Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Afstuderen voltijd HBO-ICT

Op deze pagina vind je informatie rondom de afstudeerfase (voltijd). Je kunt ook direct naar:

 

Ben je vanaf / na september 2013 begonnen aan je opleiding?

Je mag aan je afstudeeropdracht beginnen als je: 

 • in het bezit bent van je propedeusecertificaat;
 • alle studiepunten uit het tweede jaar hebt behaald;
 • je (praktijk)stage in zijn geheel hebt afgerond of stagevrijstelling hebt;
 • ten minste 200 studiepunten hebt behaald;
 • loopbaanadviseur akkoord is;
 • opdracht door de afstudeercommissie is goedgekeurd;

 

Tijdens je afstudeeropdracht stel je een portfolio samen waarin je bewijsstukken opneemt voor de competenties die je niet in je afstudeerrapport aantoont. Bij het go no go gesprek rond week 15 van je afstudeerperiode moet je portfolio compleet zijn, zorg daarom dat je je portfolio in week 14 al in OnStage zet zodat je nog feedback van je afstudeerbegeleider kunt krijgen en verwerken. Gebruik de checklist rechts op deze pagina onder het kopje vanaf/na sept '13 om te controleren of je portfolio volledig is.

In je portfolio toon je maximaal de volgende drie competenties aan:

 • samenwerken
 • maatschappelijke oriëntatie en beroepsethiek
 • leervermogen

Mocht je de competenties niet alledrie kunnen aantonen tijdens het go no go gesprek, dan bewijs je de overige competentie(s) tijdens je afstudeerzitting. Je toont tijdens het go no go gesprek minimaal de competentie samenwerken aan. Het formele afronden van je portfolio vindt tijdens de afstudeerzitting plaats.

De andere drie competenties: 

 • professioneel handelen 
 • onderzoekend vermogen 
 • communicatief vermogen 

worden altijd tijdens je afstudeerzitting behandeld en kunnen niet in het go no go gesprek aangetoond worden.

Ter voorbereiding op het go no go gesprek upload je je portfolio naar OnStage samen met de conceptversie van je afstudeerrapport dat voor 70% af is.

Ben je vóór september 2013 begonnen aan je opleiding?

Je mag aan je afstudeeropdracht beginnen als je: 

 • in het bezit bent van je propedeusecertificaat;
 • alle studiepunten uit het tweede jaar hebt behaald;
 • je (praktijk)stage in zijn geheel hebt afgerond of stagevrijstelling hebt;
 • ten minste 48 studiepunten hebt behaald uit het afstudeerfaseprogramma, waaronder 24 projectpunten;
 • loopbaanadviseur akkoord is;
 • opdracht door de afstudeercommissie is goedgekeurd.

Overige informatie over het afstuderen vind je onderaan deze pagina.

Informatie en handleidingen vind je in de VLO-course:

BIM vt Afstudeerstage (VLO)

 

  

 

Algemene informatie (vóór & na september 2013)

Een goede afstudeeropdracht moet aan de volgende eisen voldoen:

 • De opdracht is van het niveau dat past bij een pas afgestudeerde hbo-ingenieur;
 • De afstudeeropdracht vormt zoveel mogelijk een afgerond geheel, waarvan verwacht kan worden dat het in een periode van 100 werkdagen (5 maanden) kan worden uitgevoerd. 
 • De opdracht bevat een onderzoekscomponent. Sinds een aantal jaren speelt praktijkgericht onderzoek een steeds belangrijker rol in het hbo-onderwijs. Er wordt nu van alle hbo-afgestudeerden verwacht dat zij in staat zijn op systematische wijze praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Dit moet ook blijken uit hun eindwerkstuk. Dit betekent dat er ruimte moet zijn voor de student om tijdens zijn afstudeeropdracht onderzoek te doen en er verslag van te doen in zijn scriptie. Meestal kan dit in het kader van de oorspronkelijke opdracht en verrijkt het de uitkomst.

Voltijd-studenten 

Je moet - net zoals bij de (praktijk)stage - zelf een afstudeeropdracht zoeken. Je kunt daarvoor terecht in de stagebank, daarin staan alle opdrachten die door bedrijven aangemeld worden bij de opleiding. Je mag ook zelf een opdracht zoeken.

