A-Z Studenten Bedrijfseconomie

Verwerkingsregister

Om aantoonbaar te maken dat de HvA aan de verplichtingen uit de AVG voldoet, is de HvA verplicht een register bij te houden van de verwerkingsactiviteiten waarvoor de HvA verwerkingsverantwoordelijke voor is. Het register van verwerkingsactiviteiten is een opsomming van de belangrijkste informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens.
In het register moeten de volgende onderdelen opgenomen worden:

  • naam en contactgegevens van de HvA;
  • waar van toepassing de naam en contactgegevens van partijen waarmee de HvA gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke is;
  • de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;
  • de verwerkingsdoeleinden;
  • een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën van persoonsgegevens;
  • de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, onder meer ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
  • indien van toepassing, doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie. Daarbij dienen ook de documenten inzake de passende waarborgen vermeld te worden;
  • indien mogelijk, de beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën van gegevens moeten worden gewist;
  • indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 24 oktober 2022