A-Z Studenten Creative Business

Examencommissie CB

Welkom op de pagina van de examencommissie Creative Business (CB).

Examencommissie (verzoekkamer)

Welkom op de pagina van de examencommissie. De examencommissie CO-CB bestaat uit een beleidskamer en twee verzoekkamers voor de opleiding Communicatie (CO) en voor de opleiding Creative Business (CB). De verzoekkamers bespreken de verzoeken van studenten en nemen daar besluiten over.

Je kunt bij de examencommissie terecht voor:

 • Voor het indienen van vragen en/of verzoeken is er een gebruiksvriendelijk digitaal systeem, gebruik de volgende link: indienen verzoek
 • Vragen over de Onderwijs- en Examenregeling
 • Vragen over het bindend studieadvies
 • Verzoek om aangepaste vorm van toetsing (bijv. in geval van een functiebeperking of bij een blessure)
 • Verzoek om vrijstelling
 • Verzoek om getuigschrift
 • Verzoek om extra herkansing van studieonderdelen (bv als gevolg van ziekte)
 • Klachten over (de beoordeling van) een toets
 • Kwaliteit van een toets
 • Volgen van een minor buiten de opleiding of de HvA
 • Volgen van een buitenlandstage

Oneens met beslissing examencommissie?

Als je het niet eens bent met een besluit van de examencommissie over je verzoekschrift, dan kun je binnen 6 weken in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens. Dat doe je met een online formulier via het Loket Beroep Bezwaar en Klacht Loket beroep, bezwaar en klacht.

Algemene informatie

De examencommissie bewaakt onder meer de goede gang van zaken bij de toetsing en examinering. Daarnaast is de examencommissie verantwoordelijk voor de afhandeling van verzoekschriften, verleent ze toestemming voor het volgen van sommige minoren en beoordeelt ze aanvragen voor vrijstellingen. Ook kent de examencommissie het Bindend Studieadvies toe aan het einde van het eerste studiejaar. Het uitgangspunt bij de besluitvorming is de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding.

Vergaderdata verzoekkamer CB voor studiejaar 2021-2022

2022: 15 en 29 maart / 12 en 26 april / 10 en 24 mei / 7 en 21 juni / 5 en 12 juli.

Verzoekschrift:

Let bij het indienen van een verzoekschrift op de volgende dingen:

 • Dien je verzoek in via deze link. Formuleer zo helder mogelijk wat je verzoek is een zorg dat je aanvraag compleet is, dus met alle gevraagde bewijzen en stukken.
 • De examencommissie vergadert tweemaal per maand op de dinsdagochtend. Als je een verzoek hebt, dien die dan uiterlijk in op de donderdag (vóór 10.00 uur) voorafgaand aan de week waarin de examencommissie verzoekkamer CB vergadert.
 • De examencommissie gaat niet over het rooster en over de organisatie en de praktische gang van zaken bij tentamens. Als je vragen of klachten hierover hebt, kun je daarmee naar het Onderwijsbureau.
 • De examencommissie gaat ook niet over de inhoudelijke beoordeling van tentamens. Als je hier vragen over hebt, moet je die eerst aan de stonecoördinator stellen. Mocht je er met de stonecoördinator niet uitkomen, dan kun je bij de examencommissie een verzoekschrift indienen.

Aangepast vorm toetsing:

 • Het kan zijn dat je vanwege een functiebeperking moeite hebt met de reguliere toetsing van een module. Met een geldige dyslexieverklaring heb je recht op 25 procent toetstijdverlenging en grotere toetsformulieren bij schriftelijke tentamens. De standaardvoorzieningen vraag je aan via het Digitaal Servicepunt. Doe dat het liefst al vóór je eerste lesweek, zodat je op tijd bent voor de eerste toetsen.
 • Voor overige toetsvoorzieningen dien je bij de examencommissie een verzoek in. Daarvoor is het noodzakelijk dat je eerst bij de studentendecaan langs gaat om je functiebeperking aan te tonen. De studentendecaan brengt dan advies uit aan de examencommissie over een aangepaste vorm van toetsing. Je kunt daarbij denken aan het gebruik van voorleessoftware zoals Claroread. Zie voor meer informatie studentendecanen.