Heb je een in jouw ogen geschikte opdracht gevonden? Leg dan de opdrachtomschrijving vast op het formulier 'Aanvraag afstudeeropdracht' (zie rechts op deze pagina) en dien dit formulier digitaal in bij de afstudeercommissie. Deze commissie beoordeelt je opdracht en wijst bij goedkeuring een afstudeerbegeleider vanuit de opleiding aan. Neem na goedkeuring zo spoedig mogelijk contact op met je afstudeerbegeleider om je afstudeeropdracht en planning door te spreken en upload het volledig ondertekende formulier 'Aanvraag Afstudeeropdracht' naar je dossier in OnStage, het stagebureau maakt dit dossier voor je aan. Gebruik de Checklist Afstudeeropdracht, rechts op de pagina om je afstudeeropdracht goed te plannen. Je wordt door het stagebureau uitgenodigd voor de intervisiebijeenkomsten 'Schrijven afstudeerrapport'.

Bij het voorleggen van je afstudeeropdracht aan de afstudeercommissie mag je een voorkeur aangeven voor een afstudeerbegeleider. Je kunt de docent zelf al van tevoren benaderen met de vraag of hij/zij de begeleiding op zich wil nemen. Geef dit aan op je aanvraagformulier. Uiteindelijk beslist de afstudeercommissie wie je begeleider wordt maar bij toezegging van een docent zal indien mogelijk je voorkeur aangehouden worden.

Enkele tips:

 • Begin ruim op tijd met het zoeken van een geschikt bedrijf c.q. geschikte opdracht
 • Bespreek je wensen zo snel mogelijk met je loopbaanadviseur
 • Bereid je aanvraag goed voor, indien mogelijk al met een afstudeerbegeleider die je zelf hebt benaderd
 • Plan je aanvraag zo dat je niet lang hoeft te wachten op een beslissing van de afstudeercommissie
 • Als je aanvraag door het bedrijf, je loopbaanadviseur, en je beoogde afstudeerbegeleider ondersteund wordt is de kans bijna 100% dat je opdracht goedgekeurd wordt en kun je direct na de beslissing aan je afstudeeropdracht beginnen

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om de afstudeerstage in het eigen bedrijf te doen. Daarbij dien je te beschikken over een goedgekeurd ondernemingsplan voor aanvang van de afstudeerstage. Dit kan tot stand komen door het doorlopen van het project Lean Start-ups in het themasemester Creative Start-up of het volgen van de HvA-brede minor Ondernemerschap. Indien je al beschikt over een ondernemingsplan, moet dit worden voorgelegd aan de afstudeercommissie. Deze bepaalt of aan het gevraagde niveau wordt voldaan. Bij toestemming wordt door de opleiding een docent aangewezen die de student begeleidt in de rol van bedrijfsbegeleider.

Deze afstudeervariant is bedoeld voor degene die zich internationaal wil oriënteren, in een internationaal bedrijf wil werken of in het buitenland carrière wil maken. Als je dit traject hebt doorlopen, ontvang je een certificaat van de opleiding. Je komt voor dit certificaat in aanmerking als je:

 • Minimaal een semester van het derde of vierde jaar in het buitenland doorbrengt. Dit betekent een buitenlandse (afstudeer-)stage of een studieperiode aan een buitenlandse partneruniversiteit;
 • 12 studiepunten door internationaal georiënteerde studieonderdelen hebt behaald, zoals deelname aan internationale projecten, vakken of keuzevakken (talen, studie en stage in het buitenland etc.) hebt gevolgd.

Als je van plan bent om dit certificaat te behalen, is dit uiteraard onderwerp voor een gesprek met je loopbaanadviseur. Deze zal je in ieder geval in contact brengen met Marlies Nijenhuis van het International Office HBO-ICT.

Vijf keer per jaar vinden er afstudeerzittingen plaats. Tijdens een afstudeerzitting rond je je afstudeeropdracht af. Zie voor de jaarplanning van de afstudeerzittingen de pagina Afstudeerzitting HBO-ICT. Het rooster van de eerstvolgende afstudeerzittingperiode vind je op de pagina Rooster afstudeerzittingen HBO-ICT.

Je rondt je afstudeeropdracht binnen 9 maanden na de startdatum af. 

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 17 november 2017