Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Diplomering

De propedeuse en de hoofdfase worden elk afgesloten met een examen. Als student heb je het examen behaald als je alle onderwijs¬eenheden van de betreffende fase of het betreffende programma met goed gevolg hebt afgelegd, dan wel daarvoor vrijstelling hebt gekregen.

Je kan het examen in de hoofdfase alleen behalen als je het propedeutisch examen hebt behaald, of vrijstelling hebt gekregen voor het afleggen daarvan.

Propedeusediploma en getuigschrift

Na afronding van de propedeuse krijg je een propedeusediploma. Bij behalen van de hoofdfase een getuigschrift. Bij de propedeusediploma en het getuigschrift ontvang je een aparte cijferlijst, waarop alle studieonderdelen zijn vermeld met je behaalde resultaat. De cijfers op je cijferlijst zijn afgerond op hele cijfers. Bij het getuigschrift ontvang je, naast de cijferlijst, een Engelstalig diplomasupplement. Op het getuigschrift staat de graad vermeld die je na afronding van je opleiding mag voeren.

Als je met goed gevolg een excellentietraject (intra- of extracurriculair honoursprogramma of excellente minor) hebt afgesloten wordt dit vermeld op het getuigschrift. De naam van het traject staat vermeld op de cijferlijst.

De slaagdatum op het propedeusediploma of getuigschrift valt in de maand waarin je je laatste tentamen hebt afgelegd.

Berekening gemiddelde en cum-laude-regeling

Het gemiddelde eindcijfer van de propedeuse of de hoofdfase is het gewogen rekenkundige gemiddelde van alle tentamencijfers van de onderwijseenheden van het programma van de propedeuse of de hoofdfase. Het gemiddelde eindcijfer wordt vermeld op de cijferlijst.

Onderwijseenheden waarvoor je een vrijstelling hebt gekregen en extra-curriculaire studieonderdelen tellen niet mee in de berekening van het gewogen gemiddelde eindcijfer. Wanneer voor meer dan eenderde van het programma van propedeuse of hoofdfase vrijstelling is verleend, wordt geen gemiddeld cijfer berekend.

In de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding staat vermeld wanneer je voor cum laude in aanmerking komt.

Verklaring

Een student die meer dan één tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen propedeusediploma of getuigschrift kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd een verklaring van de examencommissie waarin de tentamens staan vermeld die met goed gevolg zijn afgelegd

Uitschrijven na afstuderen

Je inschrijving als student aan de HvA eindigt automatisch op 31 augustus van elk studiejaar. Als je op een ander moment gedurende het studiejaar afstudeert moet je zelf zorgen voor uitschrijven via Studielink.

.

Gepubliceerd door  Onderwijs en Onderzoek 30 augustus 2017