Werkwijze examencommissie:

Op basis van de Onderwijs- en Examenregeling zal de examencommissie uitspraak doen in haar vergadering. Je ontvangt het besluit dan zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 10 werkdagen. Voor een aantal zaken wint de examencommissie advies in bij de studentendecanen of stonecoördinatoren. Bij strijdigheid tussen de Onderwijs- en Examenregeling en andere bepalingen, zoals bijvoorbeeld de studiehandleiding of modulepagina's, geeft de Onderwijs- en Examenregeling steeds de doorslag.

Waar vind je de OER?

Je vindt de OER van je opleiding in de Studiegids Ga naar studiegids > selecteer je opleiding > kijk onder 'Onderwijs- en Examenregeling

Let op: deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor alle studenten van CB/MIC, dus ook voor de studenten die vóór het lopende studiejaar aan hun studie zijn begonnen. Raadpleeg in voorkomende gevallen dus altijd even de artikelen in deze regeling.

In de Onderwijs- en Examenregeling vind je allerhande regels die van belang zijn voor je studie. Zo is geregeld wanneer je in aanmerking komt voor een negatief bindend studieadvies. Verder kun je er lezen hoever je met je studie gevorderd moet zijn om een stage of minor te kunnen volgen of wanneer je aan je afstudeeropdracht kunt beginnen.

Contact examencommissie

Heb je een vraag over of aan de examencommissie die niet beantwoord wordt op deze pagina? Dan kun je via deze link een verzoek om informatie indienen.

Procedures

Hieronder lees je meer over het Bindend Studieadvies (BSA), Vrijstellingen, Minoren, Stage, Afstuderen en Fraude/plagiaat.

Bindend studieadvies


De examencommissie brengt aan iedere student aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving [voor de propedeutische fase van de opleiding] advies uit over de voortzetting van zijn/haar studie binnen de opleiding.

De HvA schort de norm voor het bindend studie advies op voor eerstejaarsstudenten die zijn begonnen in september 2021 (studiejaar 2021-2022). Eerstejaarsstudenten krijgen op die manier een extra jaar de tijd om hun verplichte studiepunten te halen. De propedeuse moet in het studiejaar 2022-2023 worden behaald.

Let op: studenten die in het studiejaar 2020-2021 voor het eerst zijn begonnen aan een opleiding, moeten aan het einde van het huidige studiejaar (2021-2022) hun propedeuse hebben behaald. Het bindend studie advies voor deze studenten is namelijk al een jaar eerder opgeschort.

1. Aan het eind van dit studiejaar 50 of meer studiepunten uit het eerste jaar behaald?

Dit betekent dat je aan de bsa norm hebt voldaan en dat je daarom aan het eind van dit studiejaar 2020-2021 een positief bsa krijgt. Je kan jouw studie blijven voortzetten en je wordt toegelaten tot de hoofdfase van de opleiding.

2. Aan het eind van dit studiejaar minder dan 50 studiepunten uit het eerste jaar behaald?

In deze situatie ontvang je in dit studiejaar nog geen bsa. Jouw bsa wordt opgeschort naar het

einde van jouw tweede jaar van inschrijving aan de opleiding. Dit betekent dat je jouw studie mag voortzetten en eind volgend studiejaar2022-2023, op basis van de huidige regelgeving, minimaal je propedeuse moet hebben behaald. Behaal je de propedeuse volgend studiejaar niet, dan zal je op dat moment een negatief bsa ontvangen en dat betekent dat je de studie niet meer mag voortzetten.

De opschorting van het bsa betekent niet dat je automatisch wordt toegelaten tot de hoofdfase van

de opleiding. De toegang tot de hoofdfase is afhankelijk van het aantal studiepunten dat je hebt

behaald of de instroomeisen bij bepaalde vakken. Als je te weinig studiepunten hebt behaald, dan kan dit betekenen dat je opnieuwwordt ingedeeld in jaar 1 van de opleiding.

