A-Z Studenten Leraar Natuurkunde

ICT-gedragsregels

Iedereen aan wie toegang is verleend tot het HvA-netwerk is gehouden aan de hieronder beschreven en goedgekeurde ICT-gedragsregels, die integraal deel uitmaken van het Reglement HvA-netwerk.

Bij overtreding van één of meer van de gedragsregels kan de overtreder de toegang tot het HvA-netwerk worden ontzegd voor een door of namens het College van Bestuur te bepalen periode. Deze periode bedraagt ten hoogste één jaar. Bij recidive kan deze periode verlengd worden.

1. Ga vertrouwelijk met je toegangscodes om. Leen ze niet uit.

  • Toegangscodes uitlenen is niet toegestaan. Ze zijn strikt persoonlijk.
  • Systeembeheerders mogen nooit om jouw toegangscodes (wachtwoord) vragen.
  • Toegangscodes uitlenen aan derden is verboden. SURFnet, waar het HvA-netwerk deel vanuit maakt, staat gebruik van het netwerk door derden niet toe. Uitlenen aan een medestudent of collega is hoe dan ook niet nodig. Zij beschikken zelf over toegangscodes.

2. Kies alleen niet-vanzelfsprekende wachtwoorden en verander je wachtwoord regelmatig.

Gebruik voor je wachtwoord bijvoorbeeld de eerste letters van een gemakkelijk te onthouden zin en verander een of twee letters in tekens. ‘Spruitjes eet ik echt niet meer hoor’ wordt dan bijvoorbeeld Se!enmh. Er is programmatuur dat via password guessing jouw wachtwoord kan achterhalen indien dat te voor de hand liggend is. Gebruikersnaam en wachtwoord moeten altijd verschillend zijn.

3. Bewaar je gegevens zo veel mogelijk op de server en niet op je pc.

Als je je gegevens op de server bewaart, blijft de schade aan je bestanden bij calamiteiten beperkt: van de bestanden op de server wordt een back-up gemaakt en de servers zijn beter beveiligd tegen onder andere virussen.

4. Geef geen aanleiding of gelegenheid tot het kraken van computers.

  • Stel op je computer een screensaver met wachtwoordbeveiliging in.
  • Gebruik als het even kan op de thuis-pc een firewall en installeer met regelmaat updates van je besturingssysteem.
  • Installeer of activeer geen overbodige programmatuur.
  • Houd jezelf verre van hacking, cracking, spoofing, defacing, cross-site scripting, portscans, sniffing en denial of service attacks.

5. Verricht geen activiteiten in strijd met enige wet, waaronder auteursrechtwetgeving.

Medewerkers en/of studenten van de HvA mogen via het HvA-netwerk geen activiteiten verrichten die in strijd zijn met enige wet.

Voor HvA-medewerkers geldt dat zij een arbeidsrechtelijke relatie hebben met de HvA waardoor ook vanuit de CAO kaders kunnen worden opgelegd.

6. Verspreid geen discriminerend, lasterlijk en/of beledigend materiaal.

Ondanks de vrijheid van meningsuiting zijn er grenzen aan het toelaatbare. Neem de goede omgangsvormen in acht. Hierbij geldt tevens ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’.

7. Installeer en/of gebruik geen illegale en/of ongewenste software.

Hieronder valt software waarvoor geen licentierechten zijn betaald terwijl dat wel moet en software die de werking van de computer en/of het HvA-netwerk verstoort. Programmatuur als bijvoorbeeld KAZAA is niet illegaal maar de gevolgen van het gebruik ervan zijn dat vrijwel altijd wel.

8. Verspreid geen computervirussen en dergelijke.

Onder computervirussen wordt in dit geval ook wormen en Trojaanse paarden begrepen. Installeer op de thuis-pc minimaal een antivirusprogramma en zorg dat je de meest actuele antivirusbestanden hebt. Wees behoedzaam bij het openen van bijlagen (attachments) en programma’s op internet.

9. Verstuur geen ongevraagde e-mail: veroorzaak niet onnodig veel netwerkverkeer.

  • Doe niet mee aan ‘kettingmail’, hoe zinnig de boodschap ook mag lijken. Vrede op aarde bereik je niet door een e-mailbombardement.
  • Het is niet toegestaan om anonieme e-mail of e-mails met een fout afzenderadres (spam) te versturen of een e-mail aan een willekeurige groep medewerkers uit het adresboek (om bijvoorbeeld mee te doen aan een enquête).

10. Gebruik je HvA-netaansluiting niet voor commerciële doeleinden.

Het HvA-netwerk is eigendom van de HvA. In geval van misbruik kan de toegang tot ICT-diensten, waaronder het HvA-net, worden ontzegd. Bij medewerkers kan misbruik reden zijn voor ontslag.

Gepubliceerd door  ICT Services 3 mei 2021