A-Z Studenten Leraar Geschiedenis

Bindend Studieadvies - BSA

Een bindend studieadvies (BSA) is een advies van de examencommissie over of je wel of niet geschikt bent voor de opleiding. Aan de hand van dit advies mag je wel of niet doorgaan met de opleiding.

WAT IS EEN BSA?

Een BSA kan negatief of positief zijn. Is het BSA positief, dan is het mogelijk om de opleiding te vervolgen. Bij een negatief BSA is het niet mogelijk om de opleiding te vervolgen aan de HvA.

Een student ontvangt een negatief BSA als aan het einde van het eerste jaar van inschrijving niet voldoende studiepunten zijn behaald uit de propedeuse. (Let op: dit geldt niet voor masterstudenten). Hoeveel studiepunten de student precies moet behalen verschilt per opleiding. De opleiding informeert de student hierover.

Een BSA wordt ook uitgebracht aan studenten die zich tussentijds uitschrijven en onvoldoende studiepunten hebben behaald.

Kijk op (SharePoint) MijnHvA voor uitspraken betreffende een negatief BSA die het College van Beroep voor de Examens (CBE) in het verleden heeft gedaan.

PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN

Bij het uitbrengen van een BSA kan rekening worden gehouden met persoonlijke omstandigheden. Tussen de persoonlijke omstandigheden en de studievertraging moet een causaal verband bestaan. In de praktijk betekent dit dat de persoonlijke omstandigheden aantoonbaar hebben geleid tot studievertraging. Indien zich bij de student dergelijke omstandigheden voordoen moet de student zich zo spoedig mogelijk melden bij de Studentendecanen - Introductiepagina (sharepoint.com). De studentendecaan kan de examencommissie bij een BSA alleen goed adviseren indien de persoonlijke omstandigheden tijdig zijn gemeld.

Het studieadvies kan worden opgeschort indien er persoonlijke omstandigheden zijn die een causaal verband hebben met de studievertraging en de examencommissie nog geen oordeel kan vormen of de student geschikt is voor de opleiding.

Bij opschorting wordt het studieadvies aan het einde van het tweede jaar van inschrijving afgegeven. Dit heeft een negatief bindend karakter indien de student, aan het einde van het tweede jaar van inschrijving, de propedeuse niet heeft behaald. Zie Onderwijs- en Examenregeling, paragraaf 5.2.

Zo lang er sprake is van persoonlijke omstandigheden is de student verplicht om in contact te blijven met de studentendecaan.

De examencommissie verstuurt het BSA naar het HvA e-mailaccount van de student in de maand juli of augustus. Deze e-mail is dus het studieadvies als bedoeld in paragraaf 5.1 en 5.2 van de Onderwijs- en Examenregeling. De student moet opletten dat het datalimiet van zijn/haar HvA e-mailaccount in juli en augustus niet is bereikt. Dit houdt in dat er soms teveel e-mails in de inbox bewaard blijven, waardoor er geen nieuwe e-mails binnen kunnen komen.

Het studieadvies vindt de student ook in SIS, vanaf het moment dat de e-mail is verstuurd.

  • Log in op je account in SIS.
  • Kies “St.advies/dipl”.
  • Kies vervolgens “mijn studieadviezen”.

Gedurende het studiejaar wordt de student gewaarschuwd voor het negatief BSA. De waarschuwing wordt tenminste eenmaal via SIS per e-mail aan de student toegezonden. In deze waarschuwing staan ook de gevolgen van een negatief BSA vermeld.

Bij een positief BSA kan de student doorgaan met de opleiding bij de HvA. Bij het verkrijgen van een negatief BSA kan de student zich niet meer inschrijven voor dezelfde opleiding of voor opleidingen met dezelfde propedeutische fase bij de HvA. Dit betekent ook dat het recht op studiefinanciering komt te vervallen met ingang van het nieuwe studiejaar. Studenten moeten ervoor zorgen dat zij tijdig de studiefinanciering bij DUO stopzetten.

Beroep bij het College van Beroep voor de Examens

Is de student het niet eens met het negatief BSA? Dan kan de student een beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) via het Loket Beroep, Bezwaar en Klacht (Loket BBK) binnen zes weken nadat het negatief BSA kenbaar is gemaakt. Studenten moeten duidelijk aangeven om welke redenen ze het niet eens zijn met het negatief BSA.

De link naar het formulier vind je op de pagina van het Loket beroep bezwaar en klacht.

Nadat de student een beroepschrift heeft ingediend, wordt onderzocht of een minnelijke schikking mogelijk is met de examencommissie. Is een schikking niet mogelijk? Dan zal de examencommissie (verweerder) een verweerschrift aanleveren en wordt het beroepschrift door het CBE in behandeling genomen.

Hangende het beroep kan de student niet formeel worden ingeschreven bij de HvA en heeft de student derhalve geen recht op studiefinanciering. Dit kan alleen achteraf hersteld worden als het beroep leidt tot intrekking van het negatief BSA.

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 24 oktober 2023