A-Z Studenten Leraar Biologie

Honours FOO

De opleiding biedt een Honours Programme aan waarmee je je kennis verdiept of verbreedt en je je vaardigheden verder ontwikkelt. Het Programme omvat een aantal verzwaarde studieonderdelen binnen het bestaande onderwijsprogramma. Dat betekent dat je (extra) stof en opdrachten op een dieper niveau doorwerkt binnen dezelfde tijd. Je kunt kiezen om het gehele Honours Programme te volgen of een deel daarvan. Je krijgt begeleiding en je werk wordt apart getoetst en beoordeeld.

Toelatingseisen

Je mag deelnemen aan het Honours Programme als je staat ingeschreven bij de opleiding en je je propedeuse in één jaar hebt behaald.

Aanmelden

Als je wilt deelnemen, meld je dit voorafgaand of bij de start van de module bij de volgende personen:

  1. de docent van de module die met honours wordt aangeboden;
  2. de honourscoӧrdinator van je opleiding.

Beoordeling

Een module wordt met honours afgerond indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

  1. De reguliere toetsen in de eerste kans (dus niet bij herkansing) zijn beoordeeld op een voldoende niveau of hoger.
  2. De honourstoets is beoordeeld op een voldoende niveau of hoger (bij de eerste kans of bij herkansing).

Heb je de module met honours niet behaald, dan kun je aan de honourscoördinator toestemming vragen om de module op het reguliere niveau te beoordelen.

Uitzondering op de toelatingseisen en beoordelingseisen

De honourscoördinator van de opleiding kan op advies van de studentendecaan besluiten af te wijken van de toelatingseisen of beoordelingseisen ten gunste van de student, indien zich bij deze student persoonlijke omstandigheden hebben voorgedaan die tot studievertraging hebben geleid.

Deze persoonlijke omstandigheden zijn:

  • ziekte;
  • functiebeperking;
  • zwangerschap;
  • bijzondere familieomstandigheden

De student moet de persoonlijke omstandigheden tijdig bij de studentendecaan melden.

Certificering

Elke module die je met honours hebt behaald, wordt vermeld op je cijferlijst.

Als je minstens 15 EC aan onderwijseenheden van het Honours Programme van de opleiding hebt behaald, krijg je een aantekening op je diploma dat je de opleiding met honours hebt afgerond. Je hoeft de aantekening of vermelding op je cijferlist niet zelf aan te vragen.

Rechten en plichten

Het studentenstatuut is van toepassing op het Honours Programme. In dit statuut zijn de belangrijkste rechten en plichten vastgelegd van de (toekomstige) deelnemers aan het onderwijs van de hogeschool.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 22 april 2024