3. Studenten die vorig studiejaar in juli 2021 een opgeschort bindend advies (bsa) hebben gekregen.

Zij dienen aan het einde van dit studiejaar 2021-2022 alle 60 studiepunten uit de propedeuse hebben behaald. Als dat lukt, krijg je een positief bsa. Als je geen 60 punten uit de propedeuse hebt gehaald, krijg je in principe een negatief bsa. Als er persoonlijke omstandigheden zijn die je hebt gemeld bij de studentendecaan, kan de examencommissie anders besluiten. Voordat de examencommissie overgaat tot het geven van een negatief bsa stelt de examencommissie je in de gelegenheid je te horen. De bsa-hoorgesprekken worden voor de studenten van CB in de week van 27 juni 2022 en 4 juli 2022 gehouden. De studenten die hun propedeuse nog niet hebben behaald, worden eind mei/begin juni per mail uitgenodigd.

Persoonlijke omstandigheden

De examencommissie vraagt bij het vaststellen van de bsa altijd advies aan de studentendecaan. Als je meent dat voor jou persoonlijke omstandigheden gelden waardoor je studievertraging hebt opgelopen, meld je dan zo spoedig mogelijk bij de studentendecaan. Via studentendecanen FDMCI kun je een belafspraak maken.

Er dient een causaal verband te zijn tussen deze omstandigheden en het niet behalen van de minimumeis van 60 studiepunten uit de propedeutische fase. Persoonlijke omstandigheden kunnen bijvoorbeeld ernstige ziekte of bijzondere familieomstandigheden zijn. De coronamaatregelen zelf zijn geen reden om je te kunnen beroepen op persoonlijke omstandigheden. Het is mogelijk dat dat wel kan als je bijvoorbeeld ziek bent geworden of psychische klachten hebt door corona. Ga in dat geval op tijd naar de studentendecaan. Die bespreekt welke persoonlijke omstandigheden er door corona zijn veroorzaakt. De studentendecaan geeft aan wat je daaraan kan doen. Zo nodig word je doorverwezen naar verdere hulpverlening. Aan het eind van het studiejaar evalueren de studentendecanen jouw situatie. Zij stellen vast of er een verband is tussen jouw omstandigheden die te maken hebben met corona en je studieresultaten en adviseren daarover. De examencommissie laat het advies van de studentendecaan zwaar meewegen bij de beoordeling of je een positief of negatief bsa krijgt.

Vrijstellingen


Vrijstelling voor een module/onderwijseenheid krijg je alleen wanneer je voldoende kunt aantonen dat je elders in het hoger onderwijs (wo of hbo) vergelijkbare modulen/onderwijseenheden/studieactiviteiten hebt genoten en behaald, op grond waarvan de opleiding kan aannemen dat je de vereiste competenties die bij de module horen, je al eigen hebt gemaakt.

Bij Verzoeken tot Vrijstelling geldt dat de examencommissie altijd het advies wil kennen van de modulecoördinator. Je dient je verzoek via het digitale systeem InProces in bij de examencommissie [vergezeld van bewijsstukken zoals gecertificeerde cijferlijsten van elders behaalde modules en met documentatie waaruit de inhoud van de module overtuigend blijkt] en je voegt daarbij het schriftelijk advies van de modulecoördinator.

De voorwaarden voor het aanvragen van een vrijstelling

Let bij het indienen van een aanvraag voor vrijstelling op het volgende:

 • Ga eerst na of je wel in aanmerking komt voor een vrijstelling.
  Belangrijk is in ieder geval dat een vrijstelling nooit verleend wordt als een module elders op mbo-niveau behaald is. Er worden ook geen vrijstellingen verleend op grond van werkervaring.
 • Ook moet een aanvraag altijd uiterlijk zes weken vóór de start van het semester/de periode waarin de module wordt aangeboden bij de examencommissie zijn ingediend. Verzoeken die na deze deadline worden ingediend zijn te laat en worden niet in behandeling genomen.
 • Zorg dat je aanvraag compleet is, met alle gevraagde bewijzen (officiële gecertificeerde cijferlijst) en stukken (modulebeschrijving, e.d.).
 • Dien je aanvraag in via het digitale systeem InProces. link

Er zijn twee uitzonderingen op deze regel:

 • Een vrijstelling voor een module in blok 1 mag tot twee weken na de start van het studiejaar en dus de start van de module aangevraagd worden;
 • Een vrijstelling voor een module in blok 3 moet vóór de laatste vergadering van de examencommissie voor de kerstvakantie aangevraagd worden.

