A-Z Studenten Master Leraar Engels

Klachten, Bezwaar en Beroep

Waar naartoe met een klacht? Onderstaand vind je een beknopt overzicht.

Klachten over roostering, communicatie met docenten, de kwaliteit van het onderwijs en dergelijke bespreek je met de direct betrokken docent of begeleider. Kom je er niet uit, dan kun je naar je slb'er. Als het geschil niet is opgelost kan daarna de teamleider er bij betrokken worden of desnoods de manager. Je kunt in elk stadium besluiten tot het indienen van een formele klacht via het loket Beroep, bezwaar en klacht. Zie ook hoofdstuk 10 van het studentenstatuut HvA. Je kunt onafhankelijk advies inwinnen bij de opleidingscommissie van je opleiding.

Bij problemen met de gang van zaken tijdens toetsen en assessments, de beoordeling, en dergelijke raadpleeg je eerst de betreffende docent en je slb'er.

Is er geen oplossing, dan leg je het voor aan de examencommissie door een schriftelijk verzoek in te dienen. Kijk op MijnHvA op het A-Z serviceplein onder examencommissie hoe dat moet. Ben je het niet eens met het naar aanleiding van je verzoek genomen besluit van de examencommissie, dan kun je in beroep gaan via het loket Beroep, bezwaar en klacht.

Vragen over en problemen met ongewenst gedrag kun je vertrouwelijk bespreken met de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag.

De HvA heeft huisregels opgesteld, en verlangt dat studenten en medewerkers zich daaraan houden. De huisregels zijn beschreven in hoofdstuk 8, artikel 1, van het studentenstatuut HvA.

Voorbeelden zijn: respectvol met elkaar omgaan; geen gezichtsbedekkende kleding dragen waardoor de non-verbale communicatie verstoord wordt; niet in strijd met wettelijke voorschriften handelen, enzovoorts. Klachten en overtredingen kun je informeel via de betrokken personen en desgewenst de teamleider of manager aan de orde stellen. Een formele klacht dien je in via het loket Beroep, bezwaar en klacht.

Op de site Loket Beroep, bezwaar en klacht van de HvA staat beschreven hoe je bezwaar kunt maken tegen besluiten van bijvoorbeeld een examencommissie, een opleidingsmanager, Decaan of het College van Bestuur. Ook staat de procedure beschreven als je bezwaar wordt afgewezen en je in beroep wilt gaan. Je kunt de studentendecaan raadplegen of bezwaar/beroep realistisch is, wat voor jou de procedure is en hoe je het bezwaar of het beroep kunt verwoorden.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 19 oktober 2020