A-Z Studenten Leraar Geschiedenis

Vertrouwenspersoon

Ervaar jij zelf of in jouw omgeving ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, geweld en agressie? Hier vind je alles over deze vormen van ongewenst gedrag, hoe je het herkent, welke hulp je kunt krijgen en wat je er tegen kan doen.

Let op: deze pagina gaat over vertrouwenspersonen voor medewerkers.
Studenten kun je doorverwijzen naar de vertrouwenspersonen voor studenten.

Wat is ongewenst gedrag?

Bij ongewenst gedrag gaat het om een situatie tussen medewerkers onderling, een medewerker en een leidinggevende of tussen medewerker en student. Er bestaan verschillende vormen van ongewenst gedrag:

Als je steeds opnieuw op een negatieve manier wordt behandeld of benaderd door een collega, leidinggevende of student is er sprake van pesten. Onder pestgedrag valt bijvoorbeeld roddelen, onnodig kritiek leveren of negeren.

Pesten op het werk is een serieus probleem wat vaker voorkomt dan velen denken. Op de korte termijn kan het zorgen voor stress, op de lange termijn zelfs voor een burn-out of depressie. Pestgedrag aanpakken is daarom erg belangrijk.

Wat is pesten?

Er is sprake van pesten als je steeds opnieuw op een negatieve manier wordt behandeld of benaderd door een collega, student of leidinggevende. Pesten komt voor in verschillende vormen. Van openlijk pestgedrag als uitschelden en kleineren, tot pestgedrag achter je rug om als buitensluiten en roddelen. Pesten bestaat uit woorden (verbaal), gezichtsuitdrukkingen (non-verbaal), direct lichamelijk contact (fysiek) of een combinatie hiervan.

Herken pesten

Negeren, onnodig kritiek leveren, uitschelden, fysiek aanvallen, buitensluiten en roddelen zijn typische voorbeelden van pesten. Als je hier mee te maken hebt, is de kans groot dat je wordt gepest. Bekijk enkele voorbeelden in de mail aan de vertrouwenspersoon op de HvA.

Pesten kan stoppen

Zelf doen

Probeer eerst tot een fijne werksituatie te komen door de collega, leidinggevende of student aan te spreken op het pestgedrag. Het kan zijn dat iemand niet doorheeft dat zijn of haar gedrag als pesten wordt ervaren. Een goed gesprek kan daarom bijdragen aan een oplossing.

Als je ongelijk wordt behandeld, achtergesteld of buitengesloten op basis van persoonlijke kenmerken zoals afkomst, geslacht, seksuele geaardheid of leeftijd is er sprake van discriminatie. Discriminatie kan ook voorkomen in de vorm van pesten.

Discriminatie op het werk is een serieus probleem. Het kan zorgen voor psychische klachten en negatieve emoties als woede en verdriet. Het is dan ook van groot belang dat discriminatie wordt herkend, zodat het kan worden aangepakt.

‌W‌at is discriminatie?

Als er sprake is van een ongelijke behandeling, het achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van persoonlijk kenmerken, kan er worden gesproken van discriminatie. Onder persoonlijke kenmerken valt:

 • ras
 • nationaliteit
 • geslacht
 • seksuele geaardheid
 • transseksualiteit
 • politieke overtuiging
 • godsdienst / levensovertuiging
 • handicap
 • burgerlijke staat
 • leeftijd
 • arbeidscontract (vast of tijdelijk)
 • arbeidsrelatie (fulltime of parttime)
 • arbeidsduur

Herken discriminatie

Als je anders wordt behandeld dan een collega, leidinggevende of student op basis van persoonlijke kenmerken is er sprake van discriminatie. Discriminatie kan ook voorkomen in de vorm van pesten. Wanneer je wordt uitgescholden, buitengesloten of genegeerd op basis van persoonlijke kenmerken is dit het geval. Daarnaast kan discriminatie plaatsvinden bij de arbeidsvoorwaarden, als je bijvoorbeeld geen contractverlening, promotiekansen of verlenging van een tijdelijk contract krijgt op basis van persoonlijke kenmerken. Bekijk enkele voorbeelden in de mail aan de vertrouwenspersoon op de HvA.

