. De kosten van de rechtsbijstand komen bij het college van College van Beroep voor de Examens steeds voor rekening van de belanghebbende.

13. Uitspraak

Indien het beroep gegrond wordt verklaard, wordt het betreffende bestreden besluit geheel of gedeeltelijk vernietigd. Het College van Beroep voor de Examens is niet bevoegd in de plaats van het geheel of gedeeltelijk vernietigde besluit een nieuw besluit te nemen.

Het College kan bepalen dat opnieuw, of, indien de beslissing is geweigerd, alsnog in de zaak wordt beslist. Dan wel dat het tentamen, het examen, het toelatingsonderzoek, het aanvullend onderzoek of enig onderdeel daarvan opnieuw wordt afgenomen onder, door het College van Beroep voor de Examens te stellen voorwaarden.

Uitspraken van het College van Beroep voor de Examens zijn bindend voor jou als student en voor de examencommissie. Je kunt tegen de uitspraak van het College in beroep gaan bij de Raad van State (voorheen het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs ).

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 21 september 2023