Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Onderwijskwaliteit

Het is belangrijk dat studenten tevreden zijn over hun onderwijs en dat ze men hun diploma goed terecht kunnen op de arbeidsmarkt. Tevredenheid van HvA studenten wordt gemeten met de Nationale Studenten Enquêtes(NSE) die elk voorjaar wordt afgenomen.

De arbeidspositie van de HvA- afgestudeerden en de aansluiting op de eisen van de beroepspraktijk wordt vastgesteld door de HBO monitor waar de HvA ook ieder jaar aan mee doet. (zie ook linkermenu)

De overheid waakt ook over de kwaliteit van al het door haar bekostigde onderwijs en heeft een eigen organisatie in het leven geroepen om de kwaliteit van het onderwijs vast te stellen. De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) beoordeelt eens in de 6 jaar de kwaliteit van een opleiding. Voorafgaand aan de beoordeling van de NVAO worden de instellingen en opleidingen in het hoger onderwijs bezocht door een panel. Dit panel bestaat uit ten minste vier leden, onder wie ten minste twee gezaghebbende domeindeskundigen en een student. Je opleiding zou je dus voor zo’n accreditatietraject als panellid kunnen vragen.

Wil je meer weten over hoe je invloed kunt uitoefenen op de kwaliteit van je opleiding, wordt dan lid van de opleidingscommissie (OC) De opleidingscommissie heeft tot o.m. taak advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling (OER), de uitvoering daarvan jaarlijks te beoordelen en (on)gevraagd advies uit te brengen aan het management van de opleiding

Gepubliceerd door  Onderwijs en Onderzoek 4 november 2015