Als je voor de tweede keer de propedeuse doet en je hebt tijdens je eerste jaar van inschrijving een aantal modules behaald, dan worden de behaalde (voldoende) beoordelingen van je eerste jaar overgezet op je nieuwe resultatenoverzicht. Je hoeft daar geen verzoek voor in te dienen.

Besluit examencommissie

Je krijgt uiterlijk 4 weken nadat je je verzoek hebt ingediend, uitslag of je verzoek tot vrijstelling is goedgekeurd of niet.

Als je aanvraag tot vrijstelling afgekeurd wordt door de examencommissie is deze afwijzing met redenen omkleed. Het betekent in praktijk dat je de toets gewoon moet maken om je studiepunten te verkrijgen.

Tegen de beslissing van de examencommissie kan je binnen 6 weken in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) via het Loket BBK (Beroep Bezwaar en Klacht) van de Hogeschool van Amsterdam.

Minoren

Op deze pagina vind je meer informatie over:

Minoren algemeen

Aanbod minoren

Instroomeisen minor (= minorgerechtigdheid)
Aanvullende toelatingseisen

Inhoudelijke toestemming vragen aan de examencommissie

Procedurele toestemming vragen (bij niet voldoen aan instroomeisen, niet minorgerechtigd zijn)

Op welk moment moet je aan de instroomeisen voldoen?

Minor binnen de HvA: inschrijven via SIS

Minor buiten de HvA maar wel in Nederland: inschrijven via Kies op Maat (KOM)

Minor in het buitenland: inschrijven via het International Officie (IO)

Afronding minor: cijfers in SIS

Twee minoren doen

Minoren algemeen

Tijdens een minor krijg je een half jaar de mogelijkheid je te verdiepen in een CB-onderwerp, óf om juist je blik te verbreden en verder te kijken. Alle onderwerpen zijn mogelijk, zoals: Spaans, filosofie, ontwikkelingssamenwerking, psychologie, etc.

Er zijn heel veel minoren, sommige draaien 2 x per jaar en anderen 1 x. Zoek je een minor op onderwerp? Kijk dan wanneer die draait en pas daar vervolgens je studieprogramma op aan. Wil je per se in de tweede helft van het derde studiejaar een minor volgen? Ga dan op zoek naar alle minoren die draaien in semester 2 en kies er daar een van uit.

Een minor is een samenhangend pakket van 30 studiepunten. Steeds meer hogescholen, ook de HvA, bieden tegenwoordig halve minoren aan van 15 ECTS, daarvan moet je er dus twee van kiezen, liefst bij dezelfde onderwijsinstelling om tot 30 studiepunten te komen.. Want pas als je alle 30 minor-studiepunten hebt gehaald, wordt het onderdeel minor in je SIS afgevinkt.

Aanbod minoren

Bekijk hier het aanbod van de HvA-minoren.

Je kunt een minor kiezen:

 • bij je eigen opleiding aan de HvA
 • bij een andere opleiding aan de HvA
 • in Nederland aan een andere hogeschool of universiteit
 • aan een hogeschool of universiteit buiten Nederland

Instroomeisen minor (= minorgerechtigdheid)


Om aan een minor te kunnen deelnemen moet je voldoen aan de volgende instroomeisen:

 1. zijn ingedeeld in het derde of vierde studiejaar;
 2. de propedeuse van de opleiding hebben behaald (of daarvan zijn vrijgesteld);
 3. minimaal 40 studiepunten in de hoofdfase hebben behaald;
 4. van de examencommissie een inhoudelijke toestemming hebben om de betreffende minor te mogen volgen. De examencommissie kijkt of de minor niet overlapt met het onderwijsprogramma dat je volgt. Je moet namelijk wel iets nieuws leren.

Voldoe je aan bovenstaande instroomeisen? Dan ben je dus minorgerechtigd. Je mag een minor gaan volgen.

