A-Z Studenten Leraar Biologie

Bescherming persoonsgegevens

Privacy is een grondrecht. Privacy vormt een belangrijke pijler onder andere vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting. Privacy is essentieel voor de zelfbeschikking en zelfontplooiing van het individu. De HvA maakt zich daarom sterk voor de privacy van haar studenten, docenten, onderzoekers, medewerkers, gebruikers, bezoekers en alle anderen waarbij zij verantwoordelijk is voor de verwerking van Persoonsgegevens.

Privacy Waarden

Het beschermen van de privacy is fundamenteel voor de HvA. Het speelt een belangrijke rol in het creëren van een veilige en prettige leer- en werkomgeving waar een respectvolle omgang met elkaar het uitgangspunt is. Privacy biedt studenten, onderzoekers en medewerkers de mogelijkheid om zichzelf te zijn, de ruimte om te experimenteren en de mogelijkheid deel te nemen aan discussies zonder intimidatie en observatie, zonder controle of veroordeling. Dit maakt het bestaan van een grote diversiteit aan denkbeelden mogelijk en stimuleert het innoverend vermogen van iedereen die aan de HvA is verbonden. Privacy is daarmee een randvoorwaarde voor goed onderwijs en intellectuele vrijheid.

Transparantie is een belangrijke component van privacy. Betrokkenen hebben recht op een maximaal inzicht in wat een systeem of dienst met hun persoonlijke gegevens doet, met wie het communiceert en hoe je zaken uit of aan kunt zetten. De HvA streeft naar een aanbod – intern en extern – dat bestaat uit slimme systemen en diensten die niet alleen handig, efficiënt en gebruikersvriendelijk zijn, maar ook veilig, privacy bewust, maatschappelijk verantwoord en bovenal menselijk.

Rechten medewerkers en studenten

De bescherming van persoonsgegevens is geregeld in Europese en nationale regelgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Medewerkers en studenten van wie de HvA gegevens bewaart, hebben:

  • Recht op inzage: een verzoek om inzage kan schriftelijk worden ingediend via avg@hva.nl.
  • Recht op verbetering. Dit recht houdt in dat feitelijk onjuiste, onvolledige of niet de zaak dienende gegevens kunnen worden verbeterd;
  • De mogelijkheid tegen verwerking van bepaalde gegevens verzet aan te tekenen. Dit kan bij de functionaris gegevensbescherming.

Functionaris gegevensbescherming

De Functionaris voor gegevensbescherming ziet er op toe of persoonsgegevens op juiste wijze worden verzameld en beschermd. Daarnaast adviseert de functionaris het College van Bestuur, faculteiten, afdelingen en medewerkers over aangelegenheden (waaronder klachten) over de bescherming van persoonsgegevens. In dat kader wordt (onder meer) regelmatig overleg gevoerd met de afdeling juridische zaken en de afdeling ICT. De functionaris gegevensbeheer heeft een geheimhoudingsplicht en oefent zijn/haar taak uit in onafhankelijkheid.

De Functionaris gegevensbescherming is de heer Jan van den Berg en is te bereiken via mailadres: functionarisgegevensbescherming@hva.nl.

Meer informatie over hoe met privacy binnen de HvA wordt omgegaan, lees dan verder op A-Z pagina Privacy.


Jaarverslagen FG

Download pdf jaarverslag FG 2020 (Nederlandstalig)

Download pdf jaarverslag FG 2019 (Nederlandstalig)

Download pdf jaarverslag FG 2018 (Nederlandstalig)

Klachtrecht

Medewerkers en studenten die van mening zijn dat de regels over de bescherming van persoonsgegevens niet goed worden nageleefd, kunnen een klacht indienen bij de functionaris gegevensbescherming. Er wordt dan een onderzoek ingesteld. De klager krijgt daarvan een schriftelijk verslag.

Rechtsbescherming

Is een medewerker of student het niet eens met een besluit over (de verwerking van) zijn of haar persoonsgegevens, dan kan hij of zij zich daar uiterlijk binnen zes weken na dat besluit schriftelijk - met een verzoekschrift - wenden tot de Rechtbank Amsterdam .

Gepubliceerd door  Centraal Privacy Team 12 juni 2024