A-Z Studenten Leraar Horeca en Voeding

Klacht indienen

Bij de HvA zijn er verschillende instanties waarbij studenten een klacht of bezwaar in kunnen dienen.

Bij de HvA zijn er verschillende instanties waarbij studenten een klacht of bezwaar in kunnen dienen. Hieronder de belangrijkste mogelijkheden:

  • Als student kun je beroep instellen (bezwaar maken) bij het College van Beroep voor de Examens tegen de volgende beslissingen:

- In het kader van afstuderen
- Bindend Afwijzend Studieadvies (BSA)
- Beoordeling tentamen/toets
- Afwijzing extra herkansing
- Straf wegens fraude
- Geldigheidsduur studieresultaten
- Afwijzing van het volgen studieonderdeel (onderwijseenheid)
- Afwijzing van het volgen van een minor
- Afwijzing tot verzoek van een second opinion
- Afwijzing van het volgen van een stage
- Weigering treffen voorziening in verband met een functiebeperking
- Weigering toelating op grond van 21+ toets (toelatingsonderzoek)
- Weigering toelating op grond van EVC (eerder verworven competenties)
- Weigering erkenning diploma vooropleiding
- Afwijzing vrijstelling
- in het kader van de regeling Studeren met Functiebeperking

De werkwijze van het College van Beroep voor de Examens is uitgewerkt in het reglement van orde . Rechten en plichten staan in het studentenstatuut .

  • Als je bezwaar wil maken tegen een besluit dat is genomen in het kader van (tussentijdse) in- en uitschrijvingen, studiekeuzecheck, wettelijk collegegeld, instellingscollegegeld, ordemaatregelen of het niet toegekend krijgen van financiële ondersteuning op grond van de FOS-regeling, dan kun je dat doen bij de geschillen adviescommissie.
  • Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag, dan is de vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt. Dat kan onder meer gaan om seksuele intimidatie, agressie of geweld, psychisch of fysiek lastigvallen, bedreigen, aanvallen en om pesten en discrimineren. De vertrouwenspersoon hanteert de regeling ongewenst gedrag en kan een student helpen bij het informeel oplossen van een klacht of bij het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie.
  • Studenten die vinden dat de regels over de bescherming van persoonsgegevens niet goed worden nageleefd, kunnen een klacht indienen bij de functionaris gegevensbescherming.

Binnen de HvA zijn de volgende regelingen van kracht:

  • In het Studentenstatuut staan de belangrijkste rechten en plichten van (toekomstige) studenten.
  • In de Huisregels HvA staat hoe studenten (en medewerkers) de locaties en faciliteiten van de HvA dienen te gebruiken.
  • In de Regeling Ongewenst gedrag is vastgelegd wat de HvA onder ongewenst gedrag verstaat en welke stappen de organisatie en medewerkers kunnen nemen bij het signaleren van ongewenst gedrag.
  • De Code Sociale Veiligheid Kunst Onderwijs schetst de contouren voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid van studenten en medewerkers en geldt niet alleen voor AMFI, maar voor de hele HvA.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 20 juni 2024