A-Z Studenten Leraar Biologie

Klachtrecht

De rechtsbescherming van studenten, extraneï en cursisten omvat niet alleen de mogelijkheid procedures te voeren bij het college van Beroep voor het Hoger Onderwijs, het College van Beroep voor de Examens of de rechtbank, maar ook uit de mogelijkheid gebruik te maken van het klachtrecht.

1. Verschillende soorten klachtenregelingen

Naast een algemene klachtenregeling kent de hogeschool ook speciale klachtenregelingen. Speciale klachtenregelingen zijn bestemd voor de afhandeling van klachten over specifieke onderwerpen, waar het nodig is een speciale regeling voor te treffen. Over de speciale klachtenregelingen lees je meer informatie op:

2. Algemene klachtenregeling

Indien een student rechtstreeks in zijn of haar belang wordt getroffen door het besluit van een orgaan of een medewerker van de hogeschool, dan wel door een handeling van een medestudent of een medewerker, heeft de student het recht zich daarover te beklagen bij de faculteitsdecaan of het College van Bestuur.

De algemene klachtenregeling geldt ook voor cursisten. Als er geen specifieke klachtenregeling bestaat binnen de faculteit waar de cursus is gevolgd, kan een cursist via dit formulier een klacht indienen bij het Loket BBK.

Meer informatie over de klachtenprocedure kun je vinden in hoofdstuk 11 van het Studentenstatuut.

3. Wanneer is de algemene klachtenregeling niet van toepassing

Niet geklaagd kan worden over besluiten waarvoor een speciale klachtenregeling bestaat of waarvoor een aparte bezwaar- en beroepsprocedure is ingesteld.

4. Termijn voor het indienen van de klacht

De klacht moet zo spoedig mogelijk worden ingediend, uiterlijk binnen 6 weken nadat het betreffende besluit is genomen of de betreffende handeling is verricht. De aangeklaagde wordt over de klacht geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld verweer te voeren. De klacht wordt uitsluitend digitaal ingestuurd met behulp van het formulier op de pagina Loket beroep, bezwaar en klacht.

Het Loket beroep, bezwaar en klacht fungeert als een verzamelpunt en registreert de ontvangst van de klacht, stuurt een ontvangstbevestiging en draagt de klacht over aan het orgaan of de persoon die wordt aangewezen om de klacht te behandelen.

Verdere informatie over de algemene klachtenregeling wordt verstrekt door de afdeling juridische zaken via het mailadres, loketbbk@hva.nl.

5. Uitkomst onderzoek

Over de uitkomst van het onderzoek dat naar aanleiding van de klacht wordt ingesteld wordt de klager geïnformeerd. Tegen deze uitspraak kan geen beroep worden ingesteld.

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 11 oktober 2022