A-Z Studenten Ergotherapie

Geschillenadviescommissie

GAC

De geschillenadviescommissie (GAC) adviseert het College van Bestuur over bezwaarschriften die worden ingediend door studenten, oud-studenten of aankomende studenten of extranei. De bezwaarschriften moeten betrekking hebben op besluiten die gebaseerd zijn op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Zij mogen geen betrekking hebben op besluiten die genomen zijn door examencommissies of examinatoren. Beroepschriften tegen die besluiten worden beoordeeld door het College van Beroep voor de Examens (CBE).

1. Samenstelling

De leden van de geschillenadviescommissie worden benoemd door het College van Bestuur voor een periode van drie jaar. Een lid en een plaatsvervangend lid worden benoemd op voordracht van de medezeggenschapsraad. De leden van de GAC zijn functioneel onafhankelijk. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris en een secretariaat.

2. Studentenstatuut

De werkwijze van de GAC is uitgewerkt in het studentenstatuut. Belanghebbenden die overwegen in bezwaar te gaan doen er verstandig aan het studentenstatuut van tevoren te raadplegen.

3. Beslissingen waartegen bezwaar kan worden ingesteld

De GAC adviseert niet over klachten of over geschillen die berusten op het privaatrecht. Bezwaar kan bij de GAC worden ingesteld tegen een van de volgende beslissingen:

 • Bestuursbeurs
 • Collegegeld
 • In- of uitschrijving
 • Profileringsfonds
 • Schorsing (anders dan o.g.v. tentamenfraude)
 • Met een beslissing wordt gelijk gesteld een weigering om te beslissen en dus kan ook tegen die weigering bezwaar worden ingesteld.

4. Instellen van bezwaar

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, schriftelijk worden ingediend. Het bezwaarschrift wordt digitaal toegestuurd via het formulier op de pagina van het Loket Beroep, Bezwaar en Klacht (Loket BBK). Het Loket registreert de ontvangst van je bezwaarschrift en draagt het bezwaarschrift ter verdere behandeling over aan de betreffende verweerder en de GAC. Procedures bij de GAC worden gevoerd in het Nederlands.

Lees meer over de adviezen die zijn gegeven op jz.mijnhva.nl

6. Vereisten waaraan het bezwaarschrift moet voldoen

Het bezwaarschrift moet aan de volgende eisen voldoen:

 • NAW gegevens van jou als indiener. Heb je een HvA ID dan neemt het formulier de gegevens uit SIS mee. Controleer je gegevens goed. Met name ook je emailadres.
 • indien van toepassing: het studentnummer en de opleiding waarop het bezwaar betrekking heeft
 • een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
 • de dagtekening van het besluit
 • de uitgebreide motivering van het bezwaar
 • als gebruik wordt gemaakt van een gemachtigde: naw gegevens en een ondertekende schriftelijke machtiging van belanghebbende

Gronden van het bezwaar - uitgebreide motivering

In een bezwaarschrift vermeld je de gronden met een uitgebreide motivering van het bezwaar.
Beperken tot de mededeling dat je het met een bepaald besluit niet eens bent is onvoldoende. Je geeft in je bezwaar duidelijk aan waarom je het er niet mee eens bent en het kan nuttig zijn om een ingenomen standpunt ook met schriftelijke bewijzen te staven.

8. Eerst minnelijke schikking

Alvorens het bezwaar in behandeling te nemen zendt de GAC het bezwaarschrift aan het orgaan of de persoon die de beslissing heeft genomen (we noemen deze: de verweerder) waartegen het bezwaar is gericht om na te gaan of een minnelijke schikking van het geschil mogelijk is. Blijkt geen minnelijke schikking mogelijk, dan wordt het geschil ter beoordeling voorgelegd aan de Geschillenadviescommissie.

9. Geen schorsende werking

Het instellen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat als een belanghebbende tegen een besluit bezwaar heeft ingesteld, dit er niet toe leidt dat met de uitvoering van het besluit wordt gewacht. Wil je, dat de uitvoering van een besluit wordt opgeschort tot over het bezwaar is beslist, dan is het mogelijk bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs een voorlopige voorziening te vragen.

10. Mondelinge behandeling

Wordt besloten een bezwaarschrift mondeling te behandelen dan worden beide partijen uitgenodigd bij een zitting aanwezig te zijn en hen wordt ook de gelegenheid gegeven het woord te voeren. Wil een belanghebbende gebruik maken van deskundigen of getuigen, dan kan dat alleen als dit tenminste vijf werkdagen voor de zitting schriftelijk is meegedeeld aan de GAC en de wederpartij.

11. Rechtsbijstand: advocaat of gemachtigde

Belanghebbenden zijn niet verplicht om voor een procedure bij de GAC een advocaat in te schakelen. Men kan de procedure zelf voeren of men kan zich ook door een schriftelijk gemachtigde - niet zijnde een advocaat - laten vertegenwoordigen. De kosten van de rechtsbijstand komen steeds voor rekening van de belanghebbende.

12. Kosten procedure

Procedures die gevoerd worden bij de GAC zijn kosteloos.

13. Advies

De GAC kan het College van Bestuur (CvB) adviseren het bezwaarschrift niet-ontvankelijk, gegrond of ongegrond te verklaren. Het College van Bestuur is niet verplicht het advies over te nemen. Wordt van het advies afgeweken, dan wordt gemotiveerd in de uitspraak waarom dat gebeurt.

Is een belanghebbende het niet eens met de beslissing op het bezwaar die door het CvB is genomen, dan kan tegen dat besluit in beroep worden gegaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 11 oktober 2022