Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten Bedrijfskunde

Verzoeken indienen bij examencommissie FBE

Hieronder staan voorbeelden van de verschillende verzoeken beschreven. De examencommissie honoreert je verzoek niet automatisch ook al komt je verzoek overeen met deze voorbeelden.

Werkwijze

Een verzoek bij de examencommissie wordt beoordeeld door twee onafhankelijke leden van de examencommissie. Mogelijk doet de examencommissie navraag bij een docent, studieadviseur of je wordt opgeroepen om je verzoek toe te lichten. Het besluit van de examencommissie ontvang je op je HvA-mail of per post op je GBA-adres.

Verwerkingstijd

De verwerkingstijd van een compleet verzoek is normaal gesproken vier weken, exclusief schoolvakanties. Tijdens de zomervakantie kun je wel verzoeken indienen, maar duurt het langer voordat je verzoek in behandeling kan worden genomen. De afhandeling van verzoeken om GPA’s en afstudeerverklaringen duren in de zomer ongeveer drie weken, je ontvangt de documenten per post op je GBA-adres.

1 Vrijstellingsverzoek

Een vrijstellingsverzoek kun je indienen wanneer je eerder een opleiding aan de HvA of een andere onderwijsinstelling hebt gevolgd, en waarbij je het betreffende vak of een inhoudelijk gelijk vak op minimaal hbo-niveau hebt behaald. Een vrijstellingsverzoek dient uiterlijk vóór aanvang van de betreffende onderwijseenheid te worden ingediend.

Het verzoek dient voorzien te zijn van een goede inhoudelijke onderbouwing en bewijsstukken. Licht daarom in jouw verzoek zelf toe of de vakken inhoudelijk overeenkomen en dien bij dit verzoek altijd een gewaarmerkte cijferlijst (met stempel en handtekening) van de eerder gevolgde opleiding in en voeg de studiegids/studiehandleiding van het eerder gevolgde vak toe.

Indien je een voltijd student bent kun je alleen vrijstellingen aanvragen per onderwijseenheid.
Indien je een deeltijd student bent kun je alleen vrijstellingen aanvragen per semester. Lees verder bij Vrijstelling.

2 Verzoek om extra herkansing van een tentamen

Een verzoek om een extra herkansing van een tentamen kun je alleen indienen wanneer er sprake is van een van de volgende omstandigheden:

 1. Er is sprake van een bijzondere persoonlijke omstandigheid (erkend door de studentendecaan). De examencommissie beoordeelt of een extra herkansing daadwerkelijk noodzakelijk is.
 2. Het betreffende tentamen is het laatste onderdeel van de laatste onderwijseenheid die jij nog moet voltooien voordat je jouw diploma kunt behalen, er wordt dit studiejaar geen reguliere kans meer aangeboden én je hebt de eerdere reguliere toetskansen benut. In je studievereisten in SIS dienen alle andere onderwijseenheden afgerond te zijn.
 3. Het betreffende tentamen is het laatste onderdeel van de laatste onderwijseenheid die jij nog moet voltooien voordat je jouw diploma kunt behalen, er wordt binnen drie maanden geen reguliere kans meer aangeboden én je hebt de eerdere reguliere toetskansen benut. In je studievereisten in SIS dienen alle andere onderwijseenheden afgerond te zijn.

3 Verzoek om verklaring van afstuderen/propedeuse

Heb jij een verklaring van afstuderen nodig voor bijvoorbeeld je werkgever of vervolgopleiding? Zodra je diploma is vastgelegd in SIS kun je een verklaring van afstuderen opvragen bij de Centrale Studentenadministratie via csa@hva.nl. In SIS onder het kopje opleidingsinformatie, diploma’s kun je zien of jouw diploma is vastgelegd. Is je diploma vastgelegd in SIS, dan is het tevens mogelijk om direct zelf een uittreksel uit het DUO diplomaregister te downloaden.

Indien je diploma/propedeuse nog niet is vastgelegd in SIS, maar je hebt wel de vereiste 240 of 60 ECTS in SIS behaald, dan kun je een verklaring van afstuderen / propedeuse aanvragen bij de examencommissie. Het duurt ongeveer drie weken voordat je de gevraagde documenten per post op je GBA-adres ontvangt.

Voldoe je nog niet aan de norm, omdat je door het coronavirus niet in de gelegenheid bent om examens af te leggen en op tijd het diploma te behalen dat nodig is voor doorstroom naar een vervolgopleiding? Dan kun je een onderbouwd afrondingsadvies aanvragen bij de examencommissie. Zorg ervoor dat je jouw verzoek tijdig indient en voorzie je verzoek van de volgende informatie/stukken:

 • Een bewijs van aanmelding bij de door jou beoogde opleiding
 • De toelatingsvoorwaarden van de door jou beoogde opleiding
 • Een toelichting waarom je door het coronavirus niet in de gelegenheid bent geweest om examens af te leggen en op tijd het diploma te behalen

4 Verzoek om informatie

Kijk voordat je dit verzoek indient op de A-Z lijst op MijnHvA.nl en in de studiegids. Op deze pagina’s kun je al veel informatie vinden, waaronder het Studentenstatuut, de Onderwjis- en Examenregeling (OER) en informatie over wat de examencommissie doet.

5 Verzoek om toestemming voor volgen minor

 • Controleer in de Onderwijs- en Examenregeling van jouw opleiding (OER) hoeveel studiepunten je minimaal behaald moet hebben om aan een minor deel te mogen nemen.
 • Controleer in de toelatingsmatrix of je wel toestemming moet vragen voor de gekozen minor.

