A-Z Studenten

Examencommissie faculteit Techniek

Welkom op de pagina van de examencommissies van Faculteit Techniek. Een examencommissie stelt op objectieve wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden uit de Onderwijs- en examenregeling (OER) en aan de eindkwalificaties van de opleiding. Het treffen van maatregelen in geval van fraude valt hier ook onder. Op deze pagina kun je als student een verzoek indienen dat betrekking heeft op de Onderwijs- en Examenregeling (OER). De examencommissie zal in principe binnen vier weken over het verzoek beslissen (feestdagen tellen niet mee). In geval van een reces kan dit langer duren. Op deze pagina zal daarover dan aanvullende informatie worden gedeeld.

Wanneer naar de examencommissie

Kijk goed in welke categorie je verzoek valt en lees (indien van toepassing) voorafgaand aan het indienen van een verzoek de bijbehorende richtlijn. In de richtlijnen, het beleid van de examencommissies, staat wanneer het voor een student zinvol is om een verzoek in te dienen. De examencommissie baseert zich op de gegevens zoals deze in SIS zijn terug te vinden. Zorg ervoor dat SIS up to date is.

Een verzoek tot een extra toetskans of aanvulling. Als je voldoet aan de bijbehorende richtlijn dan kan je een verzoek indienen onder de categorie Extra toetsgelegenheid.

Een extracurriculair vak is een vak dat je volgt naast je reguliere studieprogramma. Je kunt kiezen uit vakken die gegeven worden binnen de HvA. Het is niet mogelijk om buiten de HvA een extracurriculair vak te volgen. Het extracurriculaire vak zal, indien je het vak afrondt, worden vermeld op je diploma. Alleen studenten die een nominale studievoortgang laten zien, komen in aanmerking voor het volgen van een extracurriculair vak. De examencommissie verwacht van jou dat je overlegt met je studieloopbaanbegeleider over het volgen van een extracurriculair vak. Je kunt een verzoek indienen onder de categorie Extracurriculair vak/tweede minor.

Als je aan een andere hogeschool of universiteit een propedeuse hebt behaald die inhoudelijk gelijk is aan de opleiding die je aan de HvA wilt volgen, dan kun je een verzoek indienen voor vrijstelling van de propedeuse. Let op: er vindt altijd eerst een inschalingsgesprek met de opleiding plaats. Wanneer de opleiding positief adviseert over het starten in een hoger studiejaar, dan kun je een verzoek tot vrijstelling indienen bij de examencommissie. Het is daarom belangrijk dat je eerst contact opneemt met de opleidingsmanager en/of coördinator. Daarna kun je een verzoek indienen onder de categorie Aanpassing studieprogramma.

Een verzoek om te mogen starten met afstuderen, ondanks dat je niet aan de studiepuntennorm voldoet. Als je voldoet aan de bijbehorende richtlijn dan kun je een verzoek indienen onder de categorie Overig. Uitstel van de inleverdeadline van het afstudeerwerk valt ook onder deze categorie.

Een verzoek om te mogen starten met de minor, ondanks dat je niet aan de studiepuntennorm voldoet. Als je voldoet aan de bijbehorende richtlijn dan kun je een verzoek indienen onder de categorie Overig.

Inhoudelijke toestemming voor de minor dien je te vragen aan de minorcoördinator van je opleiding/studierichting. Het ondertekenen van de leerovereenkomst hoort daar ook bij.

Een verzoek om te mogen starten aan jaar 4, ondanks dat je niet aan de studiepuntennorm voldoet. Als je voldoet aan de bijbehorende richtlijn dan kun je een verzoek indienen onder de categorie Overig.

Een verzoek om te mogen starten met de stage, ondanks dat je niet aan de studiepuntennorm voldoet. Als je voldoet aan de bijbehorende richtlijn dan kun je een verzoek indienen onder de categorie Overig.

