Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Vrijstelling

De examencommissie is bevoegd een student vrijstelling te verlenen:

Vrijstelling

  • op grond van elders met goed gevolg afgelegde tentamens en examens in het hoger onderwijs, die naar het oordeel van de examencommissie qua inhoud, omvang en niveau in voldoende mate overeenstemmen met de vrij te stellen onderwijseenheid;
  • op grond van een HvA EVC-rapportage;

De examencommissie kent een verzoek om een vrijstelling toe, indien zij van oordeel is dat de student voldoet aan de vereisten van de betreffende onderwijs­eenheid, of voor onderdelen daarvan.

Procedure

De student die in aanmerking wil komen voor een vrijstelling, dient hiertoe tijdig een schriftelijk gemotiveerd verzoek in bij de examencommissie, voor aanvang van het onderwijs in de onderwijseenheid waar de vrijstelling voor wordt aangevraagd. Bij het verzoek moeten bewijsstukken worden overgelegd om aan te tonen dat reeds is voldaan aan de vereisten voor de onderwijseenheden waarvoor vrijstelling wordt gevraagd.

De examencommissie beoordeelt mede aan de hand van de overgelegde bewijsstukken of wordt voldaan aan de vereisten gesteld voor de betreffende onderwijseenheid.

De examencommissie informeert de student digitaal over haar beslissing, binnen vier weken gerekend vanaf de datum waarop het verzoek is ontvangen.

Registratie in SIS

Vrijstellingen worden in het resultatenoverzicht in SIS getoond met de omschrijving ‘vrijstelling’. Een deeltentamen waarvoor de student vrijstelling heeft gekregen, telt niet mee in eventuele middelingen tot een eindcijfer van de onderwijseenheid waar dit deeltentamen onderdeel van uitmaakt.

Gepubliceerd door  Onderwijs en Onderzoek 24 augustus 2017