A-Z Studenten Master Leraar Engels

Toetsen FOO

Toetsen zijn alle werkvormen voor een onderdeel van je studie, waarvoor een resultaat of een cijfer wordt geregistreerd. Ook werkstukken en een portfolio horen hierbij.

Aanmelden toets

Je wordt automatisch aangemeld voor alle toetsen waarvoor nog geen cijfer geregistreerd staat in SIS én voor alle toetsen waarvoor je nog geen voldoende hebt behaald.

Voor assessments, bekwaamheidsproeven of –gesprekken en supervisie kan een aparte aanmeldingsprocedure gelden (soms naast de aanmelding in SiS). Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met de resultatenadministratie.

Digitale toetsen

Behalve schriftelijke toetsen kunnen er ook digitale toetsen worden afgenomen. Voor de digitale toetsafname is het toetsprotocol digitale toetsing van kracht.

Toetsroosters

De toetsroosters vind je op rooster.hva.nl

Huisregels tentamens

Als je deelneemt aan een tentamen gelden onderstaande regels:

  • Je moet je kunnen legitimeren met een geldig paspoort, ID of rijbewijs.
  • Je dient de aanwijzingen van de aanwezige examinator en surveillant op te volgen.
  • Informatie of communicatiemiddelen zet je voor aanvang van de toets uit en berg je op. Deze hulpmiddelen zijn niet toegestaan, tenzij hiervoor toestemming is gegeven.
  • Horloges zijn verboden en moeten uit het zicht worden opgeborgen voor aanvang van de toets.
  • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de examinator of surveillant te communiceren met andere personen.
  • Bij inlevering van het werk vult de surveillant op de presentielijst in dat je je werk hebt ingeleverd.
  • Als je meer dan 20 minuten te laat arriveert, wordt de toegang geweigerd.
  • Het is niet toegestaan om gedurende de eerste 30 minuten het lokaal te verlaten.
  • Aan studenten met een functiebeperking kan de examencommissie een verlenging van de standaardduur van de toetsing en/of het gebruik van hulpmiddelen toestaan.

Voor uitgebreidere informatie over toetsafname kun je het Toets afname protocol 2023-2024 FOO nalezen.

Cijfers

Binnen vijftien werkdagen na de toets kun je je cijfer in SIS raadplegen.

Extra gelegenheid

Als student heb je per studiejaar twee gelegenheden om voor een vak tentamen te doen. Dit is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling. Een extra gelegenheid kan alleen als er sprake is van persoonlijke omstandigheden en na toestemming van de examencommissie.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 24 augustus 2023