Discriminatie kan stoppen

Zelf doen

Probeer eerst tot een fijne werksituatie te komen door de collega, leidinggevende of student aan te spreken op discriminerend gedrag. Het kan zijn dat iemand niet doorheeft dat zijn of haar gedrag als discriminerend wordt ervaren. Een goed gesprek kan daarom bijdragen aan een oplossing. Ook is het goed om erover te praten met iemand die je vertrouwt.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag, ofwel seksuele intimidatie, omvat elke vorm van seksuele toenadering in de werkomgeving die als ongewenst wordt ervaren. Deze seksuele toenadering kan zich uiten door verbaal, non-verbaal en/of fysiek gedrag. Denk bijvoorbeeld aan seksueel getinte opmerkingen en grappen, maar ook aan het tonen van seksueel getinte gebaren dan wel gezichtsuitdrukkingen, evenals elke vorm van ongewenst direct lichamelijk contact.

Deze vorm van ongewenst gedrag kan plaatsvinden tussen collega's, medewerkers en leidinggevenden of medewerkers en studenten.

Herken seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie is lastig te herkennen omdat het niet alleen opzettelijk, maar ook onopzettelijk plaatsvindt. De veroorzaker heeft het soms niet eens door dat zijn of haar gedrag als ongewenst wordt ervaren. Wat als seksuele intimidatie wordt ervaren, is namelijk voor iedereen anders: wat voor de één op het randje is, is voor de ander er ver overheen.

‌Er kan sprake zijn van seksuele intimidatie als een collega, leidinggevende of student opvallend veel contact zoekt via de mobiele telefoon, veel opmerkingen maakt over je uiterlijk of als hij of zij te dichtbij komt. Ook dubbelzinnige grappen over seks kunnen worden gezien als seksuele intimidatie. Bekijk enkele voorbeelden in de mail aan de vertrouwenspersoon op de HvA.

‌Seksuele intimidatie kan stoppen

Zelf doen

Probeer eerst tot een fijne werksituatie te komen door de collega, leidinggevende of student aan te spreken op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het kan zijn dat iemand niet doorheeft dat zijn of haar gedrag als seksuele intimidatie wordt ervaren. Een goed gesprek kan daarom bijdragen aan een oplossing. Ook is het goed om erover te praten met iemand die je vertrouwt.

Agressie en geweld op het werk is een serieus probleem. Agressie kan zorgen voor lichamelijke pijn of psychische- en gezondheidsklachten. Het kan snel uit de hand lopen. Het is dan ook van groot belang dat je melding doet, zodat dit gedrag kan worden aangepakt.

Wat is agressie en geweld?

Als je fysiek of verbaal wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen heb je te maken met agressie en geweld. Deze vorm van ongewenst gedrag kan plaatsvinden als verbale-, fysieke-, en psychische agressie.

Agressie en geweld kan intern plaatsvinden, in dat geval is het gedrag afkomstig van een collega of een leidinggevende. Als studenten zich schuldig maken aan agressie en geweld spreken we van externe agressie. Beide vormen zijn ernstig en het is belangrijk dat je hier over praat.

Herken agressie en geweld

Uitschelden en schreeuwen zijn typische voorbeelden van verbale agressie. Onder fysieke agressie valt bijvoorbeeld schoppen, slaan, spugen of duwen. Chanteren en bedreigen worden gerekend tot psychische agressie. Als je te maken hebt met één van deze voorbeelden, is de kans groot dat er sprake is van agressie en geweld. Bekijk enkele voorbeelden in de mail aan de vertrouwenspersoon op de HvA.

Agressie en geweld kan stoppen

Zelf doen

Probeer eerst tot een fijne werksituatie te komen door de collega, leidinggevende of student voorzichtig aan te spreken op agressie en geweld. Een goed gesprek kan bijdragen aan een oplossing. Ook is het goed om erover te praten met iemand die je vertrouwt.

Loop je ergens tegenaan dat niet te maken heeft met ongewenst gedrag, maar bijvoorbeeld met privacy, werkplek of functioneren? Kijk dan op Klacht, probleem of lastige situatie. Daar vind je per onderwerp een loket waar je terecht kunt.

