A-Z Studenten Leraar Biologie

Medezeggenschap

De HvA heeft medezeggenschapsraden op verschillende niveaus in de organisatie en opleidingscommissies op opleidingsniveau. De taken en bevoegdheden van de raden zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. Ook zijn de faciliteiten voor leden van medezeggenschapsraden van de HvA en leden van opleidingscommissies vastgelegd, zoals de gelegenheid tot vergaderen en de ambtelijke ondersteuning.

Centrale medezeggenschapsraad (CMR)

De centrale medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA heeft twaalf zetels voor studentleden (met een jaar zitting) en twaalf voor personeelsleden (met twee jaar zitting). Studenten en personeelsleden hebben zowel passief als actief stemrecht. De belangrijkste bevoegdheden van de centrale medezeggenschapsraad zijn initiatief-, advies- en instemmingsrecht. De CMR heeft een eigen website met o.a. een vergaderschema en nieuws.

Initiatiefrecht betekent dat de CMR vrijwel alle zaken rond de HvA aan de orde kan stellen en daaromtrent initiatieven kan ontplooien; het college moet met de CMR over zo’n initiatief overleggen.

Adviesrecht houdt in dat het college advies vraagt aan de CMR over een voorgenomen besluit. Wanneer het college het CMR-advies niet overneemt, is het college verplicht dat duidelijk te motiveren. Instemmingsrecht betekent dat het college voor een aantal zaken instemming van de CMR nodig heeft voordat het een besluit neemt.

Voor algemene vragen en opmerkingen rond de CMR kan contact worden opgenomen met de griffier, cmr@hva.nl.

Medezeggenschapsreglement

In het medezeggenschapsreglement zijn de rechten en plichten van de medezeggenschapsraad vastgelegd. Het faciliteringsreglement medezeggenschap HvA regelt de faciliteiten voor de leden van de medezeggenschapsraad, de deelraden en de opleidingscommissies, zoals de gelegenheid tot vergaderen, de ambtelijke ondersteuning en de facilitering in tijd en geld.

Deelraad Staven en Diensten (DSD)

De Deelraad Staven en Diensten (DSD) is het medezeggenschapsorgaan van alle HvA-medewerkers die werkzaam zijn op centraal niveau, zoals de centrale staven en diensten en bestuursondersteuning.

Deelraden van de faculteiten

De deelraden zijn de medezeggenschapsorganen van de faculteiten. Hierin zijn zowel medewerkers als studenten vertegenwoordigd.

Opleidingscommissies

De opleidingscommissies (OC's) zijn de medezeggenschapsorganen op opleidingsniveau. Hierin zijn medewerkers en studenten behorende tot dezelfde opleiding vertegenwoordigd.

OC-reglement

De OC heeft advies- en instemmingsrecht op onderdelen van de Onderwijs-en Examenregeling (OER) en beslist mee over belangrijke zaken binnen de opleiding. De rechten en plichten van OC's zijn opgenomen in een reglement.

Reglement Opleidingscommissies (pdf)

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 14 mei 2024