A-Z Studenten

Examencommissie

Sportkunde - leerroute SM&O

De examencommissie van je faculteit of opleiding stelt op objectieve wijze vast of je voldoet aan de voorwaarden uit de Onderwijs- en examenregeling (OER) en aan de eindkwalificaties van de opleiding.

Je kunt je tot de examencommissie wenden voor zaken als vrijstelling, voorzieningen bij functiebeperking, extra herkansingen of Bindend Studieadvies (BSA).

Verzoek indienen

 • De examencommissie werkt op basis van ingediende vragen en/of verzoek: hier kun je jouw verzoek indienen.
 • Verzoeken per mail worden niet in behandeling genomen.
 • Uiterste inleverdatum verzoeken: 1 week voorafgaand aan de geplande examencommissievergadering (zie hieronder), zodat het op de eerstvolgende vergadering besproken kan worden. Anders schuift jouw verzoek automatisch door naar een later moment.
 • De examencommissie beoordeelt jouw verzoek en roept je eventueel op om aanwezig te zijn bij de vergadering.
 • Afhandeling van jouw aanvraag gebeurt in regel binnen 3 werkweken, maar uiterlijk 6 werkweken. Wacht niet tot het laatste moment indien je een verzoek wilt indienen.
 • De examencommissie correspondeert, inclusief het versturen van genomen besluiten, alleen via je HvA e-mailadres.

Data verzoekenvergaderingen examencommissie

De examencommissie vergadert wekelijks op dinsdag van 15:00 – 16:00 uur.

BSA hoorzittingen (hele dag, op locatie)

 • 13-7-2022
 • 14-7-2022
 • 15-7-2022

De HvA coronaregeling en procedure binnen SMO is als volgt:

Iedereen die tijdig, via het juiste en volledig ingevulde formulier, een aanvraag heeft ingediend voor een corona-extra kans; heeft daar recht op als het gaat om tentamens uit blok 2 (in de periode januari 2022 tot 7 februari 2022).

De volgende voorwaarden zijn ingesteld:

 • Alleen tijdig (vooraf ingediend), correct en volledig ingevulde formulieren werden in behandeling genomen.
 • Heb je een aanvraag ingediend wanneer het om een tentamen ging dat voor het eerst in 2021-2022 werd aangeboden (ook al is dit een herkansing voor jou persoonlijk), geldt dat je allereerst dient mee te doen aan de eerstvolgende reguliere herkansing. Dit stond ook zo op het formulier en op de website.
 • Heb je een aanvraag ingediend wanneer het om een tentamen ging dat al de reguliere herkansing was voor dit jaar, dan heb je sowieso recht op een extra kans. Deze wordt in de herkansingsperiode van blok 4 aangeboden en hier volgt nog informatie over.
 • Aanvragen extra kansen gelden alleen voor tentamens op locatie van de HvA (dus niet voor online tentamens, niet voor producten, niet voor vervangende opdrachten of het bijwonen van lessen)


Bij de volgende situaties, gelden aanvullende voorwaarden:

Je kunt wel meedoen aan de reguliere herkansing, maar je haalt deze onverhoopt niet

Je kunt dan meedoen aan de extra kans die in blok 4 wordt aangeboden. Je dient je hiervoor wel te melden bij de examencommissie, die beoordeelt of jij aan de HvA-regeling hebt voldaan in blok 2. Je richt je tot de examencommissie, zodra je je resultaat binnen hebt van de herkansing, via het formulier op de website en je dient aan te tonen dat jij de herkansing niet hebt gehaald, en met welk resultaat.

Je kunt niet meedoen met de reguliere herkansing, vanwege persoonlijke omstandigheden

Je kunt een nieuw verzoek indienen voor een extra kans, mits je al eerder in blok 2 een extra kans hebt aangevraagd en aan de voorwaarden voldeed. Echter, de corona-regeling geldt nu niet meer, en dus word je verzoek beoordeeld via de reguliere procedures, zoals omschreven in de OER. Dit betekent dat je via onze website een verzoek kunt indienen, voorzien van je motivatie en het bewijs van je persoonlijke omstandigheid waardoor je niet mee kon doen aan de reguliere herkansing. Ook is het hiervoor van belang dat je contact opneemt met de studentdecaan voordat je naar de examencommissie gaat. Zij kunnen jouw persoonlijke omstandigheid bespreken. Dat kunnen de examencommissie en ook je coach niet.

