Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Fraude en plagiaat

Als er wordt gefraudeerd, kan de examencommissie de student of extraneus het recht ontnemen om deel te nemen aan examens, tentamens of toetsen voor een periode van maximaal een jaar. Is er sprake van ernstige fraude, dan kan zelfs de inschrijving worden beëindigd.

In hoofdstuk 4 van de Onderwijs- en Examenregeling wordt aangegeven wat onder fraude en plagiaat wordt verstaan en aan welke regels men zich moet houden bij het maken van een werkstuk of bij deelname aan een tentamen.

Spieken tijdens een tentamen, knip- en plakwerk en teksten overnemen zonder bronvermelding: voor de Hogeschool van Amsterdam is dat fraude en plagiaat. Niet alleen degene die fraudeert wordt gestraft, ook degene die medeplichtig is aan fraude loopt de kans gestraft te worden. Van ernstige fraude is onder meer sprake als een scriptie niet zelf is geschreven of een tentamen door een ander wordt gemaakt.

Fraude hoeft niet per se tijdens het afnemen van het examen, het tentamen of de toets te worden vastgesteld om bestraft te worden; het vermoeden van fraude kan ook daarvoor of daarna ontstaan en kan ook in dat geval - afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval – leiden tot het opleggen van een straf. Is er sprake van een verdenking van fraude, dan wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld daar op te reageren.

Wordt een student wegens fraude gestraft, dan kan hij of zij daar tegen in beroep gaan bij het college van beroep voor de examens. Hoe dat moet is geregeld in het  Studentenstatuut.

Bronvermelding

Een student van de Hogeschool van Amsterdam behoort te weten hoe met bronvermelding moet worden omgegaan.

Vermeld bij gebruikmaking van een tekst altijd de bron en de plaats waar die te vinden is. Doe dit door het plaatsen van voetnoten en het opstellen van een lijst met geraadpleegde literatuur. Hierdoor wordt voor de lezer duidelijk dat bepaalde feiten en/of meningen niet van de schrijver zelf afkomstig zijn. Dit biedt de lezer van de tekst - waaronder examinator - de mogelijkheid te controleren of een bron juist wordt geciteerd.

Bij het schrijven van een scriptie of een werkstuk is het belangrijk gebruik te maken van betrouwbare gegevens. Veel studenten gebruiken het internet als bron om informatie te verzamelen. Dit is toegestaan maar bedenk daarbij wel het volgende.

Iedereen mag gegevens op het internet plaatsen en daardoor is die informatie niet altijd betrouwbaar of soms verouderd. Daarnaast wordt informatie op het internet ook vaak tussentijds aangepast en is dan niet meer terug te vinden. Het is dan ook van belang om gebruikte internetbronnen ook op papier te hebben.

Opleidingen gebruiken (standaard) elektronische detectieprogramma's om plagiaat op te sporen. Het gebruik van teksten van anderen is toegestaan maar met mate en met bronvermelding.

Bronvermelding mag achterwege blijven als het gaat om feiten of meningen van algemene bekendheid. Raadpleeg bij twijfel de examinator of de informatie zonder bronvermelding gebruikt mag worden.

Citeren en parafraseren

Soms is het zinvol om in een tekst iemand anders of de tekst van een ander te citeren. Die tekst wordt dan letterlijk overgenomen. Zet het citaat altijd tussen aanhalingstekens en vermeld de bron. Citaten mogen niet te lang zijn en niet uit hun verband worden gerukt; iemand selectief citeren is dus niet toegestaan.

Parafraseren is het in eigen woorden weergeven van de mening van een ander. Ook dit is - met mate - toegestaan, mits de bron wordt vermeld en de mening van de ander juist wordt weergegeven.

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 21 augustus 2017