Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Loket Beroep, Bezwaar en Klacht

Iedere student of extraneus (ook aanstaand of voormalig) kan bij het Loket Beroep, Bezwaar en Klacht (Loket) terecht met een klacht, een beroep of bezwaar. Wanneer je een klacht hebt of het niet eens bent met een bepaalde beslissing, zijn er een aantal mogelijkheden om daar wat aan te doen. Er is een onderscheid tussen een klacht, een bezwaar of een beroep. Een klacht heeft betrekking op een gedraging van een orgaan of medewerker van de hogeschool, terwijl een bezwaar of beroep alleen kan worden ingediend tegen een besluit. Op verschillende situaties zijn verschillende regelingen van toepassing en gelden verschillende procedures. Hieronder wordt uitleg gegeven over deze regelingen.

Via dit digitale Loket kun je een keuze maken voor de afhandeling van je klacht, beroep of bezwaar. Let wel, het Loket behandelt niet zelf een ingebrachte zaak, maar beoordeelt wat er met de kwestie moet gebeuren en zendt de zaak zo nodig door aan het (wettelijk) bevoegde orgaan of de aangewezen afdeling of persoon. Daarnaast verzorgt het Loket de administratieve ondersteuning van het College van Beroep voor de Examens (CBE) en de Geschillenadviescommissie (GAC). Je kunt het Loket van maandag t/m vrijdag tussen 13:00 uur en 16:00 uur bereiken voor vragen via telefoonnummer 020- 595 3373/74.

De termijn voor het indienen van een beroep bezwaar is zes weken. Bij het indienen van een beroep- of bezwaarschrift geldt een aantal formele vereisten. Om je te ondersteunen bij het indienen is een digitaal formulier ontwikkeld. Dit formulier tref je onderaan deze pagina. Je kunt uitsluitend een beroep indienen via dit formulier. Je gemachtigde kan dit namens jou doen met jouw inloggegevens. Je vult het formulier in en stuurt alle bijlagen mee (in ieder geval het besluit mét daarop duidelijk zichtbaar de datum van dit besluit).

Voordat je een beroep- of bezwaarschrift indient kun je dit natuurlijk ook bespreken met een studieadviseur, studentendecaan of examinator (docent). Houd wel goed de termijn van zes weken in de gaten! Het te laat indienen van een beroep- of bezwaarschrift heeft bijna altijd tot gevolg dat het inhoudelijk niet kan worden beoordeeld. Het wordt dan namelijk in veel gevallen kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Beroep

Beroepen worden behandeld door het CBE. Je dient een beroepschrift in bij het CBE als je het niet eens bent met een schriftelijk meegedeeld besluit van de examinator (docent) of de examencommissie. Een besluit is een individuele beslissing. Denk aan beslissingen met betrekking tot het weigeren van een vrijstelling, het negatief bindend studieadvies, fraude, tentamen- en examenuitslagen (cijfers), toelating tot tentamens of extra herkansingsmogelijkheden. Het Loket neemt uitsluitend beroepschriften in behandeling als deze gaan over een besluit van de examencommissie of examinator. Op het besluit (behalve bij beoordelingen in SIS) dat je ontvangt staat onderaan vermeld dat je in beroep kunt gaan bij het CBE. Als er nog geen schriftelijk besluit genomen is door de examencommissie of de examinator, dan kun je geen beroep instellen bij het CBE, bijvoorbeeld als je niet kan deelnemen aan tentamens om dat je je niet ingeschreven hebt. Dan moet je eerst een verzoek indienen bij de examencommissie, om bijvoorbeeld alsnog het tentamen af te mogen leggen. Neem hiervoor contact op met de examencommissie van jouw opleiding. De contactgegevens van de examencommissie zijn te vinden op het intranet.

Meer informatie over deze beroepsprocedure kun je vinden in het Studentenstatuut en op de website van het CBE.
Beroep kun je indienen door middel van de formulieren onderaan deze pagina.

