Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Afstudeerportfolio & -rapport HBO-ICT

Alleen voor voltijd instroom vanaf september 2013

In je portfolio neem je bewijsstukken op voor de competenties die je niet in je afstudeerscriptie aantoont. Bij het go no go gesprek rond week 15 van je afstudeerperiode moet je portfolio compleet zijn, zorg daarom dat je je portfolio in week 14 al in OnStage zet zodat je nog feedback van je afstudeerbegeleider kunt krijgen en verwerken. Gebruik de checklist rechts op deze pagina onder het kopje vanaf/na sept '13 om te controleren of je portfolio volledig is.

In je portfolio toon je maximaal de volgende drie competenties aan:

  • samenwerken
  • maatschappelijke oriëntatie en beroepsethiek
  • leervermogen

Je toont tijdens het go no go gesprek in ieder geval de competentie samenwerken aan. Mocht je de andere twee competenties niet kunnen aantonen tijdens het go no go gesprek, dan bewijs je deze tijdens je afstudeerzitting.

De competenties: 

  • professioneel handelen 
  • onderzoekend vermogen 
  • communicatief vermogen 

worden altijd tijdens je afstudeerzitting behandeld en kunnen niet in het go no go gesprek aangetoond worden.

De formele afronding van je portfolio vindt tijdens de afstudeerzitting plaats.

Ter voorbereiding op het go no go gesprek upload je je portfolio naar OnStage samen met de conceptversie van je afstudeerscriptie die voor 70% af is.

Het rapport over het afstudeerwerk is geschreven in het Nederlands met goed lopende zinnen en is natuurlijk zonder spel- en stijlfouten. Een samenvatting in het Engels en Nederlands wordt op prijs gesteld. Als het rapport in het Engels moet worden geschreven, meld dat dan bij je afstudeerbegeleider. Moet het rapport in nog een andere taal overleg dan met de afstudeerbegeleider.

Met het rapport verantwoord je je afstudeeropdracht bij je afstudeerbedrijf en bij de opleiding. Met het rapport toon je op hbo-niveau aan een opdracht te kunnen uitvoeren. Het afstudeerrapport draait om een product dat je hebt ontwikkeld/ontworpen of vervaardigd.

Zaken die aan de orde komen zijn:

• De afstudeeropdracht en een nadere analyse daarvan
• De scope van de afstudeeropdracht
• Randvoorwaarden en uitgangspunten
• Verloop van de uitvoering van de opdracht
• De gemaakte ontwerpen en de verantwoording daarvan
• Methoden en technieken en een mogelijke reflectie op hoe deze zich verhouden tot de in de opleiding aangereikte richtlijnen
• Het ontwikkelproces of de gevolgde aanpak
• Beschrijving van de (tussen-)producten
• Gemaakte keuzes en eventueel andere opties
• Conclusie/eindresultaat

In het rapport of de presentatie is aandacht voor reflectie op je competentieontwikkeling en professionaliteit.

Een rapport leent zich niet altijd voor een uitgebreide (technische) verantwoording van het product dat je over het algemeen tijdens je afstudeeropdracht maakt of ontwikkelt. Die verantwoording in de vorm van bijvoorbeeld technische documentatie, handleidingen of een onderzoeksverslag lever je op aan je bedrijf.  Realiseer je bij het samenstellen/schrijven van je rapport dat je alleen beoordeeld kunt worden op wat je aanlevert. Zorg dus dat de aanwezigen tijdens de afstudeerzitting zich een goed oordeel kunnen vormen, lever die producten op die van je afstudeerwerk deel uitmaken.

Verdere richtlijnen over de indeling en opmaak van het afstudeerrapport vind je in het afzonderlijke document ‘Richtlijnen afstudeerrapport'.

N.B. Het komt soms voor dat een opdrachtgever bezwaar maakt tegen het beschikbaar stellen van materiaal dat binnen de opdracht opgeleverd wordt. De opleiding behoudt zich dan het recht voor om de afstudeerzitting te annuleren. Als opleiding behoren wij immers dat wat de student geproduceerd heeft op een goede manier te kunnen beoordelen. Uiteraard opereren we in dit soort gevallen in alle redelijkheid. Het tekenen van een geheimhoudingsverklaring behoort hierbij tot een van de mogelijkheden.

Tijdens je afstudeeropdracht word je door het stagebureau twee keer opgeroepen voor intervisie gericht op het schrijven van je afstudeerrapport. Afspraak met je afstudeerbedrijf is dat het bedrijf je de mogelijkheid geeft deze intervisies bij te wonen.

Planning intervisiebijeenkomsten

1.   Rond afstudeerweek 2-5. Deze intervisiebijeenkomst is gericht op de onderzoeksvraag. Uiterlijk 1 werkdag voor de bijeenkomst upload je de eerste opzet van je afstudeerrapport met het onderdeel onderzoeksvraag naar VLO.

2.    Rond afstudeerweek 7-10. In de tweede intervisiebijeenkomst wordt gekeken of je op de goede weg bent en feedback gegeven op het rapport. Een week voor de intervisiebijeenkomst lever je via VLO de conceptversie in.

Na iedere intervisie bespreek je de output met je afstudeerbegeleider. 

Het portfolio is af bij het go / no go gesprek rond week 15 van je afstuderen. Het afstudeerrapport en eventuele verdere documentatie lever je uiterlijk 2 weken voor de datum van je afstudeerzitting in via je dossier in OnStage (onstage.hva.nl). Uiterlijk op de dag van je afstudeerzitting lever je ook je presentatie in via OnStage.

Het stagebureau zorgt voor distributie van je rapport naar de externe deskundige indien van toepassing. Zelf zorg je ervoor dat je bedrijfsbegeleider tijdig een exemplaar ontvangt.

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 22 maart 2019