A-Z Studenten Master Structural Engineering

Tentamens en herkansingen

Bij het maken van een tentamen gelden bepaalde regels. Deze regels staan beschreven in het Tentamenprotocol voor studenten. Zorg dat je hiervan op de hoogte bent. Houd tijdens de tentamenperiode rekening met elkaar en wees stil op de gang.

Vóór het tentamen

10-15 minuten voor aanvang van een tentamen kun je de zaal in. De eerste 20 minuten van een tentamen mag je nog binnen komen, daarna niet meer.

Ga aan een tafel zitten die aangewezen wordt door de surveillant.

Tijdens een tentamen is toiletbezoek niet toegestaan. Doe dit dus vooraf.

Zet je mobiele telefoon en/of andere communicatiemiddelen uit en ruim deze op.

Tijdens een tentamen is het dragen van een horloge niet toegestaan, ruim deze op.

Leg je jas en je gesloten tas onder de tafel en niet in het gangpad waar ze de doorgang kunnen belemmeren.

Schrijf je naam, klas, vak, docent en studentnummer op het toetsvel/antwoordformulier. Noteer bij meerdere versies ook de versie (A/B) op het antwoordformulier. Meerdere bladen dien je te nummeren.

Leg je paspoort, identiteitsbewijs, Nederlands vreemdelingendocument of je rijbewijs rechtsvoor op de tafel.

Met een verlopen paspoort of kopie mag je je tentamen niet maken.

Een grafische/programmeerbare rekenmachine is niet bij elk tentamen toegestaan. Neem ook een ‘simpele’ wetenschappelijke rekenmachine mee. Er zijn geen leen-rekenmachines beschikbaar.

Tijdens laptoptentamens dien je een opgeladen laptop bij je te hebben. Zorg er eveneens voor dat je ruim voordat het tentamen begint de wifi goed hebt ingesteld op je laptop, wacht hier niet mee tot de start van het tentamen! Voor hulp bij het instellen van de wifi zie: instellen wifi.

Tentamenzalen worden 50 minuten langer gereserveerd dan de feitelijke tentamenduur voor studenten met recht op toetstijdverlenging en om eventuele vertraging bij opstart van het tentamen op te vangen. Staat op je rooster dat je tentamen 150 minuten duurt, houdt dat eigenlijk in dat het lokaal voor 150 minuten is gereserveerd, terwijl je toets maar 100 minuten duurt.

Tijdens het tentamen

Uitsluitend in geval van overmacht word je tot maximaal 20 minuten na aanvang van een tentamen nog toegelaten. Je krijgt geen extra tijd.

Als het tentamen uitgedeeld wordt, is praten niet meer toegestaan. Het eerste half uur mag niemand de zaal verlaten.

Schrijf de antwoorden op het tentamenvel/antwoordformulier en niet op het kladpapier. Extra tentamenvellen/antwoordformulieren of kladpapier kun je indien toegestaan aan de surveillant vragen; steek hiervoor even je hand omhoog. Schrijf op alle tentamenvellen/antwoordformulieren of kladpapier je naam, klas, vak, docent en studentnummer.

Surveillanten controleren de toegestane hulpmiddelen voor het tentamen, zoals bijvoorbeeld een wettenbundel.

30 en 5 minuten voor het einde van het tentamen waarschuwen we je dat de tijd bijna om is. Tot 5 minuten voor tijd kun je zelf naar voren lopen. Vanaf 5 minuten voor het einde mag je niet meer naar voren lopen, alleen als de surveillant dit zegt. Vanaf de mededeling ‘Einde tentamen’ mag er niet meer worden geschreven.

Na het tentamen

Als je klaar bent, kun je het tentamen inleveren. Kladpapier etc moet ook ingeleverd worden. Vergeet niet de versie (A/B) op het antwoordformulier te noteren.

Zet je handtekening achter je naam op de presentielijst en legitimeer je opnieuw, als bewijs dat je het tentamen hebt ingeleverd. Als er een lange rij ontstaat, kan de surveillant omroepen dat je even moet blijven zitten. Steek je hand op als je wilt inleveren en wacht op de instructie van de surveillant.

  • 50 minuten tentamen = 15 minuten verlenging
  • 100 minuten of meer tentamen = 25 minuten verlenging

Ben je anderstalig of heb je een functiebeperking? Dan kun je contact opnemen met de studentendecaan voor eventuele aanpassingen of bijzondere faciliteiten.

Heb je dyslexie? Kijk hier op de A-Z-lijst voor het aanvragen van toetstijdverlenging en/of A3-formaat tentamens.

Is je voorziening toegekend? Dan moet je voor aanvang van een tentamen direct bij de surveillant aangeven dat je toestemming hebt voor toetstijdverlening, een toets op A3-formaat en/of een toetslaptop. De surveillant controleert dit en zorgt dat je de juiste benodigdheden ontvangt. Bekijk het kopje 'Dyslexieprocedure bij Techniek' op de A-Z-lijst voor alle informatie over deze procedure.

Bij vermoeden van fraude of ordeverstoring gaat een melding naar de examencommissie en/of opleidingsmanager. De surveillant neemt na deze melding alles in beslag dat redelijkerwijs kan dienen als bewijs. Je mag het tentame afmaken, tenzij er hierdoor ordeverstoring ontstaat. De examencommissie en/of opleidingsmanager neemt contact met je op.

Het lokaal dient in tentamenopstelling te blijven staan of teruggezet te worden.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 7 oktober 2021