Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten Creative Business

Relevante informatiebronnen naast Onderwijs- en examenregeling

 • Studentenstatuut: bevat alle rechten en plichten van de (toekomstige) studenten. De Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut.
 • Studiegids: de digitale informatiebron met alle relevante informatie over de opleiding en de onderwijseenheden.
 • Tentamenafname protocollen: de gedetailleerde regels over de gang van zaken bij de afname van (deel)tentamens.
 • Gedragscode Studentendecanen: richtlijnen voor het professioneel handelen van de studentendecaan.
 • Studeren met een functiebeperking: informatie over de mogelijkheden voor aanpassingen voor studenten met een functiebeperking.
 • Topsportregeling: bevat mogelijkheden voor aanpassingen voor studenten die topsporter zijn.
 • Ondernemersregeling: bevat mogelijkheden voor aanpassingen voor studenten die ondernemer zijn.
 • HvA Toetsbeleid: HvA brede afspraken over kwaliteit en kwaliteitsbewaking van de toetsing.
 • Reglement Examencommissie: bevat de regels voor samenstelling, taken en werkwijze van de examencommissie.
 • Selectielijst Vereniging Hogescholen: bevat de regels over bewaartermijnen voor onder andere tentamens en getuigschriften.
 • Privacybeleid en beleid verwerking persoonsgegevens; bevat de maatregelen van de HvA ten aanzien van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).
Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 25 maart 2019