Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten Voeding en Diëtetiek

Vrijstellingsverzoek

Voeding en Diëtetiek

Op deze pagina vind je informatie en het benodigde formulier voor het aanvragen van een vrijstelling bij de opleiding Voeding en Diëtetiek.

Je kunt een vrijstelling aanvragen als je bij een andere onderwijsinstelling tentamens en examens op hbo- of wo-niveau hebt behaald die qua inhoud, omvang en niveau overeenkomen met het vak waarvoor je vrijstelling wilt. Stuur bewijsmateriaal, zoals een kopie van de diploma's en/of certificaten, met het vrijstellingsverzoek mee.

 • Het vrijstellingsverzoek moet je indienen voor vrijdag 15:00 uur van de eerste lesweek van het blok waarin het studieonderdeel wordt aangeboden.
 • Je vraagt dus alleen vrijstellingen aan voor studieonderdelen in het blok dat je volgt. Ook dien je een verzoekschrift in SIS in.
 • De examencommissie beoordeelt je aanvraag en legt deze, indien nodig, voor aan de docent van het betreffende vak.
 • Na goedkeuring wordt de aanvraag in SIS verwerkt. Dit gebeurt tijdens de toetsweek van het betreffende blok.

Download het formulier voor een vrijstellingsverzoek.

Het gaat om een concreet verzoek over een aanwijsbaar studieonderdeel in het curriculum van de opleiding Voeding en Diëtetiek. Na deelname aan een toets kun je geen vrijstelling meer krijgen.

Let op: werkervaring en/of het gevolgd hebben van een scholingsmiddag via een interne training op het werk tellen niet mee. Het gaat alleen om behaalde certificaten en/of diploma’s.

Voor alle studieonderdelen met uitzondering van:

 • slb: bij slb gaat het om het hebben van een vast aanspreekpunt, het volgen van studievoortgang, het tijdig vertalen van signalen, het reflecteren op studieontwikkeling en binding met de opleiding.
 • de afstudeeropdracht en de stage: deze vormen het sluitstuk van de opleiding en zijn hierdoor zo belangrijk dat je hiervoor geen vrijstelling kunt krijgen.

Minor

Het karakter van de minor is verdiepend of verbredend. De minor is onderdeel van het streven een brede professionalisering te bereiken, kenmerkend voor Voeding en Diëtetiek. In het geval van een afgeronde hbo-minor verleent de examencommissie wel vrijstelling.

Nee, een opleiding op mbo-niveau komt niet in aanmerking.

Nee, de examencommissie verleent vrijstellingen per studieonderdeel (vak). Ga voor meer informatie naar de vraag ‘Wanneer en op grond waarvan kan ik een vrijstellingsverzoek doen?‘.

De examencommissie verleent alleen vrijstellingen voor het lopende studiejaar, gefaseerd per semester. Voor de gehele studieduur verleent de examencommissie geen vrijstellingen in verband met wijzigingen en ontwikkelingen in het curriculum.

In het vrijstellingsverzoek geef je exact aan voor welk onderdeel je een vrijstelling aanvraagt en waarom. Daarnaast voeg je bewijsmateriaal toe. Zonder bewijsmateriaal kent de examencommissie je geen vrijstelling toe.

Je stuurt in ieder geval mee:

 • een gewaarmerkte kopie van een diploma of certificaat of een gewaarmerkte cijferlijst
 • een overzicht met daarin:
  • de inhoud van het studieonderdeel;
  • de leerdoelen;
  • de voorgeschreven literatuur;
  • het aantal te behalen ects (studiepunten).

Nee, niet ieder bewijsstuk is relevant of bruikbaar. De inhoud van het bewijs moet recent zijn. Met name bij voedingsgerelateerde vakken is dit essentieel. Dit is van belang in verband met de wetenschappelijke ontwikkelingen in dit vakgebied. Voor bewijsmiddelen van deze onderdelen geldt een periode van maximaal 3 jaar oud. Voor bewijsmiddelen van studieonderdelen die niet aan voeding gerelateerd zijn, geldt een periode van maximaal 5 jaar oud.

Let op dat de kopie van het diploma of certificaat c.q. de cijferlijst gewaarmerkt is. Dit houdt in dat er een stempel en handtekening op moeten staan van de instelling waar het diploma of certificaat c.q. de cijferlijst behaald c.q. verstrekt is.

De examencommissie besluit, behoudens bijzondere omstandigheden, binnen 2 weken op het verzoek om vrijstelling.

 • Je ontvangt van de examencommissie een e-mail met het besluit. De slb-er en de betrokken docent ontvangen ook, per mail, een bevestiging van de toegekende of afgewezen vrijstelling.
 • Wanneer een vrijstelling is toegekend, is het niet de bedoeling dat je deelneemt aan de toetsing van dit studieonderdeel. Gebeurt dit wel dan wordt het cijfer niet geregistreerd.
 • Het vrijgestelde studieonderdeel telt niet mee voor de cumlauderegeling.

Op een besluit van de examencommissie kun je binnen 6 weken na ontvangst beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

Informatie over de procedure vind je in de A-Z op de pagina loket bezwaar, beroep en klacht . Je vindt daar ook het studentenstatuut. In dit statuut staat alle informatie over de voorwaarden voor het aantekenen van een beroep bij het COBEX.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 17 september 2020