Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Examencommissie

Iedere opleiding heeft een examencommissie. De examencommissie stelt op objectieve en deskundige wijze vast of de student voldoet aan de voorwaarden uit de Onderwijs- en examenregeling (OER) en aan de eindkwalificaties van de opleiding.

Op deze pagina:

Verzoeken

De student kan zich tot de examencommissie wenden voor onder andere de volgende verzoeken: een verzoek

  • tot vrijstelling van een of meer (deel)tentamens;
  • om een extra (deel)tentamen af te leggen:
  • tot verlenging van de geldigheidsduur van een met goed gevolgd afgelegd (deel)tentamen;
  • tot goedkeuring van de minor keuze:
  • om voorzieningen en aanpassingen bij toetsing vanwege een functiebeperking of chronische ziekte;
  • tot verlenging van toetstijd en gebruik van woordenboek in het kader van taalachterstand;
  • om aangepaste inroostering van (deel)tentamens vanwege het beoefenen van topsport;

De examencommissie is bereikbaar via de eigen opleiding.

College van Beroep

Je kan beroep aantekenen bij het college van beroep voor de examens (COBEX) als je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of examinator(en). Een beroep indien bij het COBEX kan via het digitale loket: Loket beroep, bezwaar en klacht.

Gepubliceerd door  Onderwijs en Onderzoek 24 augustus 2017