Aanvullende toelatingseisen

Sommige minoren hebben náást de instroomeisen ook nog extra eigen toelatingseisen. Een motivatiebrief schrijven, een portfolio inleveren of een intakegesprek voeren zijn voorbeelden van extra toelatingseisen. Er zijn ook minoren die bepaalde vakken als voorkennis verplicht stellen. Uiteraard moet je ook aan deze extra eisen voldoen als je die minor wil gaan volgen. Dit handel je af met de betreffende minorcoördinator.

Inhoudelijke toestemming vragen aan de examencommissie

Je hoeft geen toestemming te vragen voor de minoren van je eigen opleiding en ook niet voor de minoren die genoemd worden in de lijst 'Minoren HvA - goedgekeurd'. Deze lijst vind je in de bijlage onderaan de pagina. Voor alle andere minoren buiten je eigen opleiding (dus ook voor vele HvA-minoren), moet je eerst toestemming vragen bij de examencommissie CB. Maak gebruik van deze link om een verzoek voor het volgen van een minor in te dienen bij de examencommissie.

Je mag voor meerdere minoren toestemming vragen bij de examencommissie. Dien voor elke minor een apart verzoek in, voorzien van alle relevante informatie, zoals een beschrijving van de inhoud van de vakken die je bij de minor volgt.

Let op: enkele minoren worden afgekeurd in combinatie met bepaalde themasemesters uit jaar 2 of 3 in verband met teveel overlap. Zie hiervoor het schema in de bijlage hieronder.

Procedurele toestemming vragen (bij niet voldoen aan instroomeisen, niet minorgerechtigd zijn)

Voldoe je niet aan de instroomeisen 1, 2, of 3? Dan kun je een verzoek indienen bij de examencommissie voor een uitzondering op de regel. Dat is een verzoek voor ontheffing van die instroomeisen. Een uitzondering op de instroomeisen is soms mogelijk als er sprake is van relevante persoonlijke omstandigheden. De examencommissie beoordeelt of jouw persoonlijke omstandigheden relevant zijn.

Om jouw situatie goed te kunnen beoordelen, is inzicht nodig in je studiesituatie. Hiertoe vraagt de examencommissie je om bij je verzoek voor ontheffing van die instroomeisen een overzicht van je studieresultaten uit SIS (maak een screenshot van het overzicht ‘studievoortgang’ in SIS) en een studieplanning mee te sturen (zie document onderaan de pagina). Het is de bedoeling dat je, in overleg met je slb-docent, in deze studieplanning de modules invult die je tot nu toe niet hebt behaald en daarbij aangeeft wanneer de toetsen van deze modules plaatsvinden (beide kansen, indien van toepassing). Maak gebruik van deze link om een verzoek voor ontheffing van de instroomeisen in te dienen bij de examencommissie.

Op welk moment moet je aan de instroomeisen voldoen?

Op de eerste dag dat de minor start. Dit wordt wel van tevoren gecontroleerd door de examencommissie om niet voor verassingen te staan op de eerste dag. Ook de minorcoördinator wil van tevoren weten welke studenten er gaan meedoen.

Wil je een minor volgen in semester 1 (begin september t/m eind januari)? Dan moet je je propedeuse plus de 40 studiepunten uit de hoofdfase (dus in totaal 100 studiepunten) en de toestemming van de examencommissie hebben behaald na blok 4.

Wil je een minor volgen in semester 2 (begin februari t/m eind juni)? Dan moet je je propedeuse plus de 40 studiepunten uit de hoofdfase (dus in totaal 100 studiepunten) hebben behaald na blok 1. De toetsen en eventuele herkansingen aan het einde van blok 2 tellen dus níet mee voor je puntentotaal bij de vraag of je minorgerechtigd bent in semester 2, omdat die cijfers pas bekend worden ná de start van de minor!

Je mag niet met een minor starten in afwachting van cijfers. Omdat je dan het risico loopt dat je misschien na 3 weken met de minor moet stoppen. Dat is niet goed voor jou, de minorklas en minordocenten. Bovendien bezet je in dat geval een plaats voor een student op de wachtlijst, die niet kon starten. Dat is niet eerlijk.

