Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Bescherming persoonsgegevens

De HvA beschermt de persoonlijke levenssfeer van medewerkers en studenten. Dit betekent dat gegevens zoals naam, adres, geboortedatum en studieresultaten alleen voor bepaalde doeleinden worden gebruikt en niet zonder meer aan derden mogen worden verstrekt. De HvA mag ook geen onjuiste gegevens opslaan.

De bescherming van persoonsgegevens is geregeld in Europese en nationale regelgeving:

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Rechten medewerkers en studenten

Medewerkers en studenten van wie de HvA gegevens bewaart, hebben:

  • recht op inzage. Een verzoek om inzage moet schriftelijk worden ingediend bij het College van Bestuur;
  • recht op verbetering. Dit recht houdt in dat feitelijk onjuiste, onvolledige of niet de zaak dienende gegevens kunnen worden verbeterd;
  • de mogelijkheid tegen verwerking van bepaalde gegevens verzet aan te tekenen. Dit kan bij de functionaris gegevensbescherming.

Klachtrecht

Medewerkers en studenten die van mening zijn dat de regels over de bescherming van persoonsgegevens niet goed worden nageleefd, kunnen een klacht indienen bij de functionaris gegevensbescherming. Er wordt dan een onderzoek ingesteld. De klager krijgt daarvan een schriftelijk verslag. 

Rechtsbescherming

Is een medewerker of student het niet eens met een besluit over (de verwerking van) zijn of haar persoonsgegevens, dan kan hij of zij zich daar uiterlijk binnen zes weken na dat besluit schriftelijk - met een verzoekschrift - wenden tot de Rechtbank Amsterdam.  

Functionaris gegevensbescherming

De Functionaris voor gegevensbescherming ziet er op toe of persoonsgegevens op juiste wijze worden verzameld en beschermd. Daarnaast adviseert de functionaris het College van Bestuur, faculteiten, afdelingen en medewerkers over aangelegenheden (waaronder klachten) over de bescherming van persoonsgegevens. In dat kader wordt (onder meer) regelmatig overleg gevoerd met de afdeling juridische zaken en de afdeling ICT.

De functionaris gegevensbeheer heeft een geheimhoudingsplicht en oefent zijn/haar taak uit in onafhankelijkheid.

De Functionaris gegevensbescherming is de heer Roeland Reijers en is te bereiken op: functionarisgegevensbescherming@hva.nl
Ondersteuning van de functionaris wordt verzorgd door Pascal Brugmans.

Meer informatie over hoe met privacy binnen de HvA wordt omgegaan, lees dan verder op de website bij Mijn HvA onder het kopje Privacy.

 

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 2 juli 2018