Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Bindend Studieadvies - BSA

Een bindend studieadvies (BSA) is een advies van de examencommissie over of een student wel of niet geschikt is voor de opleiding. Aan de hand van dit advies mag een student wel of niet doorgaan met de opleiding.

Op deze pagina:
algemene informatie

 

Wat is een BSA?

Een BSA kan negatief of positief zijn. Is het BSA positief dan is het mogelijk om de opleiding te vervolgen. Bij een negatief BSA is het niet mogelijk om de opleiding te vervolgen aan de Hogeschool van Amsterdam.

Een student ontvangt een negatief BSA als hij of zij aan het einde van het eerste jaar van inschrijving minder dan 50 studiepunten heeft behaald uit de propedeuse.

Een BSA wordt ook uitgebracht aan studenten die zich tussentijds uitschrijven.


2017-2018: Studeer je Sportkunde - leerroute SM&O of Sportstudies - track ISMB? Let dan op: bij deze leerroutes moet je ook in het tweede jaar 50 van de 60 studiepunten behalen om door te mogen met de opleiding (BSA-norm).

 

Persoonlijke omstandigheden

Bij het uitbrengen van een BSA aan een student kan rekening worden gehouden met persoonlijke omstandigheden. Tussen de persoonlijke omstandigheden en de studievertraging moet een causaal verband bestaan. In de praktijk betekent dit dat de persoonlijke omstandigheden aantoonbaar hebben geleid tot studievertraging. Indien zich bij student dergelijke omstandigheden voordoen dient hij of zij zich zo spoedig mogelijk bij de studentendecaan te melden. De studentendecaan adviseert uitsluitend de examencommissie bij een BSA indien de persoonlijke omstandigheden tijdig zijn gemeld.

Het studieadvies kan worden opgeschort indien er persoonlijke omstandigheden zijn die een causaal verband hebben met de studievertraging en de examencommissie nog geen oordeel kan vormen of de student geschikt is voor de opleiding. Bij opschorting wordt het studieadvies aan het einde van het tweede jaar van inschrijving afgegeven. Dit heeft een negatief bindend karakter indien de student, aan het einde van het tweede jaar van inschrijving de propedeuse niet heeft behaald. Zie Onderwijs- en Examenregeling, paragraaf 5.2.

Zo lang er sprake is van persoonlijke omstandigheden zijn studenten verplicht om in contact te blijven met de studentendecaan.
 

Versturen van het BSA

De examencommissie verstuurt het BSA naar het HvA e-mailaccount van de student in de maand juli of augustus. Let er dus op dat het HvA e-mailaccount in juli en augustus niet de datalimiet bereikt.

Deze e-mail is dus het studieadvies als bedoeld in paragraaf 5.1 en 5.2 van de Onderwijs- en Examenregeling.

Het studieadvies is overigens ook in te zien in SIS, vanaf het moment dat de e-mail is verstuurd. Studenten kunnen hiervoor inloggen op hun account in SIS.
Kies “St.advies/dipl” en kies vervolgens “mijn studieadviezen”.
 

Waarschuwing BSA

Gedurende het studiejaar wordt de student gewaarschuwd voor het negatief BSA. De waarschuwing wordt tenminste eenmaal via SIS per e-mail aan je toegezonden. In deze waarschuwing staan ook de gevolgen van een negatief BSA vermeld.
 

Gevolgen van een BSA

Bij een positief BSA kan een student doorgaan met de opleiding bij de HvA. Bij het verkrijgen van een negatief BSA kan een student zich niet meer inschrijven voor dezelfde opleiding of voor opleidingen met dezelfde propedeutische fase bij de HvA.

Dit betekent ook dat het recht op studiefinanciering komt te vervallen met ingang van het nieuwe studiejaar. Zorg ervoor dat je in dit geval op tijd bij DUO de studiefinanciering stop zet.
 

 

Wat kan ik als student doen als ik het niet eens ben met mijn negatief BSA?
 

Beroep bij het College van Beroep voor de Examens

Ben je het niet eens met het negatief BSA dan kan je een beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX) via het Loket beroep, bezwaar en klacht binnen zes weken nadat het negatief BSA kenbaar is gemaakt. Je moet duidelijk aangeven om welke redenen je het niet eens bent met het negatief BSA.

De link naar het formulier vind je op de pagina van het Loket beroep bezwaar en klacht.

Nadat je een beroepschrift hebt ingediend, wordt onderzocht of een minnelijke schikking mogelijk is met de examencommissie. Is een schikking niet mogelijk dan wordt het beroepschrift door het COBEX in behandeling genomen.

Hangende het beroep kan je niet worden ingeschreven bij de HvA en heb je derhalve geen recht op studiefinanciering.

 

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 25 april 2018