Minor binnen de HvA: inschrijven via SIS

Wil je een minor volgen binnen de HvA? Dan moet je je inschrijven via SIS. Er zijn vaste tijdvakken dat de inschrijving voor een minor openstaat. Meestal is de inschrijfperiode ongeveer 6 of 5 maanden vóór de start van de minor. Let op: sommige minoren zijn binnen vijf minuten vol, dus wees er op tijd bij en heb altijd een tweede keuze achter de hand.

Minor buiten de HvA maar wel in Nederland: inschrijven via Kies op Maat (KOM)

Een minor aan een andere hbo- of wo-onderwijsinstelling (universiteit) in Nederland loopt altijd via Kies Op Maat (KOM). Je moet je zelf uitzoeken wanneer de inschrijving van de betreffende onderwijsinstelling begint en hoe de inschrijving werkt. Minoren buiten de HvA kunnen andere inschrijfdeadlines hebben dan de HvA en / of aanvullende toelatingseisen.

Als een minor buiten KOM wordt aangeboden, wordt deze minor niet gefinancierd door de HvA. Je zult dan zelf de kosten voor die minor moeten betalen.

Minor in het buitenland: inschrijven via het International Office (IO)

Wil je een minor in het buitenland volgen? Dan loopt dat altijd via het International Office (IO) van onze opleiding CO+CB. Behalve de standaard-instroomeisen voor een minor gelden ook nog aanvullende voorwaarden, zoals geen of nauwelijks studieachterstand.

Als je in het buitenland zit, is het vaak onmogelijk om gebruik te maken van de reguliere toetsgelegenheden van de HvA. Let op: er worden géén extra toetsgelegenheden of andere faciliteiten aangeboden, als je vanwege een minor in het buitenland verblijft.

Houd er ook rekening mee dat onderwijsinstellingen in het buitenland lang niet altijd organisatorisch en roostertechnisch aansluiten bij de organisatie van de HvA. Informeer dus goed bij IO of wat jij wil, praktisch uitvoerbaar is.

In de digitale leeromgeving, Brightspace, vind je alle informatie over het volgen van een minor in het buitenland, op de pagina’s van het International Office.

Afronding minor: cijfers in SIS

Heb je een HvA-minor afgerond? Dan registreert de betreffende minorcoördinator jouw cijfer in SIS.

Heb je een externe minor gevolgd, bij een andere hogeschool of universiteit binnen of buiten Nederland? Dan krijg je van die hogeschool of universiteit een certificeerde cijferlijst. Met deze originele cijferlijst ga je langs bij de balie van het onderwijsbureau in het Benno Premselahuis (BPH 02A08). De medewerker van de balie maakt van jouw originele cijferlijst een gewaarmerkte kopie, die hij/zij doorgeeft aan de cijferadministratie voor registratie in SIS. Vergeet dus niet om na afloop van je minor dus langs het onderwijsbureau te gaan met je cijferlijst, zodat je behaalde studiepunten in SIS terechtkomen.

Heb je een minor in het buitenland gevolgd, dan zorgt het IO dat je cijferlijst van de buitenlandse partnerinstelling wordt gecontroleerd en een cijfergemiddelde in SIS wordt ingevoerd.

Twee minoren doen

Een tweede minor volgen mag. Vraag van tevoren toestemming bij de examencommissie om twee minoren te mogen volgen (zowel procedurele toestemming én ook een inhoudelijke toestemming voor de check op overlap). Als je twee minoren wil volgen, studeer je dus een half jaar langer. De tweede minor kan worden bijgeschreven in je SIS als ‘extra curriculaire vakken’.

Toelatingseisen stage


Er zijn twee momenten binnen de opleiding waarop je op stage gaat.

 • In het tweede jaar doe je de beroepsoriënterende stage.
 • In het derde of vierde jaar de beroepsvoorbereidende stage.

De instroomeisen waaraan je moet voldoen om op stage te mogen, staan in de stagehandleiding en daarnaast ook in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Voor de beroepsvoorbereidende stage geldt momenteel 120 ECTS uit de propedeutische en postpropedeutische fase (studiejaar 2021-2022). Namens de examencommissie zien de stagecoördinatoren toe op een correcte toepassing van de instroomeisen.

Zelf verantwoordelijk

Je bent zelf verantwoordelijk om na te gaan of je toelaatbaar bent. Op stage gaan zonder dat je toelaatbaar bent (of zonder stagecontract), leidt er toe dat jouw stage niet erkend wordt door de opleiding en dat je er dus geen studiepunten mee behaalt.