Studenten moeten de vakken uit hun programma allemaal afronden. Bij uitfasering kan een opleiding een conversietabel vaststellen. De vakken in de conversietabel zijn het vervangende studieprogramma en moeten worden behaald. In de regel staat het studieprogramma van een student dus vast. In zeer uitzonderlijke gevallen kan een opleiding bij een student aangeven dat een vakvervanging nodig is. Alleen in die gevallen zal de examencommissie een verzoek tot vakvervanging in behandeling nemen. De examencommissie vraagt altijd advies aan de opleiding en/of vakdocent. Overleg daarom altijd eerst. Vervolgens kunt je een verzoek indienen onder de categorie Aanpassing studieprogramma.

Het Onderwijsbureau geeft maandelijks diploma’s/getuigschriften uit. Wanneer je alle studieonderdelen van je programma met een voldoende resultaat heeft afgesloten kun je het diploma van het Onderwijsbureau afwachten.

Wanneer je binnen een maand een verklaring nodig hebt, kun je daarvoor hier een verzoek indienen. De examencommissie zal alleen een verklaring af kunnen geven als uit de vereisten in SIS blijkt dat het eerste jaar, respectievelijk de hoofdfase is afgerond. Tevens dien je bewijs aan te leveren van de betreffende instantie/onderwijsinstelling dat je daadwerkelijk een verklaring van de examencommissie nodig hebt. Zonder relevante bewijsstukken zal de examencommissie je verzoek niet in behandeling nemen. Je kunt een verzoek indienen onder de categorie Overig.

Je hebt persoonlijke omstandigheden waardoor je mogelijk een bepaalde voorziening nodig hebt. Wanneer je een voorziening aanvraagt, zal de examencommissie de studentendecaan om advies vragen. Voordat je een verzoek indient bij de examencommissie is het daarom van groot belang dat je eerst langsgaat bij de studentendecaan. Daarna kun je een verzoek indienen onder de categorie Toetsvoorziening o.b.v. functiebeperking.

Het aanvragen van toetstijdverlenging en/of hulpmiddelen tijdens toetsen loopt niet via de examencommissie. Meer informatie hierover kun je vinden onder het lemma ‘Studeren met een functiebeperking’ op de A-Z lijst.

Wanneer je een vraag hebt over de Onderwijs- en examenregeling. De examencommissie zal proberen je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Je kunt je vraag indienen onder de categorie Vraag/verzoek om informatie.

Je kunt alleen een verzoek tot vrijstelling indienen als je aan de voorwaarden voldoet zoals uitgelegd in de Onderwijs-en examenregeling. De examencommissie zal ook altijd de vakdocent om advies vragen. Overleg daarom altijd eerst met je vakdocent. Je dient relevante bewijsstukken toe te voegen aan je verzoek, waarmee je onderbouwt dat je voldoet aan de leerdoelen van het vak dat je vrijgesteld wil hebben. Verzoeken zonder relevante bewijsstukken worden niet in behandeling genomen. Dien je verzoek onder de categorie Vrijstelling in.

Als je vereisten in SIS niet overeenkomen met de vakken die je volgt, kun je hier een verzoek doen om je vereisten te laten wijzigen. Voor wijziging van de jaarvereisten is toestemming van de opleiding nodig. De examencommissie zal altijd navraag doen bij de opleiding. Overleg daarom eerst met de opleiding (bv. studieloopbaanbegeleider en/of jaarcoördinator). Je kunt je verzoek indienen onder de categorie Aanpassing studieprogramma.

Je kiest bijvoorbeeld voor deze categorie wanneer:

  • Je studievertraging hebt opgelopen;
  • Je een eerstejaarsstudent bent en bent ingestroomd met meerdere vrijstellingen;
  • Je om een andere reden voorloopt op je studieprogramma.

Je kunt een verzoek indienen als:

  • Je de bijbehorende richtlijn (indien van toepassing) hebt gelezen en aan die richtlijn voldoet;
  • Je hebt gelezen onder welke categorie je je verzoek moet indienen en wat je hiervoor moet doen.
Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 17 mei 2024