A-Z Studenten Master Leraar Engels

Financiële Zaken

De studentendecaan heeft een belangrijke informatieve en adviserende rol bij een aantal financiële zaken in verband met de studie. Het is belangrijk dat je altijd snel langskomt als je betaalproblemen hebt, of denkt in aanmerking te komen voor een van onderstaande regelingen of als er studievertraging dreigt. Sommige van deze regelingen hebben namelijk deadlines en andere voorwaarden waardoor we niks kunnen doen als je je te laat meldt.

Een student die ondanks aanmaningen van de HvA zijn collegegeld niet tijdig betaalt, kan uitgeschreven worden door de HvA. Neem contact op met de studentendecaan als je wilt overleggen over een betaalregeling om uitschrijving te voorkomen.

Niet-EER studenten die aan de HvA studeren en het instellingscollegegeld betalen, kunnen aan het eind van elk collegejaar in aanmerking komen voor een Amsterdam Talent Scholarship (ATS). Dit is een beurs waarbij de niet-EU/EER student aan het eind van het collegejaar een deel van het collegegeld terug krijgt. Kijk voor meer informatie bij het International Office op MijnHvA of in de A-Z lijst van jouw opleiding.

DUO kan je recht op studiefinanciering verlengen met een extra jaar als je door functiebeperking, chronische ziekte of andere medische omstandigheden vertraging oploopt terwijl je gebruikt maakt van je prestatiebeurs of basislening. De studentendecaan kent de precieze voorwaarden hiervoor, adviseert en bemiddelt hierin en het advies van de studentendecaan is zwaarwegend voor het besluit van DUO. Meld je dus direct bij het studentendecanaat als je vertraging begint op te lopen, niet achteraf.

Om genoten prestatiebeurs (daaronder vallen de aanvullende beurs, het studentenreisproduct en de ‘oude’ basisbeurs) omgezet te krijgen in een gift, moet een student binnen de diplomatermijn van 10 jaar afstuderen. Als een student door ernstige omstandigheden de termijn niet haalt, dan is in sommige gevallen verlenging van de termijn mogelijk. Ook hier geldt: ga tijdig naar de studentendecaan, want diens advies is van zwaarwegend belang voor DUO.

De prestatiebeurs (daaronder vallen de aanvullende beurs, het studentenreisproduct en de ‘oude’ basisbeurs) kan omgezet worden in een gift ondanks niet behalen van een diploma, als:

  • je voor het eerst een WAJONG uitkering kreeg tijdens je studie en de mate van arbeidsongeschiktheid minstens 80% is. Je kunt in deze situatie een aanvraag doen bij DUO zonder de studentendecaan te raadplegen.
  • je door ernstige structurele medische omstandigheden niet in staat bent de studie af te ronden. Bespreek het met de studentendecaan.

In een aantal ernstige situaties is het soms mogelijk geheel nieuwe rechten op studiefinanciering te krijgen. Uitgangspunt is dat je door deze situaties je studie niet kunt afmaken, maar een andere opleiding wel passend en mogelijk is. De situaties zijn:

  • als je tijdens je studie voor het eerst te maken krijgt met een functiebeperking en je daardoor de studie niet kunt afmaken;
  • als een al eerdere bestaande functiebeperking zo verergert tijdens de studie dat je daardoor moet stoppen;
  • als een chronische ziekte zich voor het eerst manifesteert tijdens de studie en je daardoor moet stoppen.

Raadpleeg de studentendecaan van de opleiding waar je gedwongen bent te stoppen vanwege deze omstandigheden.

Als je sinds je 12e geen contact meer hebt met je ouders of als er een ernstig onverzoenlijk conflict is, dan kun je bij de studentendecaan terecht voor een verklaring in verband met de hoogte van de ouderbijdrage/aanvullende beurs. Zo'n verklaring heb je nodig als je DUO vraagt het inkomen van je ouder(s) buiten beschouwing te laten.

In een aantal situaties kun je als je studievertraging hebt een verzoek doen voor een extra beurs uit het Profileringsfonds van de HvA. Die situaties zijn vertraging door onder andere zwangerschap, familieomstandigheden en topsport. De regeling staat in het studentenstatuut HvA, artikel 7.2 t/m 7.5. Dit verzoek loopt via de studentendecaan en tijdige melding (binnen drie maanden) van de vertragende omstandigheid bij de studentendecaan is heel belangrijk.

Als een student vanwege zijn functiebeperking een voorziening nodig heeft, maar die voorziening niet vergoed wordt en de student zelf er geen geld voor heeft, dan kan de voorziening wellicht vergoed worden uit het Fonds Studeren Functiebeperking. De aan te vragen voorziening moet helpen om belemmering bij het studeren te verminderen of weg te nemen. Het gaat om situaties waarin bestaande voorzieningen geen uitkomst bieden. De aanvraag loopt via de studentendecaan, neem tijdig contact op.

Tweedejaarsstudenten (en hoger) die studievertraging oplopen doordat ze bestuurder zijn van een door de hogeschool erkende studentenorganisatie kunnen in aanmerking komen voor een bestuursbeurs.

Studenten die onvoorzien en door ernstige overmacht buiten hun schuld om tijdelijk in financiële nood verkeren en geen enkele financiële ondersteuning elders kunnen krijgen, kunnen via de studentendecaan een aanvraag doen voor een lening uit het noodfonds van de HvA. Dit geldt niet bij problemen met het betalen van het collegegeld! Studentenstatuut HvA, artikel 7.15.

Als student kun je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een individuele studietoeslag. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Je bent door een (arbeids)beperking niet in staat om het minimumloon te verdienen.
  • Je ontvangt studiefinanciering en bent 18 jaar of ouder.
  • Je ontvangt geen Wajong uitkering.
  • Je hebt niet te veel vermogen.

De gemeente waarin je staat ingeschreven beslist of je in aanmerking komt voor de individuele studietoeslag. Neem contact op met de studentendecaan voor meer informatie over de individuele studietoeslag.

Hier kun je lezen hoe je studietoeslag aanvraagt bij de gemeente Amsterdam.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 27 oktober 2020