Wanneer toestemming van de examencommissie?

Alleen in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om toestemming te krijgen van de examencommissie om op stage te gaan, ondanks het feit dat je niet voldoet aan de toelatingseisen. Wanneer er bijvoorbeeld bij jou sprake is van persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op je studievoortgang, kun je bij de examencommissie een verzoek indienen om toch op stage te gaan ondanks het feit dat je niet aan de eisen voldoet. De examencommissie heeft hiervoor een verklaring nodig van de studentendecaan, waarna de examencommissie bij haar oordeel rekening kan houden met jouw persoonlijke omstandigheden. De examencommissie kan ook het advies inwinnen van de studieloopbaanbegeleider, de stagecoördinator en de teammanager van jouw jaar en dat advies meewegen in haar uiteindelijke oordeel.

Om jouw situatie goed te kunnen beoordelen, is inzicht nodig in je studiesituatie. De examencommissie vraagt je om bij je verzoek een overzicht van je studieresultaten en een studieplanning (zie document) mee te sturen. Het is de bedoeling dat je, in overleg met je SLB'er, in deze studieplanning de modules invult die je tot nu toe niet hebt behaald. Geef daarbij aan wanneer de toetsen van deze modules plaatsvinden (beide kansen, indien van toepassing).

Maak gebruik van deze link om een verzoek voor het lopen van een stage in te dienen bij de examencommissie als je niet voldoet aan de toelatingseisen en er sprake is van persoonlijke omstandigheden.

Stage in het buitenland

Voor een stage in het buitenland gelden dezelfde regels als voor een stage in Nederland. Je houdt dezelfde handleiding aan en voert dezelfde opdrachten uit die een student in Nederland moet doen. Ook inhoudelijk gezien moet de stage van hetzelfde niveau zijn als in Nederland. Zorg ook dat je genoeg studiepunten hebt om op stage te mogen. Als je die niet hebt, is je stage niet geldig, of je die nu in Amsterdam loopt of bijvoorbeeld in Paramaribo.

Doe alleen een stage in het buitenland als je geen of nauwelijks een studieachterstand hebt. Als je in het buitenland zit is het lastig gebruik te maken van de reguliere toetsgelegenheden. Er worden geen extra toetsgelegenheden of andere faciliteiten aangeboden als je voor een stage in het buitenland verblijft.

Voor overige zaken rond het volgen van een stage in het buitenland verwijzen we naar de pagina's van het International Office.

Afstuderen

Toelating afstuderen ondanks niet voldoen aan de punteneis
In de laatste fase van je studie kies je een afstudeervariant. De instroomeisen waaraan je moet voldoen om te mogen deelnemen, staan in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Voor het studiejaar 2021-2022 geldt: propedeusediploma behaald plus 105 studiepunten uit de hoofdfase.

Namens de examencommissie zien de afstudeercoördinatoren toe op een correcte toepassing van de instroomeisen.

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om toestemming te krijgen van de examencommissie om te beginnen met afstuderen, ondanks het feit dat je niet voldoet aan de instroomeisen. Als je wilt dat de examencommissie rekening houdt met persoonlijke omstandigheden bij de beoordeling van je verzoekschrift, dan hebben we daarvoor een verklaring van bijzondere omstandigheden (BO) nodig van de studentendecaan. Bespreek daarom in dat geval altijd jouw persoonlijke situatie met een studentendecaan. Zonder verklaring van de studentendecaan kan de examencommissie geen rekening houden met persoonlijke omstandigheden.

Maak gebruik van deze link om een verzoek voor toelating tot de afstudeerfase in te dienen bij de examencommissie.

Verzoek extra toetsgelegenheid

Studenten die nog niet alle studiepunten hebben behaald op het moment van afstuderen, kunnen een extra toetsgelegenheid aanvragen. Hierbij geldt het volgende:

 • Je hebt het hele afstudeerproces met een voldoende afgesloten.
 • Je hebt voor maximaal één module de studiepunten niet behaald.
 • De volgende reguliere toetsgelegenheid van die module valt meer dan één periode na de periode waarin de afstudeeropdracht met een voldoende is afgesloten.

