Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Honours

De HvA biedt honoursonderwijs aan voor alle studenten, die zich extra kunnen en willen ontwikkelen en die in het reguliere programma onvoldoende uitdaging vinden.

In het honoursonderwijs wordt de student geholpen om zijn talent te ontdekken en gestimuleerd om deze maximaal te ontplooien en zich te ontwikkelen tot een toonaangevende professional voor het vakgebied.

Honoursstudenten zijn zelfstandig en innovatief en ontwerpen oplossingen en producten die van bijzondere betekenis zijn voor het werkveld. Zij werken interdisciplinair en in samenwerking met professionals en onderzoekers, met oog voor mens en maatschappij.

Voor de propedeusestudenten bestaat het honoursaanbod van de HvA uit Honours Talent Modules (HTM). Deze programma’s zijn minimaal 3 EC en volg je meestal naast het reguliere programma. De propedeuse is de oriënterende fase waarin de studenten onderzoeken welke talenten zij hebben, hoe zij die willen ontwikkelen en of zij extra willen en kunnen worden uitgedaagd. De HTM kennen daarom geen instroomeisen. Voor elke goed afgeronde HTM ontvangt de student een certificaat.

Voor hoofdfasestudenten is er een aanbod bestaande uit Honours Modules (HM) met een omvang van minimaal 5 EC of Honours Programmes (HP) van minimaal 15 EC. HM en HP kunnen, dit is per opleiding verschillend, binnen of naast het reguliere onderwijs worden aangeboden. De minimale ingangseis is dat de student nominaal studeert, daarnaast kunnen er inhoudelijke instroomeisen zijn. Voor de afronding met een totaal aantal van 15 EC of meer HM en HP in de hoofdfase ontvangt de student een honoursvermelding op het diploma.

Iedere faculteit geeft op eigen wijze invulling aan het honoursonderwijs. Bekijk hiervoor het aanbod per faculteit in het rechtermenu op deze pagina onder MijnHvA. Onderaan deze pagina vind je het Totaal overzicht HvA honours.

Gepubliceerd door  Onderwijs en Onderzoek 28 september 2018