A-Z Studenten

Examencommissie ALO

Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Per 12 mei 2022 is er een nieuwe procedure voor het indienen van studentverzoeken. Wanneer je een verzoek wilt indienen bij de examencommissie dan dien je gebruik te maken van ons registratiesysteem op MijnHvA.

Je kunt het systeem bereiken via de volgende link: https://myinfo.hva.nl/aanvraag?schema=aanvraagexamencommissie

Deze link kun je ook vinden op Examencommissie ALO (sharepoint.com)

De examencommissie kan alleen nog verzoeken in behandeling nemen die via het systeem zijn ingediend. De examencommissie hoopt je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,
Examencommissie ALO

De examencommissie van je faculteit of opleiding stelt op objectieve wijze vast of je voldoet aan de voorwaarden uit de Onderwijs- en examenregeling (OER) en aan de eindkwalificaties van de opleiding.

Je kunt je tot de examencommissie wenden voor zaken als vrijstelling, voorzieningen bij functiebeperking, extra herkansingen of Bindend Studieadvies (BSA).

 • De examencommissie werkt op basis van ingediende vragen en/of verzoek: hier kun je jouw verzoek indienen.
 • Verzoeken per mail worden niet in behandeling genomen.
 • De uiterste inleverdatum voor verzoeken is altijd donderdag vóór 12.00 uur, één week voorafgaand aan de geplande vergadering. Te laat ingeleverde verzoeken schuift de examencommissie door naar de volgende vergadering.
 • Afhandeling van jouw aanvraag gebeurt in regel binnen 3 werkweken, maar uiterlijk 6 werkweken. Wacht niet tot het laatste moment indien je een verzoek wilt indienen.
 • De examencommissie correspondeert, inclusief het versturen van genomen besluiten, alleen via je HvA e-mailadres.

Data vergaderingen examencommissie ALO 2022

 • 12 mei
 • 2 juni
 • 16 juni
 • 30 juni

Wanneer kan je een vrijstelling aanvragen?

 • Je hebt elders tentamens en examens op hbo- of wo-niveau behaald die qua inhoud, omvang en niveau overeenkomen met het vak of stage waarvoor je vrijstelling wilt.
 • Je hebt relevante kennis, vaardigheden of werkervaring op hbo/wo niveau opgedaan. Informeer bij je opleiding naar de mogelijkheden om deze werkervaring voor een vrijstelling te laten tellen.

Dien hier je verzoek in.

Lees meer over het aanvragen en toekennen van profileringspunten ​op de pagina Profileringspunten in de AZ-lijst. Op deze pagina vind je ook het aanvraagformulier.

Wil je stage lopen in het buitenland? Dien dan een verzoek in bij de examencommissie. Meer informatie vind je op de pagina Buitenlandstage en Studie.

Wil je een minor volgen buiten de ALO opleiding? Dan vraag je toestemming aan de examencommissie.

Dien hier je verzoek in.

Wil je weten welke minoren de examencommissie al eerder goedkeurde of afkeurde? Download het overzicht met toegestane en niet toegestane minoren.

Inschrijfeisen minor

 • Je moet de propedeuse volledig hebben afgerond.
 • Je moet minimaal 40 studiepunten uit de hoofdfase hebben behaald.

Als je op het op het moment van toestemming aanvragen nog niet voldoet aan de eisen, dan heb je tot de startdatum van de minor tijd om hier alsnog aan te voldoen. Schrijf je wel alvast in. De examencommissie controleert aan het begin van het semester in SIS of je voldoet aan de inschrijfeisen voor het volgen van een minor. Heb je hier niet aan voldaan, dan kan je helaas niet deelnemen aan de minor.

Criteria beoordeling toestemmingsverzoek

 • Is de aanvraag tijdig ingediend?
 • Is de aanvraag ingediend conform de bijbehorende procedure?
 • Heeft de minor een studiebelasting van 30 punten?
 • Heeft de minor een overtuigende relatie met jouw persoonlijke ambities?
 • Vertoont de minor geen overlap met jouw majorprogramma?
 • Is het hbo-niveau van de minor gegarandeerd (geaccrediteerde minor / vergelijkbare standaardaanduiding)?
 • Is jouw professionele begeleiding gegarandeerd?
 • Voldoe je aan de instapvoorwaarden voor een minor?

Minor behaald

Heb je de minor afgerond? Stuur dan het originele certificaat en de cijferlijst (voorzien van stempel / handtekening) en het evaluatieformulier externe minor naar de examencommissie: examencommissie.alo@hva.nl. Hierna wordt het cijfer in SIS ingevoerd​.

Meer informatie over minoren buiten jouw opleiding vind je op de pagina Externe minoren in de A-Z.

Meer informatie over de OER vind je op de pagina Onderwijs- en examenreglement (OER) in de A-Z. Meer informatie over het Bindend Studieadvies (BSA) vind je op de pagina Bindend Studieadvies in de A-Z.

Heb jij een functiebeperking? Dan kun je terecht bij de studentendecaan van FBSV. Wil je meer informatie over studeren met een functiebeperking (zoals bijvoorbeeld dyslexie), kijk dan op de pagina Studeren met een functiebeperking in de A-Z.

Bij een vermoeden van fraude en/of plagiaat dient de docent/examinator hiervan verplicht melding te maken bij de Examencommissie. Dat kan met dit online formulier. De melding dient voorzien te zijn van bewijsstukken, zoals een rapportage (of een link naar de rapportage) uit de plagiaatscanner Ouriginal, berichtgeving aan de student hierover.

De student wordt door de docent/examinator over deze melding schriftelijk geïnformeerd.

De Examencommissie stelt - voordat zij een besluit neemt - de student binnen een termijn van 10 werkdagen na melding, in de gelegenheid te worden gehoord.

De Examencommissie stelt vast of er sprake is van fraude - ernstige fraude daaronder begrepen - of plagiaat. Is dit het geval, dan deelt de Examencommissie dit de student schriftelijk mede, met de hieraan verbonden sanctie.

Contact

Postvak: begane grond (Examencommissie ALO, postvak nr. 44)
E-mail: examencommissie.alo@hva.nl

Leden examencommissie ALO

 • Thijs Mensink (voorzitter)
 • Ton de Ruijter (waarnemend voorzitter)
 • Marije de Vries
 • Ÿvonne Booij (extern lid)
 • Anouk Nieuwland (ambtelijk secretaris)​

Oneens met beslissing Examencommissie?

Je kunt beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) als je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of examinator(en). Een beroep indien bij het CBE kan via het digitale loket: Loket beroep, bezwaar en klacht.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 19 mei 2022