Haal je de extra kans in blok 4 niet of kun je niet mee doen, dan heb je geen recht meer op nog een kans. Deze is immers dan al geweest. Kort gezegd: er komen geen 4e of 5e kansen dit studiejaar. Je kunt volgend studiejaar weer opnieuw deelnemen aan de reguliere toetsmomenten voor dat vak.

Inschrijfeisen minor

 • Dien een verzoek in voor de minor van jouw keuze; je hebt goedkeuring nodig van de examencommissie en moet daarnaast voldoen aan de instapeisen, te weten:
 • Je moet de propedeuse volledig hebben afgerond en;
 • Je moet minimaal 40 studiepunten uit de hoofdfase hebben behaald.

Je moet aan bovenstaande eisen voldoen op het moment van aanvang van de minor. Uiterlijk 5 dagen voor aanvang van je minor, controleert de examencommissie alle ingediende verzoeken van minoren, op de minimale eisen. Dit betekent dat als jij tot 5 dagen voor aanvang van je minor niet voldoet aan de punteneis, dat je niet kunt beginnen aan je minor.

Dien hier je verzoek in.

Wil je weten welke minoren de examencommissie al eerder goedkeurde of afkeurde? Bekijk het meest actuele overzicht met toegestane en niet toegestane minoren.

Meer inhoudelijk informatie over minoren vind je hier.

Meer informatie over de OER vind je op de pagina Onderwijs- en examenreglement (OER) in de A-Z. Meer informatie over het Bindend Studieadvies (BSA) vind je op de pagina Bindend Studieadvies in de A-Z.

Heb jij een functiebeperking? Dan kun je terecht bij de studentendecaan van FBSV. Wil je meer informatie over studeren met een functiebeperking (zoals bijvoorbeeld dyslexie), kijk dan op de pagina Studeren met een functiebeperking in de A-Z.

Vrijstelling aanvragen

Wanneer kan je een vrijstelling aanvragen?

 • Je hebt elders tentamens en examens op hbo- of wo-niveau behaald die qua inhoud, omvang en niveau overeenkomen met het vak of stage waarvoor je vrijstelling wilt.
 • Je hebt relevante kennis, vaardigheden of werkervaring op hbo/wo niveau opgedaan. Informeer bij je opleiding naar de mogelijkheden om deze werkervaring voor een vrijstelling te laten tellen.

Dien hier je verzoek in.

Bij een vermoeden van fraude en/of plagiaat dient de docent/examinator hiervan verplicht melding te maken bij de Examencommissie. Dat kan met dit online formulier. De melding dient voorzien te zijn van bewijsstukken, zoals een rapportage (of een link naar de rapportage) uit de plagiaatscanner Ouriginal, berichtgeving aan de student hierover.

De student wordt door de docent/examinator over deze melding schriftelijk geïnformeerd.

De Examencommissie stelt - voordat zij een besluit neemt - de student binnen een termijn van 10 werkdagen na melding, in de gelegenheid te worden gehoord.

De Examencommissie stelt vast of er sprake is van fraude - ernstige fraude daaronder begrepen - of plagiaat. Is dit het geval, dan deelt de Examencommissie dit de student schriftelijk mede, met de hieraan verbonden sanctie.

Vragen over besluit examencommissie?

Neem bij vragen over het besluit altijd eerst contact op met de voorzitter van de examencommissie. Mocht je het daarna nog niet eens zijn, dan kan je beroep aantekenen.

Leden examencommissie

 • Gaby Dijkstra - voorzitter
 • Michel Jonker
 • Peter van Paassen
 • Thijs Mensink - extern lid

Oneens met beslissing Examencommissie?

Je kunt beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) als je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of examinator(en). Een beroep indien bij het CBE kan via het digitale loket: Loket beroep, bezwaar en klacht.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 24 mei 2022