A-Z Studenten Master Urban Management

Klachtrecht

Een klacht gaat over een gedraging (en niet een besluit) van een orgaan of medewerker van de hogeschool. Probeer een klacht altijd eerst op te lossen met de desbetreffende medewerker, afdeling of opleidingsmanager. Leg je klacht uit en vraag om een gesprek of een schriftelijke reactie. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kun je overwegen een klacht in te dienen bij het Loket BBK.

De klachtenprocedure

Als je een klacht hebt over de Hogeschool, de faculteit of medewerkers ervan, probeer deze dan eerst op te lossen met de desbetreffende medewerker, afdeling of opleidingsmanager. Leg je klacht uit en vraag om een gesprek of een schriftelijke reactie. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kun je overwegen een klacht in te dienen bij het Loket BBK.

Voor het indienen van een klacht bij het Loket Beroep, Bezwaar en Klacht (Loket BBK) is een digitaal formulier ontwikkeld. Je kunt uitsluitend een klacht indienen via dit formulier . Je vult het formulier in en stuurt alle bijlagen mee.

Het Loket behandelt geen klachten over ongewenst gedrag, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Heb je hiermee te maken, dan kun je voor hulp en advies terecht bij een van de vertrouwenspersonen van de HvA . Een klacht over ongewenst gedrag kan je indienen bij de klachtencommissie ongewenst gedrag. Studenten die zich willen beklagen over de toepassing van de privacyreglementen kunnen hiervoor een klacht indienen bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming.
Meer informatie over deze klachtenprocedure kun je vinden in het Studentenstatuut.

Ik heb een klacht ingediend, wat nu?

Het Loket registreert jouw klacht en stuurt deze door aan de desbetreffende opleiding(smanager), faculteitsdecaan of afdeling, met het verzoek tot een passende oplossing te komen. Betreft het een klacht over een faculteitsdecaan dan neemt het College van Bestuur deze klacht in behandeling.

Voor vragen kun je dan terecht bij desbetreffende opleiding(smanager), faculteitsdecaan of afdeling.

a. Algemene klachtregeling

De algemene klachtregeling is alleen van toepassing als er geen andere speciale klachtregeling van toepassing is of een beroeps- of bezwaarprocedure openstaat.
Het Loket registreert jouw klacht en stuurt deze door aan de desbetreffende opleiding(smanager), faculteitsdecaan of afdeling, met het verzoek tot een passende oplossing te komen. Betreft het een klacht tegen de faculteitsdecaan dan neemt het College van Bestuur deze klacht in behandeling. Voor vragen kun je dan terecht bij desbetreffende opleiding(smanager), faculteitsdecaan of afdeling.
Meer informatie over deze klachtenprocedure kun je vinden in het Studentenstatuut.

b. Ongewenst gedrag

Indien je ongewenst gedrag ervaart kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. Je kunt daar je verhaal kwijt en bespreken wat je kan doen. De vertrouwenspersoon is per e-mail te bereiken vertrouwenspersoon@hva.nl. Klachten over ongewenst gedrag moeten worden ingediend bij de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag.

c. Gebruik persoonsgegevens

Studenten die zich willen beklagen over de toepassing van het privacybeleid kunnen hiervoor een klacht indienen bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming. De functionaris gegevensbescherming van de HvA is Jan van den Berg. Je kunt met hem contact opnemen via email.

d. Gedragscode Internationale studenten

De Gedragscode Internationale Studenten is een gezamenlijk initiatief van de hoger onderwijsinstellingen en de Nederlandse overheid waarin regels zijn opgenomen over hoe die instellingen omgaan met internationale studenten. De hogeschool volgt de Gedragscode Internationale studenten.

Ben je van mening dat de hogeschool de gedragscode niet of niet juist naleeft, dan kan je deze kwestie onder de aandacht te brengen van de hogeschool. Deze klacht moet digitaal worden toegestuurd via het formulier op Loket BBK.

Het Loket BBK registreert de ontvangst van je klacht, stuurt je een ontvangstbevestiging en draagt je klacht ter verdere behandeling over aan de betrokken opleiding(smanager), faculteitsdecaan of afdeling.

e. Ik ben niet tevreden over de afhandeling van mijn klacht, wat dan?

Studenten die vinden dat hun klacht niet goed is afgehandeld kunnen terecht bij de Ombudsfunctionaris Studenten.

Je kunt per e-mail contact opnemen met de Ombudsfunctionaris Studenten: Jacqueline Schoone.

Ben je het niet eens met de afhandeling van jouw klacht, dan kan je een klaagschrift sturen naar de landelijke commissie. De adresgegevens van de landelijke commissie zijn:

Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. Gedragscode Hoger Onderwijs
Postbus 260
9700 AG Groningen

Je vindt de Gedragscode Internationale studenten hier.

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 10 juni 2024