Uit het verzoek blijkt o.a. dat je er alles aan gedaan hebt om via de reguliere toetsgelegenheden de studiepunten te behalen. Als je voldoet aan alle bovenstaande voorwaarden kun je een gemotiveerd een verzoek indienen bij de examencommissie (zie link hierboven). Dat wil dus zeggen dat er in ieder geval geen extra toetsgelegenheid wordt aangeboden als

 • je meer dan één module nog hebt openstaan, of als
 • je geen toestemming hebt van de examencommissie, of als
 • de afstudeeropdracht met een onvoldoende is beoordeeld, of als
 • er een reguliere toetsgelegenheid is voor de module in de periode volgende op het moment dat de afstudeeropdracht met een voldoende is afgesloten. In dat geval zal de reguliere toetsgelegenheid moeten worden benut.

Fraude en plagiaat


Je maakt je schuldig aan fraude/plagiaat wanneer je werk van iemand anders presenteert alsof het van jou is. In het onderwijs komen twee vormen van plagiaat het meeste voor:

 • citeren zonder bronvermelding en
 • werk van een medestudent als je eigen werk inleveren.

Citeren zonder bronvermelding

In dit geval citeert een student uit publicaties (rapporten, artikelen, naslagwerken, websites) zonder adequate bronvermelding. Het kan daarbij gaan om beelden of letterlijke citaten, maar ook als je beelden van anderen zelf verder bewerkt, of opvattingen van iemand of onderzoeksresultaten in je eigen woorden samenvat, moet duidelijk zijn dat het (oorspronkelijke) werk van iemand anders afkomstig is.

De grenzen van deze vorm van plagiaat zijn niet altijd scherp te trekken. Als iets algemeen bekend is, dan hoef je dat niet aan een bron toe te schrijven. Voorbeeld: je hoeft niet naar een naslagwerk te verwijzen als je schrijft dat Amsterdam de hoofdstad van Nederland is. Maar dat de cultivatietheorie niet door jou is bedacht maar door George Gerbner is iets wat je wél moet vermelden. Als je twijfelt, kun je beter op zeker spelen en je bronnen vermelden. Of raadpleeg een docent als je er niet uitkomt.

Er bestaan verschillende manieren van bronvermelding. Op onze opleiding hanteren we de zogenoemde APA-stijl: http://www.apastyle.org/index.aspx.

Werk van een medestudent als je eigen werk inleveren

In dit geval van plagiaat gaat het om werk dat door een andere student is gemaakt dan de student die het ingeleverd heeft. Het komt voor dat studenten werk inleveren van een medestudent uit een andere groep, een ander jaar of een andere opleiding, in de hoop dat de betrokken docent het niet merkt. Zelfs als dat inleveren met toestemming van die andere student gebeurt, is er sprake van plagiaat. Immers, de student presenteert werk van iemand anders alsof het van hemzelf is.

Let op: bij groepswerkstukken is de hele groep verantwoordelijk voor het groepsproduct. Dat wil zeggen dat als in een gezamenlijk werkstuk door een van de auteurs plagiaat wordt gepleegd, de andere auteurs medeplichtig zijn aan plagiaat, indien zij hadden kunnen of moeten weten dat plagiaat werd gepleegd.

Studenten die hun werk beschikbaar stellen, maken zich schuldig aan het uitlokken van fraude/plagiaat. De examencommissie kan studenten die zich hieraan schuldig maken sancties opleggen.

Maatregelen

In de beroepspraktijk, en daarom ook bij de opleiding, wordt plagiaat als een ernstig vergrijp gezien. Als een docent constateert dat er in jouw werk sprake is van identieke of vrijwel identieke uitwerkingen, dan wordt dat beschouwd als plagiaat en volgt melding bij de examencommissie. Plagiaat valt onder de noemer fraude. De examencommissie beraadt zich vervolgens op sancties.

De sancties kunnen leiden tot studievertraging en bij constatering van fraude komt een melding in SIS.

Kortom, bezondig je nooit aan plagiaat of aan het meewerken aan plagiaat!

Gepubliceerd door  Team Connect 14 april 2022