A-Z Studenten Leraar Geschiedenis

Bindend Studieadvies - BSA

Een bindend studieadvies (BSA) is een advies van de examencommissie over of je wel of niet geschikt bent voor de opleiding. Aan de hand van dit advies mag je wel of niet doorgaan met de opleiding.

Een BSA kan negatief of positief zijn. Is het BSA positief dan is het mogelijk om de opleiding te vervolgen. Bij een negatief BSA is het niet mogelijk om de opleiding te vervolgen aan de HvA. Je ontvangt een negatief BSA als je aan het einde van het eerste jaar van inschrijving niet voldoende studiepunten hebt behaald hebt behaald uit het eerste jaar. Hoeveel studiepunten je precies moet behalen verschilt per opleiding. De opleiding informeert je hierover. Heb je in je voorgaande studiejaar een opgeschort studieadvies gekregen? Dan krijg je een BSA aan het einde van je tweede jaar van inschrijving. Wanneer je dan je propedeuse hebt gehaald, krijg je een positief BSA. Haal je die niet, dan kan je een negatief BSA krijgen. Dit geldt ook voor studenten die tijdelijk zijn gestopt én dit jaar op grond van een opgeschort studieadvies weer zijn begonnen met dezelfde opleiding.

Een BSA wordt ook uitgebracht aan studenten die zich tussentijds uitschrijven en onvoldoende studiepunten hebben behaald.
Kijk op MijnHvA voor uitspraken betreffende een negatief BSA die het CBE in het verleden heeft gedaan.

Persoonlijke omstandigheden

Bij het uitbrengen van een BSA kan rekening worden gehouden met persoonlijke omstandigheden. Tussen de persoonlijke omstandigheden en de studievertraging moet een causaal verband bestaan. In de praktijk betekent dit dat de persoonlijke omstandigheden aantoonbaar hebben geleid tot studievertraging. Indien zich bij jou dergelijke omstandigheden voordoen moet je je zo spoedig mogelijk melden bij de studentendecaan .

De studentendecaan kan de examencommissie bij een BSA alleen goed adviseren indien de persoonlijke omstandigheden tijdig zijn gemeld. Het studieadvies kan worden opgeschort indien er persoonlijke omstandigheden zijn die een causaal verband hebben met de studievertraging en de examencommissie nog geen oordeel kan vormen of je geschikt bent voor de opleiding.

Bij opschorting wordt het studieadvies aan het einde van het tweede jaar van inschrijving afgegeven. Dit heeft een negatief bindend karakter indien je, aan het einde van het tweede jaar van inschrijving, de propedeuse niet hebt behaald. Zie Onderwijs- en Examenregeling, paragraaf 5.2.
Zo lang er sprake is van persoonlijke omstandigheden ben je verplicht om in contact te blijven met de studentendecaan.

De examencommissie verstuurt het BSA naar jouw HvA e-mailaccount in de maand juli of augustus. Let er dus op dat het HvA e-mailaccount in juli en augustus niet de datalimiet bereikt.

Deze e-mail is dus het studieadvies als bedoeld in paragraaf 5.1 en 5.2 van de Onderwijs- en Examenregeling.

Het studieadvies vind je ook in SIS, vanaf het moment dat de e-mail is verstuurd.

  • Log in op je account in SIS.
  • Kies “St.advies/dipl”.
  • Kies vervolgens “mijn studieadviezen.”

Gedurende het studiejaar word je gewaarschuwd voor het negatief BSA. De waarschuwing wordt tenminste eenmaal via SIS per e-mail aan je toegezonden. In deze waarschuwing staan ook de gevolgen van een negatief BSA vermeld.

Bij een positief BSA kan je doorgaan met de opleiding bij de HvA. Bij het verkrijgen van een negatief BSA kan je je niet meer inschrijven voor dezelfde opleiding of voor opleidingen met dezelfde propedeutische fase bij de HvA.

Dit betekent ook dat het recht op studiefinanciering komt te vervallen met ingang van het nieuwe studiejaar. Zorg ervoor dat je in dit geval op tijd bij DUO de studiefinanciering stopzet.

Beroep bij het College van Beroep voor de Examens

Ben je het niet eens met het negatief BSA? Dan kun je een beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) via het Loket beroep, bezwaar en klacht binnen 6 weken nadat het negatief BSA kenbaar is gemaakt. Je moet duidelijk aangeven om welke redenen je het niet eens bent met het negatief BSA.

De link naar het formulier vind je op de pagina van het Loket beroep bezwaar en klacht.

Nadat je een beroepschrift hebt ingediend, wordt onderzocht of een minnelijke schikking mogelijk is met de examencommissie. Is een schikking niet mogelijk dan wordt het beroepschrift door het CBE in behandeling genomen.

Hangende het beroep kan je niet formeel worden ingeschreven bij de HvA en heb je derhalve geen recht op studiefinanciering. Dit kan alleen achteraf hersteld worden als het beroep leidt tot intrekking van het negatief BSA.

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 14 juli 2023