Indien je een minor wilt volgen waar je niet automatisch toestemming voor hebt, dan kun je een verzoek indienen bij de examencommissie. Voeg voor een Kies op Maat minor de leerovereenkomst toe aan je verzoek. Na goedkeuring van de examencommissie zorgt de minorcontactpersoon van het Onderwijsbureau voor ondertekening van de leerovereenkomst. De getekende leerovereenkomst ontvang je dus later dan de goedkeuring van de examencommissie.

Indien de examencommissie toestemming verleent om aan de minor deel te nemen betekent het nog steeds dat je bij aanvang van de minor aan alle overige ingangseisen voldaan moet hebben. Voor meer informatie over de HvA-minoren en instapeisen kijk hier .

6 Verzoek om bijzondere regeling tentamen

In het geval van bijzondere persoonlijke omstandigheden kan je mogelijk aanspraak maken op een bijzondere voorziening bij het maken van tentamens. Deze voorziening kan bijvoorbeeld bestaan uit

 • Tentamenduurverlenging (je hebt langer de tijd om het tentamen te maken)
 • Het gebruik van een woordenboek
 • Het gebruik van een leesloupe

De examencommissie beoordeelt deze verzoeken aan de hand van het advies van de studentendecaan. Ga daarom eerst langs de studentendecaan om na te gaan of je in aanmerking komt voor een bijzondere voorziening.

Let op. Is er sprake van dyslexie, meld je dan je ruim van te voren bij de studentendaan. Kijk op de A-Z lijst onder studentendecanen FBE voor de juiste procedure.

7 Verzoek om opname extra curriculair vak

Een extra vak kan in sommige gevallen in SIS en op je diploma vermeld worden als extracurriculair vak. Dit is een vak dat in SIS en op de cijferlijst vermeld wordt, inclusief het behaalde resultaat, maar dat niet behoort tot het programma van vereisten (dus niet tot de verplichte vakken van de opleiding). Voor het opnemen van extracurriculaire vakken in SIS en op de cijferlijst is toestemming van de examencommissie vereist.
Bij de afhandeling gelden verder de volgende regels:

 • Vakken van buiten de HvA komen NIET in aanmerking voor een extracurriculaire vermelding. Vakken die in een eerdere studie zijn behaald komen NIET in aanmerking voor extracurriculaire vermelding.
 • Door de opleiding erkende honours- en excellentievakken worden zonder toestemming van de examencommissie (geautomatiseerd door het SIS-team op gezag van de opleidingsmanager) opgenomen.
 • Om teleurstellingen te voorkomen is het raadzaam om toestemming aan te vragen voor je het vak gaat volgen.

8 Verzoek om Grade Point Average (GPA)

Bij de examencommissie kan je een GPA (Grade Point Average) aanvragen. Het GPA geeft je gemiddelde cijfer, gewogen naar het aantal studiepunten, en vervolgens uitgedrukt in een waarde om het niveau van academische prestaties van studenten goed weer te geven en internationaal begrijpelijk te maken.

Wat telt wel en wat telt niet mee?

 • Alleen de resultaten op het niveau van de onderwijseenheden tellen mee.
 • Extra-curriculaire studieonderdelen tellen niet mee.
 • Resultaten die met voldaan / onvoldoende zijn beoordeeld, tellen niet mee.
 • Onderwijseenheden waarvoor een vrijstelling is toegekend tellen niet mee.
 • Wanneer voor meer dan een derde van het programma van de hoofdfase vrijstelling is verleend wordt geen gemiddeld cijfer berekend.

Het gemiddelde cijfer voor de bacheloropleiding wordt berekend over alle onderwijseenheden van het studieprogramma van de hoofdfase.

 1. De GPA wordt per post verstuurd.
 2. Controleer daarom voordat je een GPA aanvraagt of jouw gegevens in SIS kloppen.
 3. Het is mogelijk om het GPA direct naar een onderwijsinstelling te laten sturen.
 4. Geef dit duidelijk aan onder ‘overige opmerkingen’, inclusief de afdeling en het adres waar het GPA dan naartoe gestuurd dient te worden.
 5. Het duurt ongeveer 3 weken voordat je de gevraagde documenten per post op je GBA-adres zal ontvangen.

9 Beroep tegen negatief besluit aanvang minor, stage of afstuderen

Heb je een negatief besluit ontvangen van de opleidingsmanager om een minor, stage of afstuderen te starten dan kun je beroep aantekenen bij de examencommissie van je cluster . Geef duidelijk aan waarom je het niet eens bent met het besluit en upload een kopie van het besluit en andere relevante correspondentie.

10 Melding probleem cijferinvoer SIS

Examinatoren/docenten voeren je cijfer in SIS in. Bij problemen neem je eerst contact op met de examinator/docent en/of je eigen studieadviseur. Indien de examinator niet in staat is zelf het cijfer in te voeren en de examencommissie kan vaststellen dat het in te voeren cijfer onomstreden is, dan kan de examencommissie opdracht geven om het cijfer in te voeren in SIS. Leg goed uit wat je al gedaan hebt aan dit probleem en stuur de met de examinator/docent gevoerde correspondentie als bijlage mee.

11 Overige verzoeken

Omschrijf je verzoek duidelijk met een concrete vraagstelling en een duidelijke motivatie en voeg relevante correspondentie en documenten toe. Kijk voordat je dit verzoek indient op de A-Z lijst op MijnHvA.nl en in de studiegids . Op deze pagina’s kun je al veel informatie vinden, waaronder het Studentenstatuut , de Onderwjis- en Examenregeling (OER) en informatie over wat de examencommissie doet .

Gepubliceerd door  AZ-redactie FBE 10 september 2020