Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Bindend Studieadvies - BSA

Een bindend studieadvies (BSA) is een advies van de examencommissie over of een student wel of niet geschikt is voor de opleiding. Aan de hand van dit advies mag een student wel of niet doorgaan met de opleiding.

Wat is een BSA?

Een BSA kan negatief of positief zijn. Is het BSA positief dan is het mogelijk om de opleiding te vervolgen. Bij een negatief BSA is het niet mogelijk om de opleiding te vervolgen aan de Hogeschool van Amsterdam.

Een student ontvangt een negatief BSA als hij of zij aan het einde van het eerste jaar van inschrijving minder dan 50 studiepunten heeft behaald uit de propedeuse.

Een BSA wordt ook uitgebracht aan studenten die zich tussentijds uitschrijven. Aan het eind van het eerste jaar van inschrijving ontvangen ook deze studenten een BSA.

Studeer je Sportkunde - leerroute SM&O of Sportstudies - track ISMB? Let dan op: bij deze leerroutes geldt deze regel niet en moet je ook in het tweede jaar 50 van de 60 studiepunten behalen om door te mogen met de opleiding (BSA-norm).

Persoonlijke omstandigheden

Bij het uitbrengen van een BSA aan een student kan rekening worden gehouden met persoonlijke omstandigheden. Tussen de persoonlijke omstandigheden en de studievertraging moet een causaal verband bestaan. In de praktijk betekent dit dat de persoonlijke omstandigheden aantoonbaar moeten hebben geleid tot studievertraging. Indien zich bij jou dergelijke omstandigheden voordoen dien je je zo spoedig mogelijk bij de studentendecaan te melden. De studentendecaan adviseert de examencommissie bij een BSA indien jij je persoonlijke omstandigheden meldt.

Het studieadvies wordt opgeschort. Bij opschorting wordt het studieadvies aan het einde van het tweede jaar van inschrijving afgegeven. Dit heeft een negatief bindend karakter indien de student, met inachtneming van de persoonlijke omstandigheden, aan het einde van het tweede jaar van inschrijving de propedeuse niet heeft behaald.

Zie Onderwijs- en Examenregeling, paragraaf 5.2.

Zo lang er sprake is van persoonlijke omstandigheden houd je uiteraard contact met de studentendecaan.
 

Versturen van het BSA

De examencommissie verstuurt het BSA naar je HvA e-mailaccount in de maand juli of augustus. Let er dus op dat je HvA e-mailaccount in juli en augustus niet de datalimiet bereikt.

Deze e-mail is dus het studieadvies als bedoeld in paragraaf 5.1 en 5.2 van de Onderwijs- en Examenregeling. Het studieadvies is overigens ook in te zien in SIS vanaf het moment dat de e-mail is verstuurd. Je kunt hiervoor inloggen op je account in SIS.
Kies “St.advies/dipl” en kies vervolgens “mijn studieadviezen”.
 

Waarschuwing BSA

Gedurende het studiejaar wordt een student gewaarschuwd wanneer hij of zij een negatief BSA kan verwachten. De waarschuwing wordt tenminste eenmaal via SIS per e-mail aan de student toegezonden. In deze waarschuwing staan ook de gevolgen van een negatief BSA vermeld.
 

Gevolgen van een BSA

Bij een positief of opgeschort BSA kan een student doorgaan met de opleiding. De opleiding kan dan vervolgd worden. Bij het verkrijgen van een negatief BSA kan een student zich niet meer inschrijven voor dezelfde opleiding of voor opleidingen met dezelfde propedeutische fase bij de HvA.
Dit betekent ook dat het recht op studiefinanciering komt te vervallen met ingang van het nieuwe studiejaar. Zorg ervoor dat je in dit geval op tijd bij DUO de studiefinanciering stop zet.
 

Beroep bij het College van Beroep voor de Examens

Tegen een negatief BSA kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). Is een student het niet eens met de beslissing van de examencommissie om een negatief BSA uit te brengen dan kan hij of zij het beroepschrift indienen bij het Loket beroep, bezwaar en klacht binnen zes weken nadat het negatief BSA kenbaar is gemaakt. De student moet duidelijk aangeven om welke redenen hij of zij het niet eens is met het advies.

De link naar het formulier vind je op de pagina van het Loket Beroep Bezwaar en Klacht.

Is een beroepschrift ingediend bij het COBEX dan wordt onderzocht of een minnelijke schikking tussen de student en de examencommissie mogelijk is. Is een schikking niet mogelijk dan wordt het beroepschrift door het COBEX in behandeling genomen. Hangende het beroep staat de student niet ingeschreven bij de Hogeschool van Amsterdam en heeft derhalve geen recht op studiefinanciering.

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 22 februari 2018