Ongewenst gedrag kan stoppen

Vertrouwenspersoon Sietske Bijman legt uit hoe je ongewenst gedrag herkent en wat je hier tegen kan doen.

Klachtregeling ongewenst gedrag

De Hogeschool van Amsterdam heeft een klachtregeling ongewenst gedrag opgesteld die betrekking heeft op alle medewerkers en studenten. In de regeling zijn gedragsregels of richtlijnen voor gedrag opgenomen die als doel hebben ongewenst gedrag zo veel mogelijk te voorkomen. Bekijk hier de regeling ongewenst gedrag.

Zelf doen

Wanneer je ongewenst gedrag ervaart of waarneemt, is het belangrijk om hier over te praten. Als je het idee hebt dat je de veroorzaker kan aanspreken, probeer dat dan eerst. Een gesprek kan een goede manier zijn om tot een fijne werksituatie te komen. Als het aanspreken van de veroorzaker niet prettig voelt, schakel dan een van de vertrouwenspersonen in.

Als je ongewenst gedrag ervaart kan je ook gebruik maken van online trainingen , bibliotherapie of van individuele coaching, teamcoaching of intervisie .

Praat met de vertrouwenspersoon

Als je ongewenst gedrag ervaart op het werk is het belangrijk dat je contact opneemt met de vertrouwenspersoon. Blijf niet rondlopen met wat je is overkomen. Bij de vertrouwenspersoon kan je terecht voor een luisterend oor, advies en begeleiding en hulp bij de klachtenprocedure. Samen zoeken jullie naar een oplossing, passend bij jouw situatie.

Luisterend oor

Bij de vertrouwenspersoon kan je melding doen van ongewenst gedrag. Samen praten jullie over wat je is overkomen. De vertrouwenspersoon neemt de tijd om naar je te luisteren. Het gesprek is vertrouwelijk, de vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.

Advies

Het doel van een gesprek met de vertrouwenspersoon is het vinden van een oplossing, passend bij jouw situatie. De vertrouwenspersoon heeft ervaring met het aanpakken van ongewenst gedrag en kan advies geven over hoe je dit kan stoppen.

Begeleiding en ondersteuning

Als er geen passende oplossing is gevonden, kan de vertrouwenspersoon je begeleiden in de vervolgstappen die je kan nemen. De vertrouwenspersoon kan je doorverwijzen naar de ombudsman, de bedrijfsarts, HR of de klachtencommissie.

De vertrouwenspersonen van de HvA

Bij de HvA zijn er vier vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen hebben een onafhankelijke positie, dat betekent dat zij niet worden ingezet bij de dienst of opleiding waar zij zelf werken. Er zijn ook vier vertrouwenspersonen voor studenten.

Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) en Bestuurstaf Centrale diensten (behalve studentenzaken)

mw.  F.E. van Hekelen

Vertrouwenspersoon voor Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) Bestuurstaf Centrale diensten (behalve studentenzaken)

Ga naar detailpagina

Faculteit Business en Economie (FBE),Faculteit Gezondheid( FG) en Faculteit Bewegen, Sport en Voeding (FBSV)

mw.  N.L. van Schaik

Vertrouwenspersoon Faculteit Business en Economie (FBE - tot augustus 2023 met B. Scholten) Faculteit Gezondheid (FG) Dienst studentenzaken

Ga naar detailpagina

Faculteit Business en Economie (FBE)

dhr.  B. Scholten

Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI)

Faculteit Techniek, Faculteit Maatschappij en Recht (FMR) en Studentenzaken (SZ)

Externe vertrouwenspersoon

dhr.  M. Stamatiou

Vertrouwenspersoon Faculteit Bewegen Sport en Voeding (FBSV) Faculteit Maatschappij en Recht (FMR)

m.stamatiou@bezemerschubad.nl |T: 06 2050 1595 (Elke mailer of beller met ingesproken boodschap c.q. sms wordt binnen 24 uur teruggebeld. Bellen mag op elk moment van de dag, maar wordt niet altijd opgenomen)|
Ga naar detailpagina
Gepubliceerd door  HR 30 januari 2023