A-Z Studenten Leraar Engels

Vernieuwing medezeggenschap

Ontwikkelen en stap voor stap in praktijk brengen van een vorm medezeggenschap die wérkt binnen de HvA. Dat is het doel van het project Vernieuwing medezeggenschap.

Het adviesrapport Vernieuwing Medezeggenschap (pdf), vastgesteld door het CvB, is in november 2016 gepresenteerd aan Pieter Claeys (voorzitter CMR) en Maaike Lürsen (secretaris HvA). De komende tijd worden de adviezen geïmplementeerd.
- Reactie stuurgroep op het adviesrapport (pdf)
- Presentatie Vernieuwing Medezeggenschap (pdf)

-Goed functionerende medezeggenschap is van essentieel belang voor de legitimiteit en kwaliteit van het besturen van de HvA. Meebeslissen van medewerkers en studenten over beleid van de HvA heeft een positieve invloed op hun betrokkenheid. De vele veranderingen binnen de HvA kunnen ook niet succesvol worden vormgegeven, als ze niet voldoende worden begrepen en gedragen. Daarnaast heeft medezeggenschap een belangrijke controlefunctie.

-Medezeggenschap binnen de HvA functioneert op dit moment niet voldoende. De belangstelling voor actieve deelname in de medezeggenschap is beperkt (beperkt aantal kandidaten voor verkiezingen, beperkte opkomst bij verkiezingen, raden niet volledig bemenst), de professionaliteit loopt uiteen tussen faculteiten en opleidingen en het is lastig voor de medezeggenschap om de achterban actief te informeren en te betrekken bij het vormen van standpunten. Ook de ontwikkelingen in 2015 (bezetting Maagdenhuis) en daaruit voortvloeiende discussie over gevoeld gebrek aan goed functionerend medezeggenschap en de gevoelde noodzaak om verdere democratisering in gang te zetten, zijn aanleiding geweest voor dit project.

-Er is behoefte aan een brede, fundamentele beschouwing van en visie op vernieuwde medezeggenschap. Sluit de huidige inrichting en invulling van medezeggenschap (in volle breedte) aan op de organisatie? Zo nee, hoe kan het dan anders? HvA wil een effectievere en efficiëntere raad, en wil participatie in en betrokkenheid bij medezeggenschap van zowel medewerkers als studenten vergroten.

-Met dat doel is per 1 maart 2016 het project Vernieuwing Medezeggenschap HvA van start gegaan. Opdrachtgevers zijn Menno Oldenhof namens het dagelijks bestuur van de Centrale Medezeggenschapsraad en Geke van Velzen (secretaris HvA) namens het College van Bestuur. Als projectleider is Rob van der Eyden aangesteld.

De eerste fase van het project loopt tot en met eind juli 2016. In de eerste bijeenkomst van de stuurgroep (19 mei 2016) is de volgende opdracht vastgesteld voor deze fase:

-Schets een visie voor de invulling van medezeggenschap binnen de HvA:

 • die uitnodigend is voor studenten en medewerkers om er actief aan deel te nemen,
 • die bijdraagt aan de doorlopende ontwikkeling van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en van de HvA als daadkrachtige, wendbare en lerende organisatie,
 • waarin beleid een sterk draagvlak heeft onder studenten en medewerkers en
 • waarin relevante ontwikkelingen en problemen binnen en buiten de HvA snel worden gesignaleerd en vertaald in ontwikkeling of aanpassing van beleid.

-Schrijf een veranderplan met de meest waardevolle en kansrijke maatregelen voor korte (binnen komend zittingsjaar) en lange termijn om bij te dragen aan de vernieuwing van medezeggenschap binnen de HvA.

-Doe een voorstel voor reële, hanteerbare en spannende experimenten, waarin nieuwe manieren van participatie en samenwerken worden uitgeprobeerd en die direct na de zomer kunnen worden opgestart.

We willen tot dit plan komen op basis van ervaringen en ideeën uit de praktijk en wetenschappelijk onderzoek:

 • Open uitnodiging aan iedereen binnen de HvA om input te geven / mee te denken;
 • Verkennend onderzoek naar medezeggenschap binnen een aantal specifieke opleidingen, faculteiten en centrale afdelingen binnen de HvA;
 • Online klankbordgroepen voor verschillende groepen binnen de HvA (studenten, docenten & onderzoekers, andere medewerkers, leden van medezeggenschapsorganen, leidinggevenden en griffiers en anderen die (mede-) zeggenschap ondersteunen);
 • Interviews bij andere hogescholen / universiteiten;
 • Raadplegen van externe experts over medezeggenschap in hoger onderwijs en
 • Literatuuronderzoek.

 • Het dagelijks bestuur van de Centrale Medezeggenschapsraad en het College van Bestuur zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit project.
 • Opdrachtgevers zijn:
  • Menno Oldenhof namens het dagelijks bestuur van de Centrale Medezeggenschapsraad
  • Geke van Velzen (secretaris HvA) namens het College van Bestuur.
 • Als projectleider is Rob van der Eyden aangesteld.

De projectleider wordt aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit:

 • De opdrachtgevers: Menno Oldenhof (voorzitter CMR-DB) en Geke van Velzen (secretaris HvA)
 • Vertegenwoordiging Zeggenschap: Jean Tilly (decaan FMR)
 • Vertegenwoordiging Medezeggenschap: Diva Kabir (CMR), Pieter Claeys (CMR) en Bram Buskoop (CMO / FR)
 • Vertegenwoordiging andere projecten / programma’s: Jerke van der Woerdt (Studentzaken/ programma Studentbetrokkenheid), Cees Endhoven (HR / Programma Professionaliseren docententeams)
 • Overig: Ody Jungst (Juridische Zaken), Jochem van der Stok (CvB/Bestuursondersteuning; secretaris stuurgroep) en Rob van der Eyden (projectleider)

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het lectoraat HRM binnen CAREM. Het onderzoeksteam bestaat uit Daniel van Middelkoop, Yvonne van Brummelen, Ingrid Bolier, Pascal Brugmans en Rob van der Eyden.

Stuurgroepbbijeenkomsten zijn nu gepland voor de volgende data: 19 mei, 13 juni en 13 juli 2016.

Vind jij het ook belangrijk dat we een succes manken van medezeggenschap binnen de HvA? Je kan op verschillende manieren bijdragen aan het project:

 • Jouw ervaringen en/of ideeën indienen bij het project.
 • Deelnemen aan één van de online klankbordgroepen (uitnodiging volgt).
 • Je aanmelden voor lokaal onderzoek naar de invulling van medezeggenschap bij je eigen opleiding, faculteit of afdeling.
 • Zelf een actieve rol nemen in het projectteam.

Contact

Wil je jouw ervaringen delen? Heb je ideeën over wat anders moet en hoe het anders kan? Wil je een theoretische of praktische bijdrage leveren? Het project medezeggenschap is op de volgende manieren te bereiken:

Projectdocumenten:

Projectopdracht v1.0 (startpunt per 1 maart 2016)
Projectopdracht v1.1 (aangescherpte versie van 29 maart 2016)

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 13 februari 2020