Bezwaar

Bezwaren worden behandeld door de geschillenadviescommissie (GAC). De bezwaarprocedure bij de GAC staat open voor studenten die zich willen beklagen over een besluit genomen door of namens het College van Bestuur. Een besluit is een individuele beslissing, bijvoorbeeld op een verzoek. Hieronder vallen ook de beslissingen van een faculteitsdecaan en de Centrale Studentenadministratie (CSA). Het gaat bijvoorbeeld om beslissingen met betrekking tot (tussentijdse) in- en uitschrijvingen, studiekeuzecheck, wettelijk collegegeld, instellingscollegegeld, ordemaatregelen of het niet toegekend krijgen van financiële ondersteuning op grond van de FOS-regeling. Als er nog geen schriftelijk besluit genomen is door de CSA of de faculteitsdecaan, dan kun je geen bezwaar instellen bij de GAC. Je zult dan eerst een verzoek moeten indienen bij de CSA of de faculteitsdecaan. 
Op het besluit dat je krijgt staat onderaan vermeld dat je in bezwaar kunt gaan bij de GAC. Voor het indienen van een verzoek bij de faculteitsdecaan, kun je contact opnemen met jouw opleiding. Een verzoek bestemd voor de CSA kun je wel indienen via deze website. Gebruik daarvoor het laatste formulier onderaan deze pagina. Dit verzoek komt rechtstreeks binnen bij de CSA en zij dragen zorg voor afhandeling hiervan. Heb je vragen over de afhandeling van jouw verzoek, dan kun je deze stellen aan de CSA via 020-595 14 01. Het Loket BBK verstrekt geen informatie over de afhandeling van verzoeken.

 

Klacht

Als je een klacht hebt over de hogeschool, de faculteit of medewerkers ervan, probeer deze dan eerst op te lossen met de desbetreffende medewerker, afdeling of opleidingsmanager. Leg je klacht uit en vraag om een reactie. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kun je overwegen een klacht in te dienen bij het Loket BBK. Voor het indienen van je klacht is een digitaal formulier ontwikkeld en tref je aan op deze pagina. Je kunt uitsluitend een klacht indienen via dit formulier. Je vult het formulier in en stuurt alle bijlagen mee.

Het Loket registreert jouw klacht en stuurt deze door aan de desbetreffende opleiding(smanager), faculteitsdecaan of afdeling, met het verzoek tot een passende oplossing te komen. Betreft het een klacht tegen de faculteitsdecaan dan neemt het College van Bestuur deze klacht in behandeling.
Voor vragen kun je dan terecht bij desbetreffende opleiding(smanager), faculteitsdecaan of afdeling.

Het Loket behandelt geen klachten over ongewenst gedrag, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Heb je hiermee te maken, dan kun je voor hulp en advies terecht bij een van de vertrouwenspersonen van de hogeschool. Studenten die zich willen beklagen over de toepassing van de privacyreglementen kunnen hiervoor een klacht indienen bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Meer informatie over deze klachtenprocedure kun je vinden in het Studentenstatuut.

Gebruik voor het indienen van een beroep of bezwaar uitsluitend onderstaande link. Je (of jouw gemachtigde) logt in met je HvA ID en er zijn al gegevens ingevuld. Als je het formulier verder goed invult en de gevraagde bijlagen toevoegt, voldoet je beroep of bezwaar in principe aan de daaraan gestelde eisen. Controleer je gegevens goed en druk op ‘submit’. Je ontvangt een automatische bevestiging dat je beroep of bewaar goed is aangekomen in het loket. Daarin vind je een toegewezen zaaknummer, bewaar dit zaaknummer goed.
U kunt de behandeling van uw zaak volgen via MyInfo. Hier kunt u ook (na ongeveer 15 minuten) uw originele aanvraag terugvinden. In het midden van het scherm treft u de kolom 'jouw aanvragen' met daaronder twee knoppen, namelijk 'open' en 'afgesloten'. Hier vindt u alle informatie betreffende uw aanvraag. In de middelste kolom wordt steeds bijgewerkt in welke fase de zaak zich bevindt. Met het pijltje achter de aanvraag kan u een aanvullende vraag indienen, met het paperclipje een aanvullend document en met het i'tje kunt u het formulier bekijken dat u zojuist hebt ingediend.

Formulieren indienen van beroep, bezwaar of klacht

